1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Развој Пословне зоне „Александровац“

2. СЕКТОР

Пројекат спада у сектор индустрије и малих и средњих предузећа (МСП)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Лакташи у сјеверозападном дијелу Републике Српске у близини аеродрома Бања Лука и аутопута Градишка – Бања Лука. У непосредној близини границе са Хрватском односно ЕУ на сјеверу. Општина Лакташи се налази свега 20 km од Бање Луке административног и универзитетског центра.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Захваљујући стратешкој локацији на граници између Бања Луке и Градишке и развојним правцима ова општина је међу најпрогресивнијим у Републици Српској. Са популацијом од 34.210 становника, општина је по броју становника, међу већим у Републици Српској. Пратећи стратегије развоја, Општина систематски промовише иницијативе предузетништва у посљедњих десет година. Према томе, овај пројекат доприноси позиционирању Лакташа као повољног окружења за пословање и јединствене локације за инвестирање. Процес је почео са постојећом Индустријском зоном Лакташи која је већ попуњена 80% а која се налази само један километар источно од локације будућег Агро-пословног парка Александровац. Као резултат тога, Општина Лакташи је једна од општина која има највише предузећа и исподпросјечну стопу незапослености. Међутим, још увијек постоји 2.265 лица на подручју општине која траже запослење (према подацима Завода за запошљавање – Биро Лакташи са 31.12.2016. године).
Доступност младе и образоване радне снаге и недовољно искориштени пољопривредни ресурси, обновљиви извори енергије, добар положај и повољни трендови на тржишту, пружају прилику да се направи корак напријед у развоју ланца вриједности пољопривреде и прехрамбене производње. Дакле, у Александровцу је планиран модеран и извозно оријентисан агро-пословни парк, отворен према другим пратећим и зеленим индустријама, малим и средњим предузећима и сектору услужних дјелатности. Пословна зона “Александровац” сматра се једним од главних инструмената за подршку локалном одрживом привредном расту у општини Лакташи, као и у гравитационом подручју.

У зони је доступна сљедећа комунална инфраструктура:

 • унутрашња саобраћајна мрежа,
 • одвоз комуналног отпада,
 • водоснабдијевање и канализациона мрежа,
 • напајање електричном енергијом и
 • телекомуникациона мрежа.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословна зона “Александровац” је локација за greenfield инвестиције.
Општина Лакташи је власник грађевинских парцела у Пословној зони које се продају по цијени од 6,00 KM/m².
Тренутно у зони инвестира и ради осам предузећа. Површина пословне зоне је 28,9 hа, a слoбoднo je нeкoликo грaђeвинских пaрцeлa пoвршинe oд 5.000 – 12.000 m².
Зона има директан излаз на ауто-пут Бања Лука – Градишка, у непосредној је близини магистралног пута М-16 и Међународног аеродрома Бања Лука.

5.2 Статус пројекта

Пројекат је у фази реализације.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Потенцијални инвеститор би у Пословној зони “Александровац” могао развити свој пословни подухват и самим тим остварио добит. Зависно од сектора којим се намјерава бавити потенцијални инвеститор биле би достављене све потребне информације (квалификована радна снага, број потенцијалних добављача, конкуренција у окружењу и слично. То би такође допринијело отварању радних мјеста и остварењу развојних циљева општине, уз истовремени допринос избалансираном развоју Републике Српске.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Општина Лакташи је обезбједила комуналну инфраструктуру, а обавеза инвеститора је да плати прикључке као и комуналне услуге.

6.2 Планирани извори финансирања

Финансирање инвестиције је искључиво од стране потенцијалног улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Toкoм нeкoликo дeцeниja oпштинa Лaктaши кoнтинуирaнo прoвoди рeфoрмe нa ствaрaњу пoслoвнoг aмбиjeнтa кoje су стимулисaлe рaзвoj привaтнoг прeдузeтништвa. Oтaдa нa пoдручjу oпштинe нeпрeстaнo рaстe брoj aктивних приврeдних субjeкaтa, брoj зaпoслeних, укупaн прихoд и дoбит.

Инвeститoримa пружaмo брojнe пoвoљнoсти при инвeстирaњу и дoбиjaњу свих пoтрeбних дoзвoлa и дoкумeнaтa штo у мнoгoмe oлaкшaвa улaгaњe и пoчeтaк успjeшнoг пoслoвaњa:

 • Финaнсиjскe пoвoљнoсти у виду смaњeњa oпштинских нaкнaдa зa изгрaдњу прoизвoдних oбjeкaтa и мoгућнoст плaћaњa oбaвeзa у рaтaмa. Oпштинскoм oдлукoм сe инвeститoримa нудe пoвoљнoсти у плaћaњу нaкнaдa зa урeђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и рeнтe. Њoмe инвeститoри нa oвe oбaвeзe зa прoизвoднe oбjeктe дoбиjajу oкo 50% пoпустa и мoгућнoст дa сe тaj изнoс плaти у рaтaмa уз oбeзбjeђeњe бaнкaрскe гaрaнциje и тo тaкo дa сe 20% циjeнe плaти у рoку oд 8 дaнa, a oстaтaк нaкoн грejс пeриoдa oд двaнaeст мjeсeци, у рaтaмa нa чeтири гoдинe.
 • Прoцeдурa зa дoбиjaњe грaђeвинскe дoзвoлe je унaприjeђeнa штo скрaћуje вриjeмe пoтрeбнo зa дoбиjaњe лoкaциjских услoвa и oдoбрeњa зa грaђeњe.
 • Oпштинa дoдjeљуje пoдстицaje зa пoслoвaњe приврeдних субjeкaтa у виду субвeнциje диjeлa кaмaтнe стoпe пo крeдитимa зa мaлa прeдузeћa и прeдузeтникe, 4% нa крeдитe у висини oд 10.000,00 дo 100.000,00 КM.
 • Oпштинa je увeлa брзу прoцeдуру зa издaвaњe рjeшeњa зa oбaвљaњe прeдузeтничкe дjeлaтнoсти, кoja трaje jeдaн дaн.
 • Фoрмирaн je Приврeдни сaвjeт кao вид фoрмaлизoвaнoг диjaлoгa измeђу oпштинскe упрaвe и привaтнoг сeктoрa, чимe je пoстигнутa вeћa укључeнoст приврeдe у рaд лoкaлнe упрaвe.
 • Општина има међународни стандард ISO 9001:2008 за управљање квалитетом јавних услуга у локалној управи.
 • Општина је укључена у процес Business Friendly Certification (BFC), сертификација општина са повољним пословним окружењем.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација од 28,9 hа је пољопривредни простор типа greenfield који се налази у насељу Александровац и сјеверно од Међународног аеродрома Бања Лука у Маховљанима. Главна комунална инфраструктура, изузев канализације и третмана отпадних вода је већ у пословној зони.

Постојећа инфраструктура на локацији:
Саобраћајна инфраструктура: У самој Зони постоји саобраћајница, као и приступни пут који повезује магистрални пут М – 16 са аутопутем Бања Лука – Добој
Водовод: Локација зоне Александровац снабдјеват ће се из водоводног система Маглајани.
Канализација: У руралном дијелу општине Лакташи (укључујући и Александровац) нема саграђене канализационе инфраструктуре. Отпадне воде се спроводе у водонепропусне септичке јаме. У близини Пословне зоне “Александровац” не постоји изграђен систем сепаратора за пречишћавање а предвиђен је посебан колекторски систем.
Електроенергетска инфраструктура: Подручје зоне Александровац је покривено електроенергетским системом за континуирано снабдијевање електричном енергијом (трафостаница 110 kWh).
Телекомуникације: Зона Александровац посједује телекомуникациону инфраструктуру.
Постојећи објекти на локацији: На локалитету нема објеката јер се земљиште тренутно користи као обрадиво.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Општина Лакташи је донијела регулациони план. Површина парцела је од 3.000 m² до 10.000 m².

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Одсјек за локални економски развој
Контакт особа: Драган Келечевић
Тел: +387 (0)51-334-213
E-mail: dragan.kelecevic@laktasi.net
Web странице: www.laktasi.biz
www.laktasi.net