1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Продаја објекта производне хале хладно ваљаних трака у пословној зони „Рамићи“, Бања Лука

2. СЕКТОР

Металопрерађивачка индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Пословна зона „Рамићи – Бања Лука“

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Производна хала хладно ваљаних трака површине cca 30.413 m2 у Пословној зони „Рамићи – Бања Лука“. Налази се на парцели бр. 152, к.ч. 1283/8, укупне површине 50.810 m2.

Основни подаци:

Тип објекта    Пословни објекат у привреди
Начин изградње Објекат слободностојећи изграђен од чврстих монолитних материјала комбиноване градње
Хоризонтални габарити Крајњи габарити 216,00 х 141,20 m
Спратност  Високо приземље, само дио објекта има подрум
Висина етаже Производна хала висине 18m, у горњој висини објекта Подрумски простор свијетле висине 9m
Одржавање објекта Повремено
Садржај објекта Приземље – производни простор

Подрум – складишни простор

Година изградње 1978.г
Темељи Армиранобетонски самци са чашама, који су повезани темељним армиранобетонским гредама, и армиранобетонске темељне траке као континуирани темељи. Темељи линија машинске опреме армиранобетонски рађени засебно
Вертикална конструкција Вертикални стубови Fe UNP 200 profili visine 10m, као носива вертикална конструкција објекта и кранских стаза

На исте су постављени стубови Fe2 UNP 42, профили, носиви стубови до пуне висине објекта. Подрумски вертикални армиранобетонски зидови прописно хидроизоловани.

Зидови вањски Подрум – армиранобетонска зидна платна, прописно хидроизолована. Остали зидови на армиранобетонском сколу су Алуформ 300/45/07 са термиком ТР-150, постављени на Fe конструкцију. На висини од сса 8m вањски зидови су пресјечени свјетлосном траком од копилит стакла у Fe оквирима висине 200 cm
Зидови унутрашњи Монтажни преградни зидови од Алуформ панела, и стаклених површина којима су одвојени пратећи простори.
Хоризонтална конструкција Хоризонтална конструкција је од Fe UNP 200 носача формираних као линијски носачи који су уједно и носачи кранских стаза, на висини сса 800cm. На другом нивоу су Fe решеткасти носачи као везни хоризонтални носачи стубова, уједно као кровни носачи.
Унутрашња обрада зидова Алуформ 300/45/07 са унутрашње, као и са вањске стране вањских зидова производне хале.

Зидови подрума бојени дисперзионим бојама након извршеног дерсовања.

Вањска обрада зидова Вањска обрада зидова Алуформ сендвич зидови, постављени на армиранобетонски континуирани сокл видне висине 30 cm
Столарија вањска Врата на производној хали алуминијска роло врата, остало је од Fe кутијастих профила и двоструки копилит у Fe оквирима
Столарија унутрашња Врата од Fe кутијастих профила, а у дијелу пратећих простора врата од алуминијумских профила
Кровиште Примарна конструкција је од Fe линијски просторни решеткасти носачи распона 28m (распон једног брода). Секундарни носачи су линијски од Fe решеткасти носачи
Кровни покривач Алуформ сендвич 167/60/07 са терволом DFF Р100. На сваких 10m подужно постављени су свјетларници ширине 2,2m покривени двоструким евалом
Подови Завршна обрада ливени киселоотпорни епоксидни под високе отпорности
Плафони Видљива кровна конструкција и покров
Лимарија Алуминијумски лимови
Електроинсталације Објекат опремљен са електроинсталацијама према првобитној намјени објекта (ваљаоница хладно ваљаних трака)
Машинске инсталације Објекат опремљен са машинским инсталацијама према првобитној намјени објекта (ваљаоница хладно ваљаних трака)
Инсталације воде Објекат опремљен са водоводним инсталацијама према првобитној намјени објекта. Опремљен санитарним чвором и противпожарним инсталацијама.
Инсталације одвода Одвод сачињен од PVC – инсталација
Значајно Хала је подијељена у 5 сектора који су покривени са 8 кранова носивости по 30t, и у два крајња сектора улазе индустријски колосјеци жељезничке пруге. Комплетна инфраструктура изведена је на парцелу хале, потребно је само извршити прикључење
Под подрума Ливени епоксилни под, површине 250,00 m2
Под високог приземља Ливени епоксилни под, површине 30.413,00 m2

 

Положај хале у зони

 

Хала                                                                                               Унутрашњост хале

 

Сагледавши презентовано хала је најподеснија за металопрерађивачку индустрију. Кроз овај пројекат желимо да потенцијалним инвеститорима презентујемо капацитете хале, како би их заинтересовали за куповину.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Производна хала је својим техничким карактеристика предвиђена за металопрерађивачки програм. Будући власник имао би више потенцијалних партнера – металопрерађивача унутар зоне, као и потенцијалног добављача материјала за прераду. Град Бања Лука је позната као центар са развијеном машинском индустријом, средњом Машинском школом и Машинским факултетом који може да обезбиједи добољно квалификоване радне снаге. Близина аутопута (око 5 km), центра града (око 10 km) и аеродрома (око 20 km) и чињеница да два индустријска колосјека улазе у Производну халу, чине положај изузетно повољним са становишта саобраћајних комуникација. Производна хала је опремљена комплетном инфраструктуром за првобитну намјену. Нова инфраструктура доведена је до хале. Потребно је извршити прикључење и подесити унутрашње инсталације новој намјени. Пословна зона је снабдјевена електричном енергијом преко 2х20 kW далековода. Преко наведених далековода може се обавити пренос ccа 12 МW електричне енергије.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процјена вриједности у току (оквирно неколико милиона еура)

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

У току 2016. године Град Бања Лука је инвестирао у изградњу комплетне инфраструктуре у износу 2.047.000,00 KM. Град Бања Лука суфинансира запошљавање и самозапошљавање у складу са Правилником о условима и начинима остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Оживљавање производње, запошљавање нових радника, пословна сарадња са партнерима у зони и окружењу. Потребно улагање за прикључење на новоизграђене инсталације.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је изграђан 1978.г у Рамићима (Рамићи бб) – простор садашње пословне зоне.
Налази се на парцели бр. 152, к.ч. 1283/8, укупне површине 50.810 m2. Предметна локација је дефинисана регулационим планом „Пословна зона – Рамићи“.
Објекат је у власништву Града Бања Лука.
Објекат је опремљен комплетном инфраструктуром.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Објекат посједује сву потребну документацију (грађевинску и употребну дозволу)
Број употребне дозволе: 06/2-361-167/78 од 29.06.1979.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД БАЊА ЛУКА
Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
Koнтакт телефон: 051/244-426 и 051/220-280