1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Погон за израду и репарацију ваљака транспортних трака и хабајућих дијелова

2. СЕКТОР

Енергетика и рударство

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Станари

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат предвиђа погон који би израђивао нове и репарирао старе ваљке транспортних трака а које се користе за транспорт угља и јаловине у термоелектрани Станари и на површинском копу. Такође би се вршила репарација дијелова који су изложени хабању и високим температутрама, као што су погонске станице, млинови, муљне пумпе, радни дијелови димних вентилатора, канали угља, транспортни систем пепела.
Једну количину ових дијелова ће ЕФТ – Рудник и Термоелектрана куповати од испоручиоца опреме трајно, што ће стварати велике количине исхабаних резервних дијелова а који се могу репарирати. Овим би се стварале уштеде у куповини резервних дијелова а уједно би се растерећивале складишне локације старих и истрошених дијелова.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Рад Термоелектране Станари и површинског копа изискује потребу за одржавањем транспортних система трака, пресипних станица, радних дијелова машина за утовар угља и земље на откривци. Радници који су радили на изградњи термоелектране су са стеченим искуством и на располагању су за будуће инвеститоре. Локација превиђена за изградњу ове радионице је са добром путном и жељезничком комуникациом. Тренутно, у ближем окружењу, не постоји конкуренција за овакву врсту дјелатности. Могућност ширења обима посла на термоелектране и руднике у БиХ, Србији, Хрватској.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

1.000.000 – 1.500.000 EUR

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

  • локација предвиђена за градњу је у саставу Пословне зоне код Термоелектране Станари, која ће бити власништву локалне заједнице,
  • инфраструктуру обезбјеђује локална заједница,
  • субвенција за запошљавање локалног становништва од стране локалне заједнице,
  • административна помоћ.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

  • професионална и финансијска компетенција за имплементацију пројекта,
  • савремена технолошка рјешења и заштита животне средине,
  • коришћење локалних ресурса током реализације пројекта (радна снага, логистика, инфраструктура…)

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Предвиђена локација је тренутно најатрактивнија а налази се у саставу Пословне зоне код Термоелектране Станари, поред раскрснице регионалних путева Р474 и Р474а. Инфраструктуру обезбјеђује локална заједница.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА СТАНАРИ
Адреса: Станари бб, 74280 Станари
Телeфон: +387 (0)53 201 810
E-mail: nacelnik@opstinastanari.com