1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Индустријско пословна зона „Фамос Коран“, Пале

 

2. СЕКТОР

Развој малих и средњих преузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Пале смјештена је у источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Једна је од пет општина које су у саставу Града Источно Сарајево. Саобраћајни положај општине је повољан због близине највећег града Босне и Херцеговине Сарајева (15 km), у коме се укрштају путни правци из свих дијелова
Босне и Херцеговине. На удаљености од 25 km се налази међународни аеродром у Сарајеву, главна жељезничка станица и прикључак на главни путни коридор – аутопут 5C.
Административни центар општине је у највећем насељеном мјесту Пале, гдје су смјештене значајне привредне, образовне, културне, вјерске, финансијске и јавне институције.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Од индустријске пословне зоне „Фамос“ Коран треба да се створи повољан амбијент за пружање одговарајућих погодности за производне и пословне активности за нове и већ постојеће фирме, које су усмјерене ка развоју привреде и извозу. Стварање нових привредних субјеката, који у свом окружењу имају сву неопходну пословну логистику од финансијских, образовних и кадровских капацитета главна је предност и сврха пословних индустријских зона.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословна зона „Фамос“ Коран је зона типа brownfield. Потпуно је изграђена, инфраструктурно уређена, саобраћајно веома добро повезана, са много објеката производно-пословне намјене и представља изврсну локацију за развој привредних активности у веома кратком року. Укупна површина локације износи 84.408 m2, а укупна површина постојећих објеката износи 22.695 m2.

Расположиви грађевински објекти (са припадајућим парцелама) су:

Објекат број 1 – ПРОИЗВОДНА ХАЛА, намјенска, нето површине 3.794 m2 – објекат је изграђен као слободностојећи, стални 50-тих година, адаптиран 1985. године (анекс за који постоји пројектно изведбена документација).
Структура објекта – приземље, производна хала, укупне корисне површине 3.090 m2 и анекс који се састоји од приземља и спрата. У приземљу се налазе два улаза, један транспортни пут, више складишних простора, мјерне собе и сл, гардеробе, санитарни чвор (димензионисаног за 100 радника), лабораторије, просторије за галванизацију, укупне корисне површине 568 m2 и спрата гдје су смјештене канцеларије са санитаријама укупне корисне површине 136 m2.
Објекат је опремљен са сљедећим инсталацијама: водоводним, одводним (има ријешен заједнички објекат за пречишћавање отпадних вода у кругу зоне), електроинсталацијама јаке и слабе струје и громобранским инсталације. Објекат има инсталацију централног гријања (прикопчан за заједничку котловницу у засебном објекту у кругу пословне зоне), вентилацију и климатизацију. Објекат је прикопчан за заједничку трафостаницу, која је у кругу зоне. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу у објекту и око објекта.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат стабилан са добром и квалитетном носивом конструкцијом, са већим оштећењима на кровним лимовима, фасадним зидовима, вањској фасадној столарији, прозорима и вратима просторија лабораторије и гардеробе.

Објекат број 4 – ХАЛА ЗА РЕМОНТ, нето површине 6.230 m2. Састоји се од старог адаптираног дијела производног погона за ремонт мотора (1979) и новог дограђеног дијела (1989). Објекат је изграђен као слободностојећи стални објекат 50-тих година, адаптиран 1979. и дограђен 1989. године. Објекат се састоји од хале за ремонт мотора, простора са испитном станицом, простора резервних дијелова, монтаже и фарбаоне, укупне корисне површине 3.038 m2 и дограђеног дијела, који се састоји од производне хале, гардеробе и санитарних чворова, укупне корисне површине 2.696 m2 и спрата са канцеларијама укупне корисне површине 496 m2.
Објекат је опремљен са свим потребним инсталацијама: водоводним, одводним – има ријешен објекат односно уређај за пречишћавање отпадних уљних емулзија и детерџентских отпадних вода са технолошком канализацијом, затим електро инсталације јаке и слабе струје и громобранске инсталације.
Објекат има инсталацију централног гријања (прикопчан на заједничку котловницу у засебном објекту у кругу пословне зоне), вентилацију и климатизацију. Објекат је прикопчан на заједничку трафостаницу, која је у кругу зоне. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу у објекту и око објекта. Унутрашња ППЗ је ријешена у новом дијелу као сплинкер уређај односно водена завјеса.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан са добром и квалитетном носивом конструкцијом, само са мањим оштећењима на фасадном дијелу старог ремонтног дијела и потребним ситним поправкама на санитарном чвору и гардеробама.

Објекат број 5, 5а и 6 – ПОГОН ОДРЖАВАЊА, нето површине 1.260 m2 – објекат је изграђен као слободностојећи стални објекат 50-тих година, адаптиран 1984. године. Објекат бр.5 је приземни производни погон – хала за одржавање укупне корисне површине 420 m2 + 84 m2 помоћних просторија са мокрим чворовима и гардеробама. Објекат 5а је средњи спратни погон за одржавање укупне површине у приземљу 210 m2, а на спрату су канцеларијске просторије укупне површине 210 m2 и објекат 6 је приземни погон – столарска радионица укупне површине 336 m2.
Објекат је опремљен са свим потребним инсталацијама: водоводним, одводним, електро инсталације јаке и слабе струје и громобранске инсталације. Објекат је прикопчан на заједничку трафостаницу, која је у кругу зоне. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу око објекта.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан са добром и квалитетном носивом конструкцијом, само са мањим оштећењима на кровним лимовима, на фасадним зидовима, вањској фасадној столарији, прозори и врата.

Објекат број 7 и 47 – КОТЛОВНИЦА И УГЉАРА, површине 1.409 m2 и 1.800 m2.
Објекат котловнице је изграђен као слободностојећи стални објекат 80-тих година у површини од 577 m2, а дограђен и реконструисан 1990. године у површини од 832 m2, када су постојећем котлу дограђена још два котла на угаљ типа КЛМ – 100, притиска 8 бара. Котловница има два челична димњака пречника Ø 1,5 m и висине 30m. Спратност котловнице је сутерен са високим приземљем. Фасада је алуминијска, кров алуминијски профилисани ТП. Котловница је опремљена свим потребним инсталацијама и прикопчана на заједничку инфраструктуру, унутрашње саобраћајнице, водоводну и одводну мрежу и електроинсталацију са ППЗ.
Угљара се састоји од три повезана објекта урађена у АБ скелетној конструкцији.
Поред је плато за шљаку са одмуљном јамом.
Стање објекта: Објекат тренутно није у функцији, а у конструктивном и архитектонском погледу доста добро изгледа.

Објекат број 9 – ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРЕГАСТИХ ВРАТИЛА, нето површине 2.424m2. Објекат је изграђен као слободностојећи стални објекат 50-тих година, адаптиран је 1984. године ( у конструктивном смислу мијења се кровна конструкција бочних бродова, умјесто тадашњих дрвених решетки и салонита као кровног покривача, замјењује се челичном конструкцијом од ТП лима са термоизолацијом).
Структура објекта – састоји се од тробродна базилика у АБ скелетној конструкцији, производне хале укупне корисне површине 2.040 m2, помоћних просторија, контроле производње и осталих пратећих садржаја у приземљу, улаза, вјетробрана, алатнице, скадишта и санитарија и гардеробе и на спрату канцеларијеке просторије укупне корисне површине 384 m2.
Објекат је опремљен са свим потребним инсталацијама: водоводним, одводним, електро инсталације јаке и слабе струје и громобранске инсталације. Објекат има инсталацију централног гријања (прикопчан на заједничку котловницу), вентилацију и климатизацију. Објекат је прикопчан на заједничку трафостаницу, која се налази поред објекта. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу у и око објекта.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан са добром и квалитетном носивом конструкцијом, само су већа оштећењима на кровним лимовима, на фасадним зидовима, на стрехама и хоризонталним олуцима.

Објекат број 21 – УПРАВНА ЗГРАДА, укупне корисне површине 1.536 m2. Објекат је дограђен и надограђен од техничке зграде 1984. године,а адаптиран 1995. године. Објекат је слободностојећи, спратности Пр+Сп. Намјена – административни објекат. Састоји се од два улаза, улазног степеништа са надстрешницом, вјетробрана, улазног хола. У приземљу су смјештене канцеларије и телефонска централа, а на спрату су канцеларије и кабинети са мокрим и санитарним чворовима. Објекат има ријешене електроинсталације, трофазну струју, телефонске инсталације и има своју ТТ централу, водоводну и одводну инсталацију, громобранску инсталацију, ППЗ. Има централно гријање (радијатори разведени по објекту) прикључено на централну котловницу у кругу, која тренутно није у функцији.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан и архитектонски очуван.

Објекат број 23 – ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТУРБОКОМПРЕСОРА са испитном станицом турбокомпресора и компресорском станицом, нето површине 2.754 m2.
Објекат је изграђен као слободностојећи стални објекат 1988. године. Димензија хале је 91,40 m х 25,7 m. Спратност је Пр + Анекс (приземље + спрат). На спрату су канцеларијски простор и санитарни чвор, а у приземљу су хала и гардеробе. Објекат је опремљен са сљедећим инсталацијама: водоводним, одводним (у залеђу објекта изграђено расхладно постројење технолошке воде са два расхладна торња), електроинсталације јаке и слабе струје, као и громобранска инсталација. Објекат има инсталацију централног гријања (прикопчан на заједничку котловницу), вентилацију и климатизацију. Објекат је прикопчан на заједничку трафостаницу, која се налази поред објекта. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу у објекту и око објекта са сплинкер уређајем, односно воденом завјесом.

Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан са добром и квалитетном носивом конструкцијом, само су мања оштећењима на фасадним зидовима.

Објекат број 26 – ХАЛА „ПДМВ“ (производња дијелова мотора возила) нето површине 4.992 m2. Објекат се састоји из: производне тробродне хале за производњу дијелова мотора возила (површине 4.062 m2) и простора са санитарним чвором, гардеробама, подстанице, простора за складиште (површине 465 m2 + 349 m2) са спратним дијелом гдје су смјештене канцеларије и санитарни чворови (површине 111 m2).
Објекат је опремљен са сљедећим инсталацијама: водоводним, одводним, електроинсталације јаке и слабе струје, као и громобранска инсталација. Објекат има инсталацију централног гријања (прикопчан на заједничку котловницу), вентилацију и климатизацију. Објекат је прикопчан на заједничку трафостаницу, која се налази поред објекта. Објекат има урађену ППЗ кроз хидрантску мрежу у објекту и око објекта са сплинкер уређајем односно воденом завјесом.
Стање објекта: у конструктивном смислу објекат је стабилан са добром и квалитетном носивом челичном конструкцијом.

Објекат број 44 – ТРАФО СТАНИЦА И КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА, нето површине 328 m2 (160 m2 трафостаница + 168 m2 компресорска станица), власништво ½ са сусједном фабриком ФМСН. Објекти су изграђени као помоћни, пратећи објекти за потребе великих производних погона и хала. Објекти су изграђени као слободностојећи и повезани су заједничким зидом. Изграђени су 1982. године.
Поред објекта су двије цистерне које су у функцији компресорске станице.
Стање објекта: Објекти су у функцији и служе својој намјени.

Објекат број 51 – АКУМУЛАТОРСКА СТАНИЦА, нето површине 150 m2. Објекат је изграђен као слободностојећи стални објекат за потребе производних погона и хала у кругу. Објекат је изграђени су 1988. године. Димензије објекта су 15,00 m х 10,00 m. Састоји се од простора за виљушкаре, за исправљаче и складиштење киселина.
Објекта је опремљен свим потебним инсталацијама.
Стање објекта: Објекат није у функцији.

Објекат број 53 – ИНТЕРНА ДИЗЕЛ СТАНИЦА, нето површине 150 m2.

Објекат број 54 – НОВА ДРУШТВЕНА ИСХРАНА тзв. „ДИС“, нето површине 3.375 m2. Изграђен 1987. године. Објекат се тренутно не користи. Објекат је волуменски, основног распона од 6 m (величина конструктивног модула), а највећег конструктивног распона од 12 m. Кров од АБ рамова, који су постављени на распону од 6 m, а које повезују секундарне АБ греде на распону 3 m. На објекту је ријешена термичка заштита у свим просторијама гдје бораве људи, обезбијеђена је ППЗ у погледу излаза, врата, материјал отпоран на ватру, пожарног пута носивости 10 t. Објекат је заштићен у погледу подземних вода, има добро ријешену хидроизолацију. Објекат опремљен електроинсталацијама, громобранским и ТТ инсталацијама, као и водоводним и одводним инсталацијама. Објекат има подрум + улаз + приземље. Подрум се састоји од отворених површина, рампе, улазног простора, пет магацинских просторија, праонице веша, стројарнице, коморе за месо, за рибу, за дубоко замрзавање, предкоморе, ходника, степеница, санитарија, оставе инвентара, хладњаче, компресорске станице и агрегата, укупне површине 841,79 m2. Површина улазне рампе и улазних простора је 300 m2. Приземље се састоји од два улаза (са јужне и сјеверне стране), службеног улаза, улаза за одвоз кабастог смећа и излаза из подрума, кухиње са свим дијеловима за припрему хране, банкет сале и предпростора, санитарије, улазни вјетробран, чисте кухиње за издавање хране, прање посуђа итд, ресторан – трпезарија, санитарије, хол, бифе, вјетробран. Укупна површина 2.234 m2.

Објекат број 58 – УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, нето површине 135 m2. Објекат је слободностојећи, зидни са равном бетонском плочом као равним непроходним кровом са прописаном хидроизолацијом и њеном заштитом. Има једну цистерну поред објекта. Има сву потребну атестирану опрему за пречишћавање отпадних вода и технолошком канализацијом. Објекат је изграђен
1989. године.
Стање објекта: Објекат је у функцији и у доста добром стању.

Објекат број 59 – УЛАЗНА КАПИЈА, нето површине 180 m2. Капија се састоји од двије симетричне портирнице и надстрешице која их повезује у један слободностојећи стални објекат за регулисање улаза и излазу у круг пословне зоне. Објекат је изграђен 1986. године. Димензије објекта су 20,00 m х 9,00 m.
Стање објекта: Објекат је у функцији.

Објекат број 67 – РАСХЛАДНИ ВОДОТОРАЊ, нето површине 30 m2. Објекат је изграђен за властите потребе бивше фабрике као стални објекат и налази у залеђу објекта бр. 23 (хала за турбокомпресоре) и служио је за производњу и испитивање турбокомпресора у испитној станици и компресорском дијелу хале. Објекат је изграђен 1988. године. Димензије објекта су 6,00 m х 5,00 m.
Стање објекта: Није у функцији јер се ни хала бр. 23 за производњу турбокомпресора тренутно не користи.

ПОСЛОВНА ЗОНА „ФАМОС“ има ријешену саобраћајну инфраструктуру, асфалтне путеве са тротораима за пјешачку комуникацију. Саобраћајнице у кругу комплекса су изграђене тако да прате технолошки распоред великих погона и хала и омогућавају несметано кретање (кружно) возилима и њихов приступ објектима у кругу пословне зоне.

5.2 Статус пројекта

Према стратешким опредјељењима која су заснована на расположивим ресурсима и потенцијалима за раст и развој, један од преференцијалних сектора за општину Пале је прерађивачка индустрија са нагласком на металопрераду и дрвопрераду. Из тих разлога је Општина Пале откупила и постала власник имовине пословне зоне „ФАМОС“ Пале. Простор индустријско – пословне зоне тренутно није у функцији, осим једног објекта, који је откупила фирма WEISS LIGHT D.O.O. Пале за производњу и репарацију ЛЕД расвјете, који су објекат реновирали и запослили 16 радника.
Локација индустријске пословне зоне „Фамос“ Коран се налази непосредно поред магистралног пута М5 Сарајево – Пале – Прача – Реновица, на 3 km удаљеност од центра Пала.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

За потенцијалне инвеститоре ова локација је интересантна, јер је потпуно инфраструктурно опремљена. Потенцијални инвеститори би у пословној зони “Фамос” могли развити своју пословну идеју и остварти добит. На располагању инвеститору је квалификована и конкурентна радна снага, образовне, финансијске и др. институције. Зависно од сектора којим се намјеравају бавити потенцијални инвеститори, биле би им достављене све потребне информације.
Саобраћајни положај општине Пале је повољан због близине највећег града Босне и Херцеговине – Сарајева (15 km), а на удаљености од 25 km се налази међународни аеродром, главна жељезничка станица и прикључак на главни цестовни коридор тј. аутопут 5C.
Кроз подручје општине Пале долинама ријека Миљацке и Праче пролази магистрални пут М5 Сарајево – Пале (Прача) ФБиХ и М 19 Сарајево – Романија Вишеград (Зворник).

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

6.2 Планирани извори финансирања 

Финансирање од стране улагача уз подршку општине Пале кроз продају или додјелу појединачних пословних објеката у закуп по врло повољним условима.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Пале свим потенцијалним инвеститорима пружа свеобухватну подршку у реализацији планиране инвестиције путем контакт особе, која је задужена за сервисирање информацијама и организацију састанака између надлежних органа и инвеститора у циљу поједностављења и брзе реализације планиране инвестиције.
Општинска администрација је на услузи и у потпуности на располагању потенцијалним инвеститорима 24 сата на дан, кроз убрзану процедуру обезбјеђење грађевинске и употребне дозволе, као и помоћ код регистрације предузећа и добијања потребних одобрења за рад што умногоме олакшава улагање и почетак успјешног пословања.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује улагање у реконструкцију и адаптацију постојећих производно – пословних објеката.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Постојећа производно-пословна зона урађена је у складу са Регулационим планом „Фамос“, у цијелости изграђена са свим потребним инсталацијама и заједничком инфраструктуром, унутрашњим саобраћајницама, водоводним, одводним и електроинсталацијама са ППЗ.
Објекти посједују потребну инвестиционо-техничку документацију за изградњу, адаптацију и надоградњу објеката, главне изведбене пројекте и одобрења за употребу објеката. Пословна зона је у власништву Општине Пале.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ
9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ПАЛЕ
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Контакт: Богданка Цицовић, стручни савјетник за привреду и друштвене
дјелатности
Телефон: +387 57 223 459, локал 101
Факс: +387 57 223 061
E-mail: bogdanka.c@hotmail.com