1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона „Липова Греда“, Козарска Дубица

2. СЕКТОР

Мала и средња предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Пословна зона“Липова Греда“ је смјештена обострано уз магистрални пут Козарска Дубица – Градишка и удаљена свега 10 km од граничног прелаза Доња Градина – Јасеновац (Хрватска). Близина пловне ријеке Саве, локацију чини додатно интересантном због могућности пловне везе са Европом .

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пословна зона предвиђена је за изградњу индустријских постројења мале и средње величине за дјелатност производње и обраде, као и за развој свих врста обрта и услужних објеката, хладњача и складишта за различите намјене. Циљ пројекта је привлачење нових инвестиција у зону.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Урађена је комплетна пројектна документација, регулациони план и студија изводљивости. Пројекат предвиђа фазну изградњу зоне која би укључивала прву фазу и то јужни – мањи дио зоне од 21ha и другу фазу која би обухватила уређење сјеверног – већег дио зоне од 48ha. До данас је изграђено 50% предвиђене путне мреже прве фазе зоне без асфалтног застора. Инсталисана је једна трафо-станица снаге 1000 KW у првој фази зони.
Изграђена је водоводна мрежа за 50% површине прве фазе зоне, и двоцјевна (фекална и оборинска) канализациона мрежа за 50% прве фазе зоне. Омогућен је прикључак на систем оптичких каблова телекома.
Први инвеститор у пословној зони „Липова Греда” било је предузеће „Еко-Бел“д.о.о из Лакташа које је до данас купило 4 парцеле у пословној зони.
У току 2012. године отворена је новоизграђена фабрика за прераду воћа и поврћа, а вриједност инвестиције износи око 3,5 милиона КМ. Фабрика има 21 запосленог радника и више од 800 коопераната из општине Козарска Дубица и сусједних општина.
Након „Еко-Бел“-а парцелу у зони је купило и предузеће „Dubglass“ које је изградило пословни објекат површине 500m² са припадајућом парцелом од 4.500m² земљишта.
Турска компанија „Asiaprefabrik“ из Измира је купила 3 парцеле у пословној зони гдје планира изградњу производног објекта од 7.000m² за производњу контејнера и монтажних кућа. Ово предузеће је већ започело са производњом у изнајмљеној хали „ЕкоБел“- а у пословној зони. По завршетку инвестиције планирано је запошљавање око 100 запослених.
Њемачка компанија „Carl Kuhne“ је у фебруару 2017.године купило 4 парцеле у пословној зони гдје планира изградњу пословног објекта од 2.500m² уз запошљавање 10 и укључивање преко 100 коопераната за узгој корнишона.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Основне предности су конкурентна цијена радне снаге, близина граничног прелаза и аутопута Загреб – Београд, јефтина електрична енергија. Осим тога, Општина Козарска Дубица има индивидуалан приступ према сваком инвеститору.
Приликом доласка потенцијалног инвеститора у Општину Козарска Дубица, административна служба је на услузи 24 сата. Убрзане су све процедуре добијања потребних дозвола.
Цијена земљишта у пословној зони „Липова Греда“ износи 9 КМ/m² уз могућност попуста до 99%.

Општина Козарска Дубица инвеститорима приликом уласка у пословну зону може дати попуст и то :

РБ. ВРСТА ПОПУСТА     

Износ попуста у %

1.  према броју новозапослених радника  
1.1. број новозапослених радника од 10 до 20

40

1.2. број новозапослених радника од 21 до 30

50

1.3 број новозапослених радника од 31 до 50

60

1.4. број новозапослених радника преко 50

70

2. према врсти дјелатности  
2.1. инвеститор који намјерава да покрене погон за прераду пољопривредних производа или производни погон било које врсте

30

 

Изузетно, у случају када инвеститор намјерава да покрене погон за прераду пољопривредних производа који ће ангажовати локалне пољопривредне произвођаче на кооперантској основи, може му се дати попуст у висини до 70% на утврђену цијену земљишта.
Коначна купопродајна цијена грађевинског земљишта утврдиће се тако да ће се инвеститору – најповољнијем понуђачу, извршити умањење понуђене цијене за одобрени кумулативни износ попуста, из горе наведене табеле, с тим да кумулативни износ попуста не може бити већи од 99%.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

Инвеститору је до парцеле обезбијеђена сва потребна инфраструктура (канализација и посебан одвод индустријских и оборинских вода, вода, струја, оптички каблови за телефон и интернет) уз напомену да конкретно прикључење инвеститор појединачно уговара са пружаоцима услуга.
Обезбијеђен је појединачан приступ сваком инвеститору и активна помоћ при припреми потребне документације.
Цијена земљишта унутар пословне зоне износи 4,50 €/m² уз могућност давања попуста на цијену до 99%.
Инвеститор добија земљиште у трајно власништво.
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско износи 1 €/m² уз могућност да се инвеститор ослободи плаћања ове накнаде за одређене инвестиције.
Обавезе инвеститора према Општини Козарска Дубица су плаћање комуналија и грађевинске ренте који укупно до добијања употребне дозволе износе 1,50 – 2,00 €/m² изграђеног грађевинског простора.
Максимално су скраћене све процедуре око издавања потребних дозвола и до издавања грађевинске дозволе потребно је максимално 90 дана.

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

6.2 Планирани извори финансирања

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Пословна зона Липова Греда се налази на 7 km удаљености од центра Козарске Дубице.
Локација зоне има површину од 69 ha и састоји се из два дијела, већи од 46 ha и мањи дио од 23 ha, које дијели магистрални пут Градишка – Козарска Дубица.
Предвиђена локација је у власништву Општине Козарска Дубица и изабрана је због посебног географског положаја, поред магистралног пута Козарска Дубица – Градишка – Доња Градина који представља везу са граничним прелазом Доња Градина – Јасеновац удаљеног око 10 km од индустријско-пословне зоне.
Аутопут Загреб – Београд налази се на само 20 km удаљености и повезује зону са свим већим центрима у регији и даље у Европи (Загреб 100 km, Београд 324 km, Љубљана 267 km). Међународни аеродром у Загребу је удаљен 95 km, а аеродром у Бањoj Луци 80 km од предвиђене локације пословне зоне „Липова Греда“.
Близина пловне ријеке Саве, локацију чини додатно интересантном због могућности пловне везе са Европом.
Пословна зона „Липова Греда“ је у 100% власништву Општине Козарска Дубица.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ
9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
Светосавска бр.5
79240 Козарска Дубица.
Интернет страница пословне зоне: www.poslovnazona.ba