1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Развој инфраструктуре за Пословну зону „Врањеш“

2. СЕКТОР

Пројекат спада у сектор индустрије и малих и средњих предузећа (МСП)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Источно Ново Сарајево се налази у Републици Српској и саставни је дио Града Источно Сарајево а Пословна зона Врањеш је смјештена у централном урбаном подручју.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Источно Ново Сарајево је ново урбано подручје Града Источно Сарајево које се веома брзо развија. Током протеклих 20 година, изграђено је преко 2.500 станова, а Влада Републике Српске је у Источном Новом Сарајеву лоцирала неколико техничких факултета са преко 1.600 студената и бројне јавне установе. Од 11.477 становника општине, у 2013. години је било 4.199 запослених и 1.330 регистрованих незапослених лица. Процјењује се да на годишњем нивоу на тржиште рада уђе око 100 младих лица.
Посљедица наведеног је велике потражња за радним мјестима. Овим пројектом, општина Источно Ново Сарајево намјерава искористити свој потенцијал који се огледа у младој квалификованој радној снази, повољном положају у близини аеродрома, потенцијалу тржишта, сједишту Универзитета и недостатку квалитетних пословних локација у цијелом гравитационом подручју Сарајева и успоставити модерну пословну зону.
Општина Источно Ново Сарајево је регулационим планом за пословне намјене одредила подручје површине 9,254 hа које се налази јужно и источно од производног предузећа Фамос, које већ послује у Пословној зони.

Пројекат укључује припремне активности (измјена регулационог плана, технички пројекат) и изградњу основне инфраструктурне мреже, што чини:

 • унутрашња саобраћајна мрежа,
 • уређење земљишта,
 • водоснабдијевање и канализациона мрежа,
 • напајање електричном енергијом,
 • телекомуникациона мрежа.

 

Очекује се да ће резултат улагања бити 13 парцела (од којих је једна лоцирана у саставу комплекса Фамос а двије су већ продате власницима МСП-а), у цјелини опремљених модерном инфраструктуром укупне површине 9,5hа. Површина појединачних парцела се креће од 2.080 m2 до 3.715 m2, са могућношћу подјеле у парцеле мање површине, односно спајања парцела у складу са потребама.
Пословна зона Врањеш ће бити првенствено усмјерена на домаћа и страна МСП која биљеже раст у сектору лаке индустрије или технолошким секторима и која су извозно оријентисана, те која пружају техничке и пословне услуге, укључујући представништва и канцеларије међународних компанија.
Пословна зона Врањеш је релативно мала, али представља почетни корак за даљи пословни и технолошки развој цијелог урбаног подручја Источног Сарајева.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословна зона Врањеш се налази у источном дијелу урбаног центра, сјевероисточно од Аеродрома Сарајево. Локација од 9.5 hа која је предмет овог пројекта је дијелом greenfield простор а дијелом постојећи brownfield комплекс Фамоса, Фабрике мотора

5.2 Статус пројекта

Урађен идејни пројекат/студија изводљивости.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Анализа предности и недостатака, потражње, техничке/технолошке изводљивости и анализа трошкова и користи указују да је улагање у Пословну зону Врањеш у Источном Новом Сарајеву прихватљиво и оправдано.
Вриједност инвестиције се процјењује на 1.482.997,46 ЕУР без ПДВ-а а период реализације 2016-2017. години (оперативна компонента) под условом да буду обезбијеђена бесповратна средства (грант). Оправданост инвестиције потврђују економски показатељи који указују да би инвестиција имала позитиван утицај на шире социо-економско окружење.
Успостављање инфраструктуре у зони би допринијело побољшању услова потребних за раст локалних малих и средњих предузећа и повећала би привлачност општине за стране инвестиције. То би такође допринијело отварању радних мјеста и остварењу развојних циљева општине.

Учинак на запосленост
Процјењује се да ће у Пословној зони Врањеш до 2022. године бити отворено 200 радних мјеста привлачењем нових инвеститора.

Утицај на животну средину
На основу прелиминарне процјене утицаја на животну средину, закључено је да пројекат неће негативно утицати на животну средину, обзиром да ће све мјере на ублажавању посљедица и заштити бити у цјелини испоштоване.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

1.729.253,28 ЕУР

6.2 Планирани извори финансирања

Предвиђени извори финансирања пројекта су сљедећи:

 • Финансирање средствима ЕУ (ИПА – Инструмент за предприступну помоћ),
 • Општински буџет,
 • Кредит,
 • Остали донатори.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Тренутно, општински пакет подстицаја за инвеститоре укључује:

 • грантове за отварање нових радних мјеста,
 • грантове за микро инвестиције у производњу и пољопривреду,
 • одгађање плаћања ренте и накнаде за уређење за изградњу нових објеката до пет година,
 • замрзавање повећања општинских такси, ренте и цијена земљишта током рецесије.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација од 9.5 hа је дијелом greenfield простор а дијелом постојећи brownfield комплекс Фамоса, Фабрике мотора. Пословна зона Врањеш се налази у новоразвијеном урбаном подручју Источног Новог Сарајева, удаљен 2 km од Међународног аеродрома Сарајево. У оквиру Зоне није изграђена инфраструктура која би служила развоју пословне зоне.

Постојећа инфраструктура на локацији:

 • Саобраћајна инфраструктура: На локацију се приступа изграђеним путем који води на парцелу постојећег комплекса Фамоса а у изградњи је приступа зони са западне стране.
 • Водовод: У близини Пословне зоне Врањеш положен је дистрибутивни цјевовод на који је могуће извршити прикључење ове пословне зоне.
 • Канализација: У близини будуће зоне постоји изграђена канализациона мрежа која би могла имати функцију реципијента отпадних и оборинских вода из ове индустријске зоне.
 • Електроенергетска инфраструктура: Подручје које обухвата Пословна зона Врањеш налази се постојећа ТС 10-20/0.4 kV Фамос која покрива потребе за електричном енергијом.
 • Телекомуникације: Пословна зона Врањеш не посједује телекомуникациону инфраструктуру за потребе пословне зоне али постоји могућност прикључења будуће телекомуникационе мреже наведене зоне на централу у Источном Новом Сарајеву.
 • Постојећи објекти на локацији: Један дио зоне је greenfield док је око 5 hа brownfield на којем се налази комплекс Фамос и неколико одвојених мањих објеката.

 

Постојећа просторна планска документација и прописи:

 • Пословна зона Врањеш је у обухваћена Урбанистичким планом општине.
 • На снази је Регулациони план Општине.

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена студија изводљивости.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО, РЕПУБЛИКА СРПСКА
Адреса: Стефана Немање бр. 2, 71123 Источно Ново Сарајево
Тел: 00387-57-340-710
www: www.opstinains.net,
E-mail: info@opstinains.net