1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња нове луке „Рача“

2. СЕКТОР

Саобраћај

3. ЛОКАЦИЈА

Бијељина

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Изградња нове међународне лукe на локалитету Рача поред Бијељине представља инвестицију високе финансијске и друштвено-економске оправданости.
Пројекат обухвата изградњу затвореног (базенског) пристаништа, са инфраструктуром (приступне саобраћајнице, водовод и канализација и др.) и супраструктуром (управа зграда, складишта, силоси, резервоари…).
Циљ пројекта је увођење ријечног саобраћаја и у вези с тим убрзаног раста међународне трговине, што доводи до унапређења развоја локалне заједнице.
Партнерство које се предвиђа пројектом подразумијева оснивање заједничког предузећа са удјелом Града Бијељина од најмање 20% код оснивања предузећа.
Обим инвестиције износи 24.584.375 КМ односно 12.569.791 €.
Будући приходи нове међународне луке Рача утврђени су на основу анализе и процјене будућег протока роба и капацитета луке, те искустава.
С обзиром да се лука Рача налази на ријеци Сави, за доношење оцјене о оправданости инвестиција за њену изградњу, свакако да су од изузетног значаја ставови и оцјене Савске комисије садржане прије свега у студијама Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development at the Sava River Waterway, International Sava River Basin Commission и Feasibility Study and Project Documentation for the Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River, Basin Commission.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Јавно-приватно партнерство

5.2 Статус пројекта

  • Урађена студија оправданости и идејно рјешење;
  • Пројекат уврштен у Просторни план Републике Српске.

 

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Лука Рача се налази тромеђи БиХ, Србије и Хрватске. Њено ближе окружење је савски и подунавски дио Србије и Хрватске који спада у развијенија подручја. Посебно је важна комплементарност овог подручја са Босном и Херцеговином као и с регијом луке Рача. Ради се о низу роба које се одавде увозе ради остварења производње у Босни и Херцеговини и регији луке Рача (вјештачка ђубрива, нафта и слично) или се врши увоз сировина ради њихове прераде (увоз сирових пољопривредних производа и слично). Из Босне и Херцеговине се највише извозе сирови и прерађени материјали (минерали, цемент, креч, гипс и слично).
  • Пораст дужине пута ће повећати гравитационо подручје луке Рача. Гравитационо подручје луке зависи од дужине пута допремања односно отпремања роба. Ако су ти путеви дужи и гравитационо подручје луке је веће. Са растом дужине пута уштеде на превозу расту те се показује исплативим и са већих удаљености допремати робу у луке ради њиховог извоза а веће удаљености односно преузимање робе из луке те њихово довожење жељезницом или друмом на веће удаљености. То је основа дугорочне позитивне развојне перспективе луке Рача.
  • Изградњом луке Рача обезбиједио би се најјефтинији превоз овој регији и шире што је реална основа њеног убрзаног раста, односно убрзаног раста саобраћаја у луци Рача.
  • Конкурентска предност будуће луке Рача је њена употребљивост током цијеле године.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

12.569.791 €

6.2 Планирани извори финансирања

Приватни инвеститор би у вој инвестицији учествовао са новчаним средствима. Оцјењује се да би то учешће износило 80% вриједности укупне инвестиције.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Обавеза Града Бијељина, као партнера у овом пројекту, јесте да обезбиједи земљиште, изда све потребне дозволе и сагласности које су у њеној надлежности или помогне у поступку за издавање оних сагласности и дозвола за које су надлежне републичке институције, те да обезбиједи просторну-планску документацију.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Обавеза одабраног партнера је обезбјеђење цјелокупне реализације пројекта изградње луке Рача ангажовањем властитих и одобрених кредитних средстава, примјеном међународно прихваћених стандарда, те поштовањем свих позитивних законских прописа Републике Српске и БиХ.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Лука Рача је уврштена у Просторни план Републике Српске. Лука Рача ће се налазити на око 20 km од регионалног центра Бијељина и око 5 km узводно од ушћа ријеке Дрине у Саву, на десној обали Саве. Удаљеност луке Рача од ушћа ријеке Саве у Дунав износи 177 km, а од међународног аеродрома Београд 100 km.

Саобраћајна повезаност

  • Друмске саобраћајнице у оквиру пристаништа везују се на регионални пут Кузмин-Бијељина па је локација повезана са аутопутем Београд-Загреб (преко Кузмина), и са источним и сјеверним дијелом РС (преко Бијељине),
  • Жељезничке саобраћајнице везују се на жељезничку пругу Шид-Бијељина,
  • Тачке повезивања зависиће од коте територије пристаништа, а рјешење ових веза биће предмет посебног пројекта,
  • Гравитационо подручје пристаништа чини територија покривена сливом Дрине и дјелимично територија десне обале Саве.

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена студија оправданости и идејно рјешење;

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Кабинет градоначелника
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 55 233 132
+387 55 233 159
E-mail: investinbijeljina@gradbijeljina.org