1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

2. СЕКТОР

Обновљиви извори енергије

3. ЛОКАЦИЈА

Територија општине Билећа

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат подразумјева изградњу једне или више соларних електрана на територији општине Билећа.
Општина Билећа се налази у југоисточном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Захваљујући великом броју сунчаних дана, представља велики потенцијал за изградњу соларних електрана. Билећа има око 2.200 сунчаних сати омогућава ефикасност улагања у соларну енергију. Релативно велико пространство и слабија насељеност омогућавају изградњу постројења са соларним панелима на великим површинама (уз одређене интервенције на припреми терена), а посебну могућност представља и инсталација соларних панела на површини Билећког језера, што би додатно допринијело смањењу испаравања воде из акумулације.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Greenfield

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пројекат се налази на „нивоу“ пословне идеје, али са довољно елемената који указују на оправданост улагања у овај вид инвестиција.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Бројне су предности соларне енергије, али као најзначајнија карактеристика је смањење трошкова електричне или топлотне енергије те позитиван утицај на животну средину. Могућности употребе соларне енергије су неограничене, а данас се она у највећој мјери употребљава као топлотна, електрична, механичка и хемијска енергија.

Константне потребе за повећањем удјела енергије произведене из алтернативних извора у укупном удјелу произведене енергије у БиХ односно РС, као и соларна ирадијација која износи преко 1.600 kWh/m2 годишње, са годишњим просјеком од око 4,6 kWh/m2 са адекватним стимулативним мјерама и гарантованим откупним цијенама указује на оправдани комерцијални интерес улагача.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

ПРИМЈЕР: ИСПЛАТИВОСТ МИНИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 8KW.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Финансирање пројекта је предвиђено да у потпуности буде од стране инвеститора.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Општина се обавезује да ће инвеститора ослободити плаћања комуналних накнада и такси за првих 12 мјесеци пословања.
Такође, општина ће субвенционисати запошљавање младих и социјално угрожених категорија.
Потенцијални инвеститор ће имати потпуну подршку општинске администрације са циљем што бржег обављања административно- техничких послова.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Од инвеститора се очекује: уређење простора и отварање нових радних мјеста.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Општина ће код одабира локације, инвеститорима, будуће соларне електране водити рачуна о сљедећим условима за одабир локације:
Општина ће водити рачуна о сљедећим условима приликом одабира локације за изградњу соларних електрана будућим инвеститорима:

1. Довољан ниво осунчаности и повољан положај парцеле или кровне површине
2. Доступност историјских података о падавинама (као што су количина снијега, кише и облачност)
3. Лак приступ локацији – што подразумијева близину постојећих саобраћајница и путева
4. Постојање инфраструктуре на локацији или у њеној близини која би могла да омогући прикључење на електроенергетски вод

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Код додјеле концесије, инвеститору ће се пружити сва потребна помоћ у погледу добијања неопходне документације у што краћем временском року као и сваки вид подршке од стране органа локалне самоуправе.
Општина има усвојен Просторни план као и Одлуку о могућности градње соларних електрана на територији општине, чиме су се стекли основни предуслови за почетак реализације ове врсте пројекта.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БИЛЕЋА
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
Контакт: Огњен Капор, начелник одјељења
Телефон: 066/768-408;
Е-маил: opbil.nacprivrede@teol.net