Министарство привреде и предузетништва донијело је Правилник о критеријумима за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне, којим се прописују критеријуми за оцјену економске оправданости оснивања и промјене граница слободне зоне на територији Републике Српске.

Правилник је донесен у складу са новим Законом о слободним зонама Републике Српске, који је ступио на снагу у марту ове године.

Поред законске обавезе, разлог за доношење овог правилника налази се и у потреби да се њиме детаљније уреде критеријуми за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне. Наведени критеријуми таксативно су побројани и разрађени овим правилником у циљу добијања што прецизнијих параметара које ће цијенити Министарство привреде и предузетништва.

Иако се на основу овог правилника врши оцјењивање само планова, односно процјена које су наведене у елаборату о економској оправданости оснивања слободне зоне, његовим доношењем настојали су се прописати што јаснији и прецизнији критеријуми, који имају за циљ да надлежном органу олакшају оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне, с једне стране, али и да потенцијалном оснивачу или оснивачима слободне зоне јасно предоче параметре који морају да се задовоље.

Сви критеријуми који су прописани овим правилником, сходно ће се примјењивати и на промјену граница слободне зоне.

Правилник о критеријумима за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне објављен је 15. јуна 2021. године у Службеном гласнику Републике Српске,  број 54/21.