1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Експлоатација термоминералне воде кроз изградњу и коришћење бањских капацитета – Бања „Љешљани“

2. СЕКТОР

Бањски туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Насеље Љешљани, општина Нови Град

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Зона Бањско-рекреативног центра Љешљани се налази у сјевероисточном дијелу општине Нови Град. БРЦ Љешљани је удаљен 18 km од самог насеља и само 6 km од магистралног пута Нови Град-Костајница. Површина цјелокупне зоне БРЦ Љешљани је 595,93 ha. С обзиром да се ова зона сматра подручјем од великог друштвеног значаја и интереса, детаљним геодетским снимцима је обрађена Регулационим планом посебног подручја ,,Бања Љешљани“ (плански период 2009-2019. године) према којем обухвата површину од око 30 ha.
Са истраживањима, анализама и налазима о квалитети и карактеристикама налазишта воде на локалитету Љешљани започело се још шездесетих година прошлога вијека. Истражно-експлоатационо бушење је извршено 1990. године, када је на дубини од 672 m, пронађена термоминерална вода, издашности 10 l/s и самоизљева под притиском од 7.2 bara. Температура воде се креће од 31 до 33oC , док званични подаци о количини воде, њеној расположивости и залихама, и након свих досадашњих анализа и истраживања, још увијек не постоје.
Све физичко-хемијске анализе ове воде, до сада извршене у више научно-истраживачких центара: Институт “Руђер Бошковић“ Загреб; Институт “Јоже Штефан“ Љубљана; “Балнеолошки институт“ Сарајево, Институт “Винча“ Београд, су показале да се ради о веома ријетком типу вода у свијету. По савременој класификацији, природна вода “Слатина-Љешљани“ спада у хипер-алкалне, термо-минералне воде са изузетно вриједном и богатом минерализацијом од преко 2500-2790 mg/l.
Према налазима Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду из 2010. године, утврђено је да вода на локацији бање Љешљани припада категорији метанских натријумхлоридно хидроксидних хипотермалних хипералкалних минералних вода. Резултатима испитивања утврђен је и хемијски састав воде, као и физикална својства.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield (отворени базени, тушеви са љековитом водом и ресторан) – могућност куповине комплетног подручја или заједничка улагања са ,,КОЗАРАПРЕВОЗ“ а.д. Нови Град.

5.2 Статус пројекта

У оквиру зоне Љешљани, површином од 19,5 ha управља ,,Бањско-рекреативни центар Слатина-Љешљани“ д.о.о. Нови Град, чији је оснивач и власник ,,КОЗАРАПРЕВОЗ“ а.д. Нови Град. Тренутно на локалитету постоје одређени туристички капацитети којима управља ,,Слатина Љешљани“ д.о.о: отворени базени, тушеви са љековитом водом и ресторан.
Израђена је студија изводљивости која показује исплативост инвестиције.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Повољна географска локација – граница са ЕУ и већи број граничних прелаза за путнички и жељезнички саобраћај;
  • Бањски туризам у сталном расту – постоји растућа тражња у регији и ЕУ – тренутно је на локалитету у сезони присутан велики број туриста за којих нема адекватних капацитета за коришћење воде;
  • Вода на локалитету Љешљани је по својим физичко-хемијским својствима изузетно љековита и веома ријетка вода у свијету;
  • Могућност флаширања и паковања воде;
  • Туризам представља једну од најперспективнијих привредних грана у РС и БиХ.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Урађена је Изведбено-пројектна документација централног љечилишно-смјештајног објекта, што подразумијева:

  • Пријемни пункт – улазни хол, рецепција, пријемна амбуланта са специјалистичким ординацијама – површине 376 m2;
  • Здравствено терапијски садржаји – дијагностички тракт, хидротерапија и физикалне процедуре – површине 1.002 m2;
  • Смјештајни капацитети – 20 једнокреветних соба, 52 двокреветне собе, 5 апартмана, 4 собе за инвалиде и пратећи садржаји површине 2.536 m2;
  • Менаџмент објекта – канцеларијски простор површине 40 m2;
  • Сервисно-енергетски блок површине 423 m2;

 

Укупна површина објеката са комуникацијама, димензионисаним за кретање лица пројектована је на 6.200 m2;
Процјењена вриједност грађевинских радова за описане производе износи 18,7 милиона КМ (без опреме).
Оријентациона предрачунска вриједност изградње Централног објекта, без опреме, је 6.200.000,00 КМ.
За експлоатацију термоминералне воде на локалитету неопходно је обезбједити концесију, за шта је потребно урадити елаборат о резервама и квалитету воде, а за добијање статуса бањског љечилишта неопходно је спровести релевантна клиничка испитивања. Како су ово битни предуслови за озбиљније инвестиције на локалитету, претпостављено је да ће се изради ових студија приступити у припремној фази реализације пројекта, прије почетка фазе изградње садржаја. У припремној фази изградње је такође предвиђено и инфраструктурно уређење локације, које је у надлежности Општине.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача у случају куповине комплетног подручја или могућност заједничког улагања са ,,КОЗАРАПРЕВОЗ“ а.д. Нови Град

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Нови Град – инфраструктурно уређење локације

6.4 Инпути од стране инвеститора

Улагања у изградњу централног објекта, пунионице љековите воде и осталих садржаја.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Зона Бањско-рекреативног центра Љешљани се налази у сјевероисточном дијелу општине Нови Град. БРЦ Љешљани је удаљен 18 km од центра Новог Града.

Инфраструктура:
Путна инфраструктура – асфалтни пут и систем електричног снабдијевања су у добром стању;
Вода за пиће – систем снабдијевања воде из градског подручја Нови Град, све до центра бање, док канализациона мрежа није ријешена.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Изграђен отворени базен са термо-минералном водом димензија: 12m x 6m, дубине: 1,2 m – 1,8 m;
Извршена улагања у изградњу 7 објеката: ресторан (12 m x 10m) и 6 (шест) бунгалова.
Урађен је Регулациони план ,,Бање Љешљани“ (плански период 2009-2019);
Студија изводљивости Бањско-рекреативног центра ,,Љешљани“- Економски институт Бања Лука, 2014. године.;
Урађена је Изведбено-пројектна документација централног љечилишно-смјештајног објекта – Љешљани – Урбанистички завод РС, Бања Лука 2000. године.;
Извршен је Пројект доистраживања за прекатегоризацију резерви термоминералних хипералкалних вода у Љешљанима, Елаборат о класификацији и категоризацији термоминералних хипералкалних вода – Институт за геолошка истраживања РС “Геоинститут”, Зворник 1999.године.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

,,КОЗАРАПРЕВОЗ“ а.д. Нови Град
Краља Петра I Ослободиоца бб, Нови Град
Тел/ факс: +387 52 752 196
Е-mail: zkukavica@yahoo.com

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
Петра Кочића 2, Нови Град
Тел/факс: +387 52 751 247, +387 52 751 555
Веб страница: www.opstina-novigrad.com
E-mail: nacelnik@opstina-novigrad.com
ozp@opstina-novigrad.com