1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Геотермална енергија за гријање и хлађење објеката на подручју Вишеграда

2. СЕКТОР

Енергетски сектор и екологија

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Вишеград, источни дио Републике Српске и БиХ, удаљеност 112 km од Сарајева магистралним правцем М5 Сарајево-Ужице.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Геотермални потенцијал Вишеграда можемо подијелити на два извора:

 1. Подземне воде
  Градско језгро општине Вишеград се налази на ушћу двије ријеке Дрине и Рзава. Ово резултира алувионима који садрже велику количину подземних вода на малим дубинама (10-15 m) и релативно лаком експлоатацијом те подземне воде. Недавно се на ушћу ријеке Рзав и Дрине, изградио комплекс „Андрићград“ површине око 30.000 m2. Геотермални потенцијал подземних вода се користи за гријање и хлађење „Андрићграда“ топлотним пумпама типа вода-вода. Водене пумпе су монтиране 2013. године и од тада се геотермална енергија подземних вода успјешно користи. На овој локацији избушено је седам бунара за потребе гријања и хлађења „Андрићграда“ с просјечним протоком од 8 l/s и просјечном температуром улазне воде 12˚C. Ови капацитети су довољни за гријање и хлађење објеката овога комплекса. На основу неведеног искуства и истраживања, може се претпоставити да постоје веома
  велики неискоришћени потенцијал геотермалне енергије подземних вода на овој локацији и локацијама непосредно уз наведене ријеке и то у количини од минимум 200 l/s подземне воде, што је довољно за око 4 МW капацитета за гријање и хлађење објеката.
 2. Термална вода
  У непосредној близини Вишеграда налази се бања „Вилина влас“ са четири извора термалне воде. Укупан капацитет сва четири извора је 120 l/s у „C“ експлоатацијском моделу. Постоји огроман вишак геотермалног потенцијала, јер се сва вода из извора, чак и она након коришћења у бањи може се користити као извор геотемалне енергије. Све воде из извора који су тренутно под експлоатацијим од око 30 l/s испуштају се у поток који се након 2.000 m улијева у ријеку Дрину. Температура термалне воде се креће у распону од 31 до 34˚С. Успостављање система гријања (цјевовода), који би довео воду у град, омогућио би кориштење овог потенцијала за гријање зграга, за топлу воду у домаћинству и за хлађење. Бања је удаљена 6 km од града, тако да би дошло до пада температуре у систему гријања од 1 до 2˚C, зависно од квалитета изолације система гријања. Такође треба истаћи да због разлике у висини између положаја извора и града Вишеград не би била потребна посебна снага за довод термалне воде.
  С обзиром на наведено, може се израчунати да термални потенцијал воде из терми и подземних вода испод градског подручја општине, уз кориштење пумпи типа вода/вода, има сљедеће капацитете гријања:
  • Бања „Вилина влас“ 12,6 МW
  • Подземне воде 5,9 МW.

Збир ових капацитета је довољан за гријање и хлађење око 154.000 m2 објеката.

Систем гријања на топлотне пумпе у општини Вишеград треба постепено успостављати, у неколико фаза. Приоритет треба дати јавним објектима са високим трошковима гријања, као би се постигао максималан учинак на почетку. Систем гријања општине Вишеград треба урадити на начин да се термална вода из
Вишеградске бање уведе у градска и приградска подручја путем цјевовода. Зависно од положаја и потреба насеља за гријањем потребно је комбиновати кориштење термалне воде и подземних извора. Приједлог је да се инсталира пет кућишта водених пумпи капацитета 3-4 МW (5-6 водених пумпи по једном кућишту), који би користили доступни геотермални потенцијал.
Пројекат подразумјева улагање у инфраструктуру и машине. Очекивани временски рок за реализацију пројекта је 2 године.
Све отпадне воде спа центра могу се у потпуности искористити, а њихов геотермални потенцијал би се незнатно смањио.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Јавно приватно партнерство

5.2 Статус пројекта

Урађена Анализа геотермални потенцијал општине Вишеград од стране експерта која на основу претходних истраживања и искуства јасно потврђује могућност кориштења термалних вода и подземних вода за гријање и хлађење објеката на подручју Вишеграда.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Процјењена површина за гријање и хлађење: 155.000 m2
Процјењени годишњи приходи: 1.444.732 ЕУР-а
Укупни трошкови пројекта: 8.840.237 ЕУР-а
Очекивани поврат инвестиције: 8 година

Општинска управа би пружила сву неопходну подршку инвеститору за добијање концесије.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупни трошкови пројекта 8.840.237 ЕУР-а од чега:

 • трошкови копања бунара 46.016 ЕУР-а (30 бушотина с просјечном цијеном 1.533,87 ЕУР-а)
 • цјевовод Вишеградска бања-центар града 613.550 ЕУР-а (6.000 m цијеви Ø 150mm или 6”)
 • топлотне пумпе 3.067.751 ЕУР-а (5-6 станица топлотних пумпи укупног капацитета 18,50 МW)
 • замјена грејних инсталација, израда споредних цјевовода и инсталација вентилоконвектора 5.112.919 ЕУР-а

 

6.2 Планирани извори финансирања

Међусобни односи општине и партнера би се регулисали уговором о јавно приватном партнерству.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

Општина би обезбједила локације за градњу и неопходне дозволе за градњу.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Процјењена улагања инвеститора: 8.840.237 ЕУР-а

 • трошкови копања бунара 46.016 ЕУР-а (30 бушотина с просјечном цијеном 1.533,87 ЕУР-а)
 • цјевовод Вишеградска бања-центар града 613.550 ЕУР-а (6.000 m цијеви Ø 150mm или 6”)
 • топлотне пумпе 3.067.751 ЕУР-а (5-6 станица топлотних пумпи укупног капацитета 18,50 МW)
 • замјена грејних инсталација, израда споредних цјевовода и инсталација вентилоконвектора 5.112.919 ЕУР-а.

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација геотермалне воде је у Вишеградској бањи на удаљености 6 km од урбаног дијела град, док је локација подземних вода, замјена грејних инсталација, израда споредних цјевовода и инсталација вентило-конвектора у урбаној зони града. Цјевовод би се водио на потезу Вишеградска бања-центар града.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена Анализа геотермалног потенцијал општине Вишеград и пројекат уписан у НАМА регистар.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Улица Краља Петра I Карађорђевића 7
73240 Вишеград
Телефон: +387 58 630 992
+387 58 620 266
E-mail: privvgd@teol.net