1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Производња органске хране на бази воћа и поврћа

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Привредни објекат бившег дистрибутивног центра Градина се налази у центру насеља Копачи у општини Ново Горажде у источном дијелу Републике Српске на магистралном путу Београд (Србија) – Дубровник
(Хрватска). Објекат је повезaн квaлитетним сaобрaћaјницaмa према великим потрошaчким центримa у БиХ (Сaрaјево, Мостaр,..), зaтим сa грaдовимa нa релaцији Београд – Дубровник, Јадранским морем и сa великим потрошaчким и посебно туристичким мјестимa Србије, Хрватске и Црне Горе.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Производња органске хране на бази воћа и поврћа у привредном објекту – Дистрибутивни центар Градина који је у власништву општине Ново Горажде.
Објекат је намјенски био изграђен за потребе велепродајног снабдијевања ове регије.
Површина објекта је 6.200m2, а са припадајућим земљиштем 12.000m2.
Инфраструктура: електрична енергија, комунални прикључци, путна инфраструктура, магистрални пут М20 који повезује Београд (Србија) и Дубровник (Хрватска).
Уз објекат се налази хладњача која је у власништву предузећа ХИП-ЕКС из Новог Горажда. Хладњача је капацитета 2.000 тона складишног простора са тунелом за замрзавање воћа и поврћа, што даје могућност организовања производње и прераде воћа и поврћа.
Подручје општине Ново Горажде и Горње Дринско подручје сачувано је од загађивача, што представља добру основу за узгој органског воћа и поврћа.
Такође пољопривредна газдинства узгајају воће и поврће на традиционалан начин без коришћења пестицида. Водотоци који се користе за наводњавање су без индустријских загађивача, сама ријека Дрина је добра основа за изградњу система водоснабдијевања пољопривредних култура. У оваквом амбијенту трошкови производње органске хране су сведени на минимум уз коришћење садног материјала аутохтоних сорти са овог подручја.
Поред могућности индустријске производње хране овог објекта могуће је његово кориштење у друге сврхе, као што је трговина на велико што му је и била примарна намјена до 2007. године, те као складишни простор.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

  • Jавно-приватно партнерство или
  • Kуповина у циљу реализације инвестиционих пројеката од посебног интереса за економски развој општине и то под повољнијим финансијским условима уз запошљавање становника општине.

 

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја – пројектна документација ће бити урађена према потребама потенцијалног инвеститора.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Објекат се налази уз магистрални пута М20 који повезује Београд (Србија) са Дубровником (Хрватска) са свом припадајућом инфраструктуром. Локација објекта удаљена је од аеродрома Сарајево и пруге око 100 km, лука Плоче на Јадранском мору око 250 km, а од ријечне луке Брчко на ријеци Сави око 270 km.
Горње Подриње је крај гдје постоји добра сировинска база за производни циклус производње хране на бази воћа и поврћа. У близини објекта налази се хладњача са капацитетом 2.000 тона и тунелом за замрзавање воћа и поврћа. Такође уз објекат протиче ријека Дрина.
Уз објекат има добро рaзвијенa енергетскa инфрaструктурa (електричнa енергијa, угaљ), водоснaбдијевaње и друге комунaлне потребе.
У нaведеном окружењу немa озбиљнијих кaпaцитетa зa производњу хране.

Релaтивно мaлa улaгaњa у грaђевинске објекте (aдaптaцијa) утицaће повољно нa смaњење фиксних трошковa, a преко њих и нa цијену коштaњa готовог производa.
Стручнa, квaлитетно и стaмбено обезбеђенa рaднa снaгa, којa ће уз додaтну едукaцију моћи дa постигне високу продуктивност и обезбиједи трaжени квaлитет по укусу потрошaчa.
Републикa Српскa мjерaмa економске политике стимулише рaзвој пољопривреде и прехрaмбене индустрије.
Дугорочнa стрaтегијa Европске Уније предвиђa улaгaње кaпитaлa у земље Балкана, приоритетно у пољопривредну производњу и прехрaмбену индустрију.
Могућност пласмана производа на тржиште ЕУ и земље региона. У скорије вријеме у РС/БиХ и земљaмa окружењa изгрaђено је или се гради већи број хипермaркетa.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процијењена вриједност пројекта организовања производње хране је око 1.500.000,00 евра.
Књиговодствена вриједност објекта Градина тренутно износи око 500.000,00 евра.

6.2 Планирани извори финансирања

  • Jавно-приватно партнерство;
  • Kуповина објекта.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Ново Горажде кроз модел јавно-приватног партнерства за покретање производње – прераде хране на бази воћа и поврћа или за неку другу адекватну производну дјелатност улаже објекат Градина као власник са припадајућом инфраструктуром. Објекат Градина има површина од 6.200m2, а припадајуће земљиште површину 6000m2. Грађен је на бетонској основи са зидовима од чврстог материјала, кровна конструкција је метална која се ослања на бетонску конструкцију металним решеткастим стубовима, кровни покривач је метални.
За инвеститоре који имају намјеру купити објекат ДЦ Градина примјењују се услови према Правилнику о условима и начинима за отуђивање непокретности у својини општине Ново Горажде.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инвеститор у моделу ЈПП-а би требао да обезбиједи неопходна финансијска средства за грађевинске радове прилагођавања објекта производњи, опрему потребну за производни циклус, неопходне дозволе и сагласности.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат ДЦ Градина налази се у центру насеља Копачи у општини Ново Горажде источни дио Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.
Објекат је у власништву општине Ново Горажде и посједује све потребне дозволе. Посједује сву потребну инфраструктуру која је у веома добром стању.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Усвојен Правилник о условима и начинима за отуђивање непокретности у својини општине Ново Горажде, у циљу реализације инвестиционих пројеката од посебног интереса за економски развој општине (“Службени
гласник општине Ново Горажде”, бр. 17/15) од стране СО-е Ново Горажде.
Пројекат „Производња органске хране на бази воћа и поврћа“ је дефинисан у Стратегији локалног одрживог развоја општине Ново Горажде у приоритету: економски развој, стратешком циљу: стварање повољног
пословног окружења за лакши и бржи развој привреде и предузетништва у програму: стварање повољних услова за привлачење домаћих и страних инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ
Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
Шеф одсјека: Томислав Чарапић,
Адреса: Божидара Горажданина 64, 73110 Ново Горажде, РС/БиХ
Tел: + 387 58 430 095, + 387 58 430 064,
Факс: + 387 58 432 100
E-mail: privreda@novogorazde.rs.ba
Web сајт: www.novogorazde.rs.ba