1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња хладњаче за воће и поврће

2. СЕКТОР

Пољопривреда

3. ЛОКАЦИЈА

Теслић

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

На подручју општине Теслић је производња јагодичастог воћа – малине прије свега, и поврћа (краставца) у узлазној путањи. С друге стране не постоје складишни капацитети за пријем произведеног воћа и поврћа и за њихово чување. На подручју општине постоји више од 200 произвођача малине и преко 100 произвођача
краставца. Из тог разлога, подизање хладњаче и пратећих објеката за пријем и чување је неопходно за одржање производње и њено ширење. Подизање хладњаче је предвиђено у неком од постојећих омладинских домова који би се могли адаптирати у сеоским мјесним заједницама (процијењеног капацитета 500 тона) или на подручју једне од пословних зона гдје постоје ријешени предуслови за градњу. Након изградње хладњаче за воће и поврће дугорочно ће се ријешити проблеми са којима са сусрећу пољопривредни произвођачи, а прије свега недостатак простора за складиштење убраног воћа и поврћа односно малог капацитета постојећих хладњача на подручју општине Теслић.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о greenfield пројекту који би био реализован у пуном износу од стране инвеститора. Изградња оваквог објекта би обухватила простор за прихват робе, за њено потхлађивање, класирање и за смрзавање до -35 С°(за смрзавање малине је потребно обезбиједити тзв. шок-тунеле за брзо смрзавање). Потенцијални инвеститор би имао подршку од стране општине у реализацији активности у смислу обезбјеђења подстицајних средстава за запослење нових радника у изграђеном објекту. Такође, општина ће помоћи код успоставе кооперантских односа инвеститора и произвођача на подручју општине. Инвеститор ће уколико одлучи да гради у пословној зони имати уређену инфраструктуру и земљиште. Уколико одлучи да објекат изгради у неком од постојећих друштвених домова, општина ће бити активно укључена у одабир локације и рјешавање имовинско-правних односа.

5.2 Статус пројекта

Тренутно се пројекат налази у фази идеје. Међутим, претходно је израђена анализа сектора јагодичастог воћа која даје оправдање за изградњу оваквог објекта. Такође, стратешким документима је предвиђена изградња поменутих објеката, а општина с тим у вези обезбјеђује средства подршке кроз подстицаје за запослење у изграђеном објекту и кроз подршку самој изградњи објеката за смрзавање воћа.
На подручју општине постоји сировинска база неопходна за реализацију предложеног пројекта и успостављен однос општинских служби са произвођачима.
Регулационим планом је предвиђена могућност изградње предложених капацитета у пословној зони и у вези са тим, у току је изградња потребне инфраструктуре неопходне за реализацију пројекта.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

С обзиром на развијеност сировинске базе на подручју општине, тенденцију раста производње и чињеницу да на подручју општине не постоји капацитет за складиштење и чување, инвеститор би изградњом предложеног објекта био без конкуренције. Осим тога, високе цијене на тржишту смрзнуте малине гарантују високу профитабилност као и чињеница да не постоји значајнија препрека извозу ове робе. Из свега наведеног, може се очекивати брз поврат инвестиције, посебно ако се узме у обзир подршка коју обезбјеђује општина и ресорно министарство.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процијењена вриједност пројекта је око 300.000 евра (изградња хладњаче).
У зависности од плана инвеститора, зависила би укупна цијена комплетне инвестиције (да ли би била прерада и сл.).

6.2 Планирани извори финансирања

Планирано је улагање инвеститора у 100% износу.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Од стране локалног партнера обезбијеђена је локација за изградњу хладњаче као и подстицаји за инвеститоре за нова радна мјеста, као и кооперантска мрежа.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Средства за реализацију пројекта, тржиште за пласман производа и прибављање потребних дозвола за изградњу.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација за изградњу хладњаче је предвиђена у неком од постојећих омладинских домова у сеоским мјесним заједницама који одговарају капацитету хладњаче или у пословној зони.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
Адреса: Карађорђева бр.18.
Телефон: +387 53 411-500
Факс: +387 53 411-541
E-mail: nacelnikopstine@opstinateslic.com
razvoj@opstinateslic.com