1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња погона за обраду/прераду живинског стајњака

2. СЕКТОР

Пољопривреда

3. ЛОКАЦИЈА

Љубиње – „Миљановићи“

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат подразумјева изградњу погона за обраду/прераду живинског стајњака гдје би се као финални производи, зависно од одабране технологије прераде, добијало високо квалитетно органско ђубриво па до могућности производње гаса итд.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Урађен идејни пројекат

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

У Љубињу је лоцирано неколико живинарских фарми кока носиља и бројлера, укупног капацитета ccа 220.000 – 250.000 што на годишњем ниво да 2.730 тона стајњака, што представља значајну количну сировине за отпочињање процеса његове прераде. На широј околини не постоји ниједaн сличан погон, а потребе тржишта за квалитетним компостом, и другим финалним производима су велике.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Предрачунска вриједност пројекта је око 600.000 ЕУР и очекује се потпуно финансирање пројекта од стране улагача.

6.2 Планирани извори финансирања

Општина нуди локацију за изградњу погона и сву стручну и техничку помоћ око добијања потребних дозвола за рад.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Стратегија развоја општине Љубиње (2011-2021) у сектору заштите животне средине је идентификовала овај пројекат као један од приоритетних у рјешавању за наредни период. Тренутна физичка локација за изградњу погона је предвиђена на локалитету Миљановићи гдје је смјештена општинска депонија, али се локација може измјестити у зависности од одабране технологије за прераду.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Постоји урађен Инвестициони програм са приједлогом технолошкох поступака, идејним грађевинско–архитектонским рјешењем, претходном анализом утицаја програма на животну средину, спецификацијом опреме, те бизнис планом оправданости програма и економском анализом истог.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности
Контакт: Чедомир Ћук, начелник
Телефон: 059/630-285;
Факс: 059/630-288;
Е-mail: ljubinje@teol.net