1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Геотермални систем гријања у граду Бијељина

2. СЕКТОР

Екологија

3. ЛОКАЦИЈА

Град Бијељина

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Геотермални потенцијал Бијељине и околине је изванредан. Геотермални градијент је један и по пута већи од европског континенталног просјека, и одговара најбољим европским територијама. Геотермалне воде на подручју града Бијељине откривена је случајно 1957. године, кад су обављана истраживања нафте у овој равници и то на подручју насеља Дворови. Поред наведене бушотине, на подручју Бијељине рађене су још
четири бушотине (Бијељина, Дворови ДВ-1, Попови, Остојићево) и тада су пронађени стенски масиви са термалним водама. На истражним локацијама у Семберији се температуре крећу у распону од 60°C до 130°C а процијењени термални капацитети су еквивалент од око 40 милиона тона нафте. Детаљна анализа, на нивоу идејног пројекта, показује могућност да се геотермална енергија користи за цијели систем гријања у Бијељини (23,600 домаћинстава + индустрија). Потребна количина термалних вода за ове сврхе је Т = 80 °C, 850 l/sec. Максимална топлотна снага геотермалног система гријања за такав комплетан систем гријања је 280 МW. Геотермална вода може да се користи и за производњу електричне енергије. Минимална производња електричне енергије из овог потенцијала је 34,400 МW/h док је минимални капацитет мин добијања топлотне енергије у виду даљинског грејања 75,000 МW/h.
Поред наведене могућности да се геотермална вода користи за гријање града она се још може користити у медицинске и туристичке сврхе као и загријавање пољопривредних површина.
У Енергетском плану града Бијељина који је радио Европски центар за обновљиве изворе енергије из Gussing, Аустрија, предвиђа се коришћење геотермалне енергије топле воде која је акумулирана у кречњацима мезозојске старости на дубинама од 1500 до 2500 m.
Геотермални бунар за даљинско гријање града Бијељине подразумијева израду припремних радова, геофизичка испитивања перспективних локација, израду техничке документације и бушење, зацјевљење и тестирање истражно-експлоатационог геотермалног бунара.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Јавно-приватно партнерство

5.2 Статус пројекта

Урађен је Енергетски план града Бијељина и Студија геотермалне потенцијалности подручја Бијељине у којима се на основу изнешене геолошке грађе терена и података о претходно изведеним геотермалним бунарима на овом подручју јасно потврђује могућност захватања термалне воде која може бити коришћена за даљинско гријање објеката у Бијељини. Геотермална енергија је дио стратешких документа града Бијељина (Стратегија развоја Града Бијељина до 2023. године и SEAP).

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Подаци добијени истраживањем показују економску оправданост инвестиције:

  • Грејна површина (2013) 70.000 m²;
  • Приход 1.282.680,00, 00 КМ (грејна сезона – 6 мјесеци);
  • У првој фази би се повећао обим грејне површине на 150.000 m² (од тога 30.000 m² пословни објекти и 50.000 m², стамбени објекти) што износи 1.880.400,00 КМ;
  • Укупан приход 3.163.080,00 КМ (1,6 милона €);
  • Укупни трошкови енергента (угаљ) износе 600.000 КМ (око 300.000 €);
  • Уз очекивано смањење трошкова производње топлотне енергије остварена добит би се кретала око 1,3 милон КМ, на годишњем нивоу (0,67 милиона €).

 

ОЧЕКИВАНИ ПОВРАТ ИНВЕСТИЦИЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗА 8 ГОДИНА, БЕЗ СТИМУЛАЦИЈЕ ЗБОГ
КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима


УКУПНО:

око 5.000.000 €

– изградња испитне и експлоатационе бушотине:

1.700.000 €

– изградња упојне бушотине:

 650.000 €

– изградња топловодне мреже и уградња потребне опреме:

2.000.000 €

– грађевински радови:

1.000.000 €


6.2 Планирани извори финансирања

Јавно приватно партнерство

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Град би обезбедио локације и неопходне дозволе за градњу. Комплетна постојећа топловодна инфраструктура би била стављена у функцију. 

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инвестиција: бушотине, проширење топловодне мреже.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Истражни простор за реализацију детаљних хидрогеолошких истраживања на подручју Града Бијељина у циљу утврђивања присуства термалних вода у дубоким зонама стјенског масива и могућности њихове експлоатације и коришћења, лоциран је у урбаној градској зони Града Бијељине.                                                      У урбаној градској зони Града Бијељина издвојене су три потенцијалне макро локације истражног простора.
Обзиром на висок износ цијене коштања детаљних хидрогеолошких истраживања, из економских разлога за сада, је предметна истраживања могуће извршити само на једној локацији.
У циљу одабира потенцијално најперспективније макро локације са аспекта присуства термалних вода у дубоким зонама стјенског масива истражног простора као и присуства повољног структурног склопа стјенског масива за смјештај каптажних сегмената истражноексплоатационог бушотинског водозахватног објекта потребно је провести претходна геофизичка истраживања уз примјену методе рефлективне сеизмике. Геофизичка рефлективно сеизмичка истраживања која би се провела на потенцијалним макро локацијама истражног простора имала би за циљ поред идентификације најперспективније макро локације и прикупљање осталих недостајућих података о литолошко-стратиграфској и структурно-тектонској грађи стјенског масива и осталих информација о условима природног заљегања стјенских масу у стјенском масиву
истражног простора који су као улазни подаци од битног значаја за фазу израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађен је Енергетски план Града Бијељина и Студија геотермалне потенцијалности подручја Бијељина у којима се на основу изнешене геолошке грађе терена и података о претходно изведеном геотермалним бунарима на овом подручју јасно потврђује могућност захватања термалне воде која може бити коришћена за даљинско гријање објеката у Бијељини.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Кабинет градоначелника
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 55 233 132
+387 55 233 159
E-mail: investinbijeljina@gradbijeljina.org