1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Набавка генератора за енергетско искориштавање депонијског гаса на регионалној депонији Рамићи

2. СЕКТОР

Обновљиви извори енергије

3. ЛОКАЦИЈА

Бања Лука

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Радови на изградњи система за дегасификацију старог дијела депоније завршени су крајем јула 2016. године, и на депонији је инсталирана бакља за спаљивање депонијског гаса. У плану је израда студије изводљивости за искоришћење депонијског гаса у којој би били уврштени конкретни подаци добијени са мјерних мјеста на депонији, и који би показали стварну количину и састав сакупљеног гаса. Уколико студија изводљивости потврди оправданост за искоришћење депонијског гаса, приступиће се изради пројекта за гасни мотор, као и студије утицаја на животну средину.

Мјерења количине и састава депонијског гаса, које је вршено за потребе пројекта дегасификације, показала су да и на бунарима за пасивну дегасификацију који су постављени на депонији, количина и састав гаса испуњава услов за искоришћење гаса у енергетске сврхе.

Планирана је набавка гасног мотора снаге 250 kW, пречистача депонијског гаса прије уласка у гасни мотор и трафо-станице.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Јавно-приватно партнерство

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Искоришћење депонијског гаса као обновљивог извора енергије за производњу електричне и топлотне енергије. Произведена електрична енергија користила би за потребе депоније или би била дистрибуисана у мрежу.

За потенцијалног инвеститора овај пројекат је интересантан јер је сировина, у овом случају комунални отпад, обезбијеђена, будући да је ријеч о регионалној депонији  Образац за пријаву комерцијалних пројеката у сврху тражења инвеститора на коју се отпад довози из града Бањалуке и седам сусједних општина (просјечно 300 тона дневно). Такође ЈП ДЕП-ОТ, које управља депонијом, има на располагању стручно особље и радну снагу.

Полази се од претпоставке да би у почетку користили снагу 110кW па би за рад од 7.200 сати годишње произвели 792 МWh електричне енергије. Повезивањем дијела депоније на којем се тренутно одлаже отпад у систем дегасификације дошло би до повећања производње МW.

На основу Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 39/13) произвођач електричне енергије у електрани на био-гас има право на подстицај.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске дефинисала је гарантну откупну цијену за депонијски гас у ефикасном когенеративном постројењу у износу 0,0698 КМ/kWh (Одлука од 15.4.2016. године).

Уговор о купопродаји електричне енергије произведене из обновљивих извора потписао би се са “Електропривредом Републике Српске“.

Добит остварена по овом основу дијелила би се између јавног и приватног партнера у зависности од уложене инвестиције.

Предности локације и постојећа инфраструктура на депонији:

 • Депонија се налази на локалитету Црквине, у насељу Рамићи, на сјеверозападном дијелу општине Бањалука на лијевој страни магистралог пута М4 Бања Лука – Приједор, од кога је удаљена око 150 метара.
 • Веза локације са главним магистралним путем је остварена помоћном приступном саобраћајницом са двије траке.
 • Од центра Бањалуке, депонија је удаљена око 10 километара.
 • Бањалучка регија има одличну географску повезаност са Републиком Хрватском.
 • Предност је и близина међународног аеродрома Маховљани.

 

 

Урбанистичко-техничким условима обухваћен је простор постојеће депоније на површини од око 29 hа и проширење на простор укупне површине 44 hа.

Простор Регионалне депоније Рамићи састоји од пријемног простора са три саставна дијела и саме депоније са припадајућом инфраструктуром:

I Пријемни простор:

  • улазна саобраћајница са вагама (улазна и излазна, двије колске ваге);
  • објекат за контролу тежине и улаза отпада;
  • административна зграда са паркинг простором;
  • интерне саобраћајнице за кретање камиона и радне механизације.

 

II Оперативни дио:

  • радионица и гаража за тешку механизацију;
  • простор за прање возила и дезинфекцију са аутоматском аутопраоном;
  • постројење за третман процједних вода методом реверзне осмозе;
  • постројење за спаљивање депонијског гаса-бакља;
  • бензинска станица.

 

III Тијело депоније:

  • простор за депоновање отпада;
  • земљана бране за осигурање тијела депоније од клизања;
  • хидрантски прстен;
  • простор за рециклажни материјал;
  • простор за прикупљње и третман површинских вода (колектор);
  • простор за прикупљања процједних вода.

 

На депонији је изграђена монтажна бетонска трансформаторска станица МБТС 10/(20)/0,4 kV, 1000/630 kVА, са средњенапонским прикључком.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

600.000,00 евра

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно приватно партнерство

6.3 Инпути од стране локалног партнера

120.000,00 евра (земљиште, сировина, инфраструктура, људски ресурси, студија изводљивости, студија утицаја на животну средину, пројекат гасног мотора, ревизија пројекта, надзор, потребна документација и дозвола за рад).

6.4 Инпути од стране инвеститора

480.000,00 евра (набавка гасног мотора снаге 250 kW, пречистача депонијског гаса и изградња трафо станице).

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Основним планским документима: Стратегијом управљања чврстим отпадом БиХ и Просторним планом Републике Српске предвиђено је коришћење простора Регионалне депоније у Рамићима за сврху одлагања чврстог отпада.

Регулациони план “Измјена регулационог плана за простор регионалне санитарне депоније чврстог отпада на локалитету Рамићи у Бањалуци“ усвојен 30.10.2006.године.

Ријешени имовинско-правни односи (ЈП “ДЕП-ОТ“ је 1/1 власник земљишта на којем се налази депонија).

Оснивачи ЈП “ДЕП-ОТ“ су град Бања Лука и седам сусједних општина. Њихов удио у оснивању Предузећа одређен је висином уложеног капитала и то:

 1. Град Бања Лука 62,03%
 2. Општина Градишка 14,00%
 3. Општина Прњавор 10,00%
 4. Општина Лакташи 8,00%
 5. Општина Србац 1,92%
 6. Општина Котор Варош 0,03%
 7. Општина Челинац 4,00%
 8. Општина Кнежево 0,02%

 

Предности локације:

 • изграђена инфраструктура (улазна саобраћајница са вагама, објекат за контролу тежине и улаза отпада, административна зграда са паркинг простором, интерне саобраћајнице за кретање камиона и радне механизације, радионица и гаража за тешку механизацију, аутопраона, постројење за третман процједних вода методом реверзне осмозе; постројење за спаљивање депонијског гаса-бакља; бензинску станица, трафо-станица, простор за депоновање отпада, земљана бране за осигурање тијела депоније од клизања, хидрантски прстен, простор за рециклажни материјал, простор за прикупљње и третман површинских вода (колектор), простор за прикупљања процједних вода).
 • Повољан географски положај карактерише близина границе са Републиком Хрватском као и близина међународног аеродрома Маховљани.
8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ЈП “ДЕП-ОТ“ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА
Контакт: Ново Грујић, директор
Број телефона: 051/258-320
E-mail: depot@teol.net