1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња соларне електране

2. СЕКТОР

Обновљиви извори енергије

3. ЛОКАЦИЈА

Љубиње – „Љубињско брдо“

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат подразумјева изградњу једне или више соларних електрана на локалитету „Љубињских брда“ укупне површине од 80 хектара. Љубиње је смјештено на самом југу Републике Срспке и по броју сунчаних сати у току године, односно по степену инсолације и ирадијације пружа оправданост и могућност за реализацију овог пројекта.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Пројекат се налази на „нивоу“ пословне идеје, али са довољно елемената који указују на оправданост улагања у овај вид инвестиција.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Константне потребе за повећањем удјела енергије произведене из алтернативних извора у укупном удјелу произведене енергије у БиХ односно РС, као и соларна ирадијација која износи преко 1.600 kWh/m2 годишње, са годишњим просјеком од око 4,6 kWh/m2 са адекватним стимулативним мјерама и гарантованим откупним цијенама указује на оправдани комерцијални интерес улагача.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Предрачунска вриједност пројекта, која се односи на постављање савремених фотонапонских ћелија на укупној површини од 80 хектара је ccа 150.000.000 КМ.

6.2 Планирани извори финансирања

Финансирање пројекта је предвиђено да буде потпуно од стране инвеститора

6.3 Инпути од стране локалног партнера

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација је одређена у рејону „Љубињских брда“. Укупне површине од 80 хектара. Са ријешеним имовинско–правним односима (земљиште је у власништву општине Љубиње) и ставиће се потенцијалном инвеститору на располагање по најповољнијим условима. Нагиб терена (испод 15%) је још једна од повољности и предности предложене локације. Такође кроз саму локацију пролази магистрални пут М6 као и два електрична далековода од 220kW што пружа могућност прикључења на електродистрибутивну мрежу било са циљем продаје произведене електричне енергије Електропривреди или само с циљем транспорта ка
крајњем одредишту. Постављањем најмодернијих фотонапонских панела могуће је направити електрану капацитета 65 МWp и процијењене производње од 104.000 Mwh годишње.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Код додјеле концесије, потенцијалном инвеститору ће се пружити сва потребна помоћ и подршка од органа локалне самоуправе. Важно је напоменути и да Стратегијом развоја општине Љубиње, за период од 2011-2021, један од три стратешка циља односи се управо на могућности искориштавања потенцијала алтернативних извора енергије на територији општине Љубиње. Такође, Општина има усвојен Просторни план као и Одлуку о могућности градње соларне електране на предметној локацији чиме су се стекли основни предуслови за почетак реализације овог пројекта.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности
Контакт: Чедомир Ћук, начелник
Телефон: 059/630-285;
Факс: 059/630-288;
Е-mail: ljubinje@teol.net