1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона “Јадар“

2. СЕКТОР

Сектор малих и средњих предузећа; прерађивачка индустрија; саобраћај и складиштење; трговина и остале услужне дјелатности

3. ЛОКАЦИЈА

Град Зворник се налази у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и БиХ. Смјештен је на самој граници са Републиком Србијом са којом остварује друмску и жељезничку везу преко четири моста на ријеци Дрини:
• Каракај – међународни гранични прелаз I категорије у друмском саобраћају,
• Шепак – међународни гранични прелаз за путнички промет у друмском саобраћају,
• Зворник – међународни гранични прелаз за жељезнички саобраћај,
• Зворник Стари мост – гранични прелаз за погранични саобраћај.
Граничи се са општинама Братунац, Милићи, Власеница (на југу), Шековићи, Осмаци, Сапна (на западу), Угљевик и Бијељина (на сјеверу) и са Републиком Србијом (на истоку) и представља културни, економски и административни центар регије Бирач. Заузима површину од 371,95 km²

Слика 1. Географски положај града Зворник у РС и БиХ

Пословна зона „Јадар“ је удаљена свега 4 km од градског језгра. Налази се у непосредној близини граничног прелаза Каракај који има функцију робно-царинског терминала за теретни саобраћај и међународне пруге Србија-БиХ са утоварно-претоварном станицом. Директно је повезана са магистралним путем М19 који иде од Бијељине преко Зворника до Сарајева и М4 који води од Зворника до Тузле и даље у БиХ. Удаљеност пословне зоне од аеродрома Бања Лука је 224 km, Сарајево 160 km, Београд 168 km и Тузла 50 km.

Слика 2. Пословна зона „Јадар“


4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пословна зона „Јадар“:
• Brownfield локација;
• Простире се на 8,09 ha изграђеног земљишта у индустријском подручју Каракај;
• Инвеститорима је на располагању 6,84 ha;
• Има изграђену заједничку инфраструктуру која се уз мала улагања може прилагодити потребама инвеститора;
• Процедура и услови уласка инвеститора у Пословну зону „Јадар“ утврђени су Правилником о условима и поступцима давања у закуп земљишта и објеката инвеститорима;
• Земљиште и објекти се могу купити или закупити ради организовања производње или обављања услужних дјелатности.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Обухвата 16 објеката који су који су изграђени за потребе некадашње дрвне индустрије.

Површина расположивих објеката је 19.955 m2.

У оквиру Пословне зоне је изграђена заједничка инфраструктура.

Пословна зона има властиту трафо станицу инсталисане снаге 10/04kV са два трафоа по 630kVA.

Постоји водовод PEHD fi110mm са два бунара, водоторњем капацитета 200 m³, пумпом која избацује 40 t/sat, мотором 22 kW или 1545 obrt/min и хидрантским прикључцима за сваки објекат.

Изграђена је и канализациона мрежа. Постоје два шахта у кругу пословне зоне и колектор ван круга пословне зоне.

Ту су и гасне инсталације и властита плинска подстаница са притиском од 3 bar.

Постоји прикључак фиксне телефоније са десет излаза. Подручје је покривено услугама три оператера мобилне телефоније који нуде више тарифних модела за приватне и пословне кориснике, укључујући и ино тарифне опције. Не постоји интернет прикључак, иако је подручје покривено услугама два оператера. Цијена мјесечне претплате за њихову ADSL услугу са IAD/WiFi модемом зависи од изабране приступне брзине (од 2048/256 kb/s до 30000/3000 kb/s) и креће се од 22,23 КМ до 58,50 КМ.
Око пословне зоне је урађена ограда од бетонских стубова висине 3m и мрежасте жице.

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословна идеја.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

– Развијена јединица локалне самоуправе са стандардом повољног пословног окружења (BFC SEE);
– Административни, културни и привредни центар регије Бирач;
– Повољан геостратешки положај;
– Подједнака удаљеност од свих већих градова у земљи и окружењу;
– Постоје четири гранична прелаза са сусједном Републиком Србијом;
– Квалификована радна снага се може ангажвати по конкуретним цијенама;
– Успостављен Савјет за образовање и запошљавање с циљем усклађивања потребе и тражње на локалном тржишту рада;
– Ефикасан рад Привредног савјета;
– Константан раст број привредних субјеката (1.124 у 2020. години);
– Доноси се и реализује годишњи програм додјеле подстицаја за развој пољопривредне производње;
– Доноси се и реализује двогодишњи програм додјеле субвенција за запошљавање и самозапошљавање;
– Просторно-планска документација је израђена или је у изради;
– Процедура издавања одобрења потребних за градњу је сведена на три корака (Локацијски услови, Грађевинска дозвола и Употребна дозвола);
– Скраћени рокови издавања одобрења потребних за градњу;
– Накнада за уређење градског грађевинског земљишта је смањена за 25%, а додатно од 30% до 70% за производне објекте;
– Висина ренте по 1m2 корисне површине производних и помоћних објеката износи од 1% (шеста зона) до 6% (прва зона) просјечне грађевинске цијене 1m2. За изградњу производних објеката рента се умањује за 1%, осим у шестој зони гдје се рента умањује за 0,5%;
– Могућност плаћања ренте у неколико рата;
– Смањени су износи комуналних такси и накнада за кориштење јавних површина до 50% и за постављање реклама и рекламних паноа до 70%;
– Ослобођење од плаћања комуналне таксе у првој години обављања пословне дјелатности;
– Административне таксе се не плаћају за списе и радње у вези са регистрацијом предузетника и то како слиједи: за оснивање, за промјене података уписаних у регистар, за престанак обављања дјелатности, за припремне радње и за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање и за списе и радње у вези уписа у регистар превозника лица и ствари;
– Ниске цијене комуналних услуга;
– Ниска стопа пореза на непокретност (0,14%, а за инвеститоре који покрећу производну дјелатност 0,07%).
– Нефинансијске мјере подршке инвеститорима приликом инвестирања.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Вриједност пројекта зависи од површине објекта који је предмет закупа или куповине.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Град Зворник може сносити трошкове реконструкције путне и комуналне инфраструктуре и извршити суфинансирање запошљавања.

Инвеститор сноси трошкове закупа или куповине објекта, уређења објекта, набавке потребне опреме и трошкове накнада и такси које се наплаћују у поступку издавања грађевинске дозволе и покретања пословања.

Извори, износ и намјена средстава се регулишу уговором.

ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

– Ако улаже сопствена средства у грађевинске и друге радове који служе привођењу објекта општој намјени (струја, вода, канализација), инвеститор може бити ослобођен до 60% износа закупнине.
– Висина закупнине је нижа у периоду припреме за производњу који не може бити дужи од шест мјесеци;
– Град обезбјеђује коришћење заједничких приступних путева који не улазе у основицу за плаћање закупа;
– Град издвоја средства за реконструкцију путне и комуналне инфраструктуре;
– Град суфинансира запошљавање.

ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Инвеститор сноси трошкове закупа или куповине објекта, уређења објекта, набавке потребне опреме и трошкове накнада и такси које се наплаћују у поступку издавања грађевинске дозволе и покретања пословања.
На примјеру инвеститора из металопрерађивачке или дрвопрерађивачке индустрије који је заинтересован за куповину „brownfield“ парцеле у Пословној зони „Јадар“ површине 11.289 m² са објектом површине 578 m2 приказани су трошкови прибављања дозвола за градњу

Табела 1. Трошкови прибављања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе (КМ)

НАПОМЕНА: Приликом подизања новог објекта на мјесту постојећег објекта истих габарита, нема трошкова одређивања Урбанистичко техничких услова, уређења грађевинског земљишта и ренте, као ни прибављања сагласности за прикључак електричне енергије јер је то већ плаћено за постојеће објекте. Уколико су нови објекти већи од постојећих, накнаде се плаћају, али само за разлику у квадратури. У наставку су наведени трошкови који настају у процесу прикључења на инфраструктуру за објекат какав овај инвеститор планира градити.

Табела 2. Трошкови прикључка на електромрежу у КМ (са ПДВ)

Табела 3. Трошкови прикључка на гасну мрежу у КМ (са ПДВ)

НАПОМЕНА: у горе поменуте цијене прикључака на гасну мрежу улази набавка материјала и изградња гасног прикључка у дужини до 10m од мјеста прикључка до објекта. За дужине преко 10m обрачунава се износ од 50 КМ/m без ПДВ, односно 59 КМ/m са ПДВ.

Табела 4. Трошкови прикључка на водоводну мрежу у КМ (са ПДВ)

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА Пословна зона „Јадар“ се налази у обухвату Просторног и Урбанистичког плана града Зворника. У власништву је Града Зворника.
8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ Активности на реализацији пројекта Пословне зоне “Јадар“су започеле и тренутно овдје послују два предузећа.
9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу
Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу
Контакт особа: Биљана Милић, шеф Одсјека за управљање развојем и међународну сарадњу
Телефон: 056/232-216
Факс: 056/232-221
Мобилни телефон: 066/077-333
Е-mail: biljana.milic@gradzvornik.org