1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Развој инфраструктуре за Индустријску зону „Ланара“, Теслић

2. СЕКТОР

Сектор индустрије и малих и средњих предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Теслић се налази у сјеверном дијелу Републике Српске. Индустријска зона Ланара је смјештена у рубним дијеловима општине јужно од града.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Теслић се још увијек суочава са посљедицама слабљења економије и реструктурирања њених традиционалних индустрија. Од укупно 41.904 становника запослено је око 6.000 док је у 2013. години било регистровано 4.707 незапослених особа. Међутим, у Теслићу и сусједним подручјима је евидентиран пораст броја МСП. Постојање 200 предузећа и 880 самосталних предузетника, квалификована радна снага и традиција у области индустрије, позитивни трендови у бањском туризму, изградња Коридора 5C у непосредној близини, те опредијељеност да се осигура убрзан економски развој оправдавају потребу за реализацијом сета мјера подршке локалној економији у овом подручју. Индустријска зона Ланара се сматра
једним од инструмената за подршку одрживом економском расту у наведеном гравитационом подручју.
Општина Теслић је регулационим планом подручје површине 70 hа које се налази јужно од града одредила за индустријске и пословне намјене. Овим пројектом се предлаже изградња модерне индустријске зоне наземЉишту површне 14,08 hа у склопу овог комплекса.

Пројекат укључује припремне активности (измјена регулационог плана, технички пројекат) и изградњу основне инфраструктурне мреже односно:

 • унутрашња саобраћајна мрежа,
 • уређење земљишта,
 • водоснабдијевање и канализациона мрежа,
 • напајање електричном енергијом,
 • телекомуникациона мрежа.

 

Очекује се да ће резултат улагања бити 21 парцела у цјелости опремљена модерном инфраструктуром укупне површине 11,8 hа. Површина појединачних парцела се креће од 2.440 m² до 3.600 m², са могућношћу подјеле у парцеле мање површине, односно спајања у парцеле веће површине.                                                   Индустријска зона Ланара у Теслићу ће бити првенствено усмјерена на МСП која биљеже раст у сектору лаке технологије и производном сектору извозне оријентације, било да се ради о домаћим или страним инвеститорима.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Предмет овог пројекта је локација од 14,08 hа типа greenfield простор који се налази у урбаном дијелу града Теслића.

5.2 Статус пројекта

Урађен идејни пројекат/студија изводљивости.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Анализе предности и недостатака, потражње, техничке/технолошке изводљивости и анализа трошкова и користи указују да је улагање у Индустријску зону Ланара, Теслић прихватљиво и оправдано.
Оправданост инвестиције потврђују економски показатељи који указују да би инвестиција имала позитиван утицај на шире социо-економско окружење.
Успостављање инфраструктуре за зону би допринијело побољшању услова потребних за раст локалних малих и средњих предузећа и повећала би се привлачност општине за вањске инвестиције. То би такође допринијело отварању радних мјеста и остварењу развојних циљева општине.

Утицај на запосленост
Процјењује се да ће у реализацијом пројекта у Индустријској зони Ланара бити отворено најмање 300 нових радних мјеста.

Утицај на животну средину
На основу прелиминарне процјене утјецаја на животну средину, закључено је да пројекат Индустријска зона Ланара Теслић неће негативно утјецати на животну средину.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

2,768,203.08 ЕУР

6.2 Планирани извори финансирања

Очекивани извори финансирања су:

 • Финансирање средствима ЕУ (ИПА – Инструмент за предприступну помоћ),
 • Општински буџет,
 • Донаторска средства.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Теслић тренутно на располагању има следећи пакет подстицаја за инвеститоре:

 • повољне цијене пословних локација на brownfield локацији у изграђеној зони Борје;
 • подстицаје за отварање радних мјеста и запошљавање незапослених;
 • ослобађање плаћања пореза и комуналних услуга за новооснована предузећа за период од 1 године;
 • плаћање ренте за изградњу у неколико рата.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација од 14,08 hа која је предмет овог пројекта је празан greenfield простор који се налази у урбаном дијелу града Теслића. Главна комунална инфраструктура је већ у близини Индустријске зоне Ланара али није изграђена инфраструктура на подручју зоне која би служила развоју пословне зоне.

Постојећа инфраструктура на локацији:

 • Саобраћајна инфраструктура: У самој Зони нема постојећих саобраћајница, изузев земљаног пута.
 • Водовод: У близини будуће Пословне зоне Ланара, положен је дистрибутивни цјевовод на који је могуће извршити прикључење ове пословне зоне.
 • Канализација: У близини будуће пословне зоне Ланара, постоји изграђена канализациона мрежа која би могла имати функцију реципијента отпадних вода из ове индустријске зоне.
 • Електроенергетска инфраструктура: Подручје које обухвата Индустријска зона Ланара налази се постојећа станица која покрива потребе за електричном енергијом.
 • Телекомуникације: Индустријска зона Ланара на подручју општине Теслић не посједује унутрашњу телекомуникациону инфраструктуру.
 • Постојећи објекти на локацији: На локалитету нема изграђених пословних објеката.

 

Постојећа планска документација и прописи:

 • Просторни план,
 • Регулациони план„Комунално радна зона“.

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена студија изводљивости.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ, РЕПУБЛИКА СРПСКА
Адреса: Карађорђева 6
74 270 Теслић
Република Српска
Телефон: +387(0) 53-411-500
www: www.opstinateslic.com
E-mail: informisanje@opstinateslic.com