1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословно-туристичка зона „Вијака“

2. СЕКТОР

Мала и средња предузећа, туристички и угоститељски објекти.

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Прњавор се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на 55 km од међународног аутопута E70 Београд-Загреб-Љубљана, те 60 km од будућег транснационалног коридора Vc, који ће повезивати централну Европу са регијом Јадранског мора.
У близини Прњавора се налазе гранични прелази са Европском унијом: Градишка – међународни гранични прелаз I категорије у друмском саобраћају са Републиком Хрватском (промет лица свих врста робе и превозних средстава), удаљеност 60 km и Брод – међународни гранични прелаз II категорије у друмском саобраћају са Републиком Хрватском (промет лица, свих врста превозних средстава и свих врста роба, осим робе која подлијеже плаћању акцизе), на удаљености од 53 km. Гранични прелази са Републиком Србијом су Рача – међународни гранични прелаз I категорије у друмском саобраћају (промет лица свих врста робе и превозних средстава), на удаљеност од 190 km, те Лука Шамац – међународни гранични прелаз у ријечном саобраћају (робни и путнички промет), удаљеност 100 km.

Најближи аеродроми у окружењу:

  • Бања Лука (удаљеност 42 km),
  • Тузла (удаљеност 108 km),
  • Сарајево (удаљеност 198 km),
  • Загреб (удаљеност 197 km),
  • Београд (удаљеност 255 km).

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Укупна површина обухвата 322,14 ha коју пресјеца на два дијела траса аутопута Бања ЛукаДобој.

Дио Пословно-индустријске зона:
Основна намјена сјеверног дијела локације, смјештеног између магистралног пута и трасе аутопута је индустријско-пословна. У оквиру зоне предвиђено је одвијање низа дјелатности које не представљају једне другима конкуренцију. Простор предвиђен за пословно-индустријски садржај је издијељен на 120 новопланираних парцела. Границе новопланираних парцела према саобраћајницама су фиксне, док су границе између сусједних парцела означене као модуларне, како би се оставила могућност њиховог евентуалног спајања, у зависности од интереса и могућности потенцијалног инвеститора. Један од основних циљева пословног дијела зоне је осигурање квалитетних просторних ресурса за пружање развој малог и средњег предузетништва.

Туристичко-рекреациона зона:
Основна намјена јужног дијела локације, са јужне стране трасе аутопута јесте одмор, спорт, рекреација и забава. Комплекс липицанерске ергеле „Вучијак“, чија санација је тренутно у току, би употпунио туристичку понуду изградње модерних хотела са базенима, spa центрима, здравом храном, конгресним салама и свим осталим садржајима који могу да задовоље потребе савременог, пословног човека, али и оних који желе одмор и рекреацију. Сви предвиђени објекти туристичко-угоститељског садржаја требало би да буду усклађени са пејзажем, обликовани на савремен начин, са спратношћу (макс. П+2), а сама конфигурација брежуљкастог терена са ког се пружа одлична визура на град, овај локалитет чини веома атркативним за изградњу угоститељских садржаја као што су ресторани, бунгалови, простори за спорт и рекреацију, излетишта и сл.
Као потенцијал за медицински туризам, у непосредној близини зоне налази се Бања Кулаши, са изузетно љековитом и јединственом високоалкалном сулфидно олигоминералном хипотермалном водом од 27-28°C. Ова вода је бактериолошки потпуно стерилна, с невјероватно високим Ph фактором од 11,75. Према садашњим сазнањима у Европи, поред овог извора, позната су још само два, а у свијету још додатних 4 тј. укупно још 6 извора са термоминералном водом сличног квалитета.
Шумски комплекс је одувијек представљао непроцјењиво богатство и велики туристички потенцијал општине Прњавор. Ловишта на околним брдима Мотајици, Чавки и Љубићу, постали су мета ловаца из Њемачке, Аустрије и посебно Италије. Простор општине Прњавор је у прошлости био познат по честој организацији ловачких и риболовачких семинара, такмичења и дружења.
Добру основу за развој риболовног туризма у прњаворском крају чине ријека Укрина и језеро Дренова, који се налазе у близини зоне „Вијака“. Богатство рибљег фонда, обале ријеке Укрине окружене зеленилом, те стари млинови, чине је посебно привлачном за све љубитеље природе. Ријека Укрина једина на простору БиХ има феномен „цвјетања воде“, када једном годишње (средином августа), из ларви са дна ријечног корита, излази на милионе лептира који представљају један је од најбољих и најцјењенијих мамаца за лов сома, тако да се у августу на обалама ријеке окупља на десетине риболоваца.
Сва наведена природна богатства овог краја туристички дио зоне „Вијака“ чине атрактивном за улагање у спортско-рекреативне комплексе.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield пројекат

5.2 Статус пројекта

Усвојен je Регулациони план пословно-туристичке зоне „Вијака“ Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/13).

У току су припремни радови на уређењу просторне инфраструктуре, измјештање трасе 110 kV далеководне линије Дервента – Прњавор, и прибављање документације за изградњу трафостанице 110/20 кV.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Развијена саобраћајна инфраструктура – директно прикључење на аутопут, магистрални пут и регионалну мрежу путева,
  • Близина граничног прелаза са Хрватском, односно Европском унијом, (гранични прелаз Брод и Градишка),
  • Ниске цијене услуга општинске администрације, која сву потребну помоћ пружа брзо и квалитетно кроз Е-регистар који се налази на званичном сајту општине,
  • Општина Прњавор успоставља програм постинвестиционе подршке постојећим инвеститорима (aftercare program),
  • У свом раду општина примјењује систем управљања квалитетом и помоћ страним инвеститорима према стандарду ISO 9001:2008.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

Израда пројектне документације Регулационог плана износила је 68.091,60 КМ. Цијена земљишта биће одређена Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор.
Према важећој Одлуци утврђене вриједности на дан 31.12.2016. године износе 9,90 КМ по једном m2.

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Зависи од планираног програма инвеститора.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача, јаво-приватно партнерство, концесија.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Израда пројектне документације Регулационог плана износила је 68.091,60 КМ. Цијена земљишта биће одређена Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор. Имовински односи су ријешени 80%. Регулационим планом су предвиђене парцеле површине од 8.000 m2 до 19.000 m2, с тим да је остављена могућност формирања парцела према потреби инвеститора.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Одлуком о усвајању приједлога Регулационог плана пословно-туристичке зоне „Вијака“ („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/13) дефинисана је локација као и границе обухвата. Планом су дефинисани сви релевантни урбанистичко-плански елементи за будућу изградњу и планско уређење простора који он обухвата.
Тренутно простор пословне зоне се налази ван обухвата градског грађевинског земљишта.
Усвајањем Урбанистичког плана „Прњавор“ 2017-2037, границе градског грађевинског земљишта ће се проширити и на дио пословно-туристичке зоне.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Општина Прњавор је усвојила регулациони план.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ПРЊАВОР
Начелник општине Дарко Томаш
Адреса: Карађорђева 2
78430 Прњавор
Телефон: +387 51 663 740
Факс: +381 51 663 740
E-mail: opstina@opstinaprnjavor.net