Влада Републике Српске је на 101. сједници, одржаној 17.12.2020. године, усвојила Приједлог закона о слободним зонама Републике Српске.

Овим законом уређују се услови за оснивање и рад слободних зона, дјелатности које се могу обављати у слободним зонама и услови за њихово обављање, престанак рада слободних зона, као и друга питања од значаја за рад слободних зона у Републици Српској.

У односу на важеће законско рјешење, приједлогом закона прецизиран је поступак оснивања и почетак рада слободне зоне, нормиране су одредбе о промјени граница слободне зоне и прописана је обавеза извјештавања Владе Републике Српске о пословању слободних зона које се налазе на њеној територији, с циљем праћења резултата пословања  слободних зона. Министарство привреде и предузетништва одређено је као надлежни орган који учествује у поступку оснивања слободне зоне и води евиденцију о броју слободних зона на територији Републике Српске и резултатима њиховог пословања.

Приједлогом закона стварају се услови за додатно унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности као основе за привлачење инвестиција, бољу искоришћеност индустријских потенцијала, као и увођење нових технологија и отварање нових радних мјеста.

У наредном периоду, приједлог закона ће бити упућен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.