1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Експлоатација сировина и изградња фабрике цемента у Приједору

2. СЕКТОР

Прерађивачка индустрија/ Вађење руда и каменa

3. ЛОКАЦИЈА

Град Приједор

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Овај пројекат првенствено предвиђа изградњу фабрике цемента на локалитету Индустријске зоне Паљуге у Омарској код Приједора. Налазишта сировина налазе се у непосредној близини локалитета за изградњу цементаре. Значајна налазишта кречњака, кварцног пијеска и глине, испитана су и потврђена у радијусу од 20 km од локације Индустријске зоне Паљуге. Процјењене количине кречњака износе око 28.000.000m3, кварцног пијеска око 18.500.000t и глине око 3.900.000t.
Експлоатацију је могуће вршити након додјеле концесије од стране Владе Републике Српске.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Дјелимично разрађена пословна идеја и урађена студија изводљивости;

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Подручје у непосредној близини локације за изградњу фабрике цемента веома је богато природним ресурсима. Постојеће количине кречњака, кварцног пијеска и глине довољне су за експлоатисање најмање наредних 30 година, у зависности од интензитета експлоатације. Сва налазишта сировина налазе се у радијусу од 20 км у односу на локацију индустријске зоне, гдје постоји и у функцији је индустријски колосјек и трафостаница великог капацитета, што потенцијално омогућава обезбјеђење потребних количина електричне енергије. Близина тржишта ЕУ, као још једна од предности локације.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

150 – 200 милиона ЕУР

6.2 Планирани извори финансирања

  • -Дјелимично финансирање пројекта од стране улагача,
  • Јавно-приватно партнерство, концесија.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

  • Дјелимично уређење инфраструктуре у оквиру индустријске зоне за изградњу фабрике цемента,
  • Обезбјеђене информације и техничка документација сировинских налазишта,
  • Административна подршка.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

  • Стручне и финансијске компетенције за имплементацију пројекта,
  • Модерна технолошка рјешења и заштита животне средине,
  • Кориштење локалних ресурса током имплементације пројекта (радна снага, логистика, инфраструктура…).

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација Паљуге код Омарске, Просторним планом Града Приједора дефинисана као локација индустријске зоне, пољопривредно земљиште већински уписано као државна својина.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена студија изводљивости и сл.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД ПРИЈЕДОР
Адреса: Трг ослобођења 1
79101 Приједор
Тел: +387 (0)52 245 101
Фаx: +387 (0)52 245 104
E-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org