1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом

2. СЕКТОР

Енергетски сектор

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Соколац, налази се у источном дијелу Републике Српске, од Сарајева и олимпијског центра Јахорина удаљена око 40 километра. У непосредној близини планиране локације налази се магистрални пут Сарајево-Београд. Површином од 689 km2 спада међу веће општине Републике Српске. Састоји се од 12 мјесних заједница са 95 насеља у којима живи 12.607 становника. Важно је напоменути да општина има карактеристике брдско – планинског подручја, и да се знатан дио општине налази под шумом.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Реконструкција и проширење мреже даљинског гријања и инсталација когенеративног постројења и вршног котла на биомасу. Инсталирање когенеративног постројења на биомасу са технологијом Органског Ранкиновог циклуса капацитета производње електричне енергије од 1 МW и топлотног капацитета од 4,1 МW. Када је у питању фаза експлоатације, у организационом смислу треба нагласити да ће приватни партнер управљати цјелокупним системом (котловница и мрежа даљинског гријања) за вријеме трајања Уговора. Приватни партнер ће вршити одржавање система и директну наплату прихода по основу продаје електричне енергије. Јавни партнер (Општина или онај кога Општина овласти за то) ће вршити наплату услуге гријања од свих корисника. Од наплаћених средстава, jавни партнер ће плаћати приватном партнеру уговорени годишњи износ. Крајњи циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о “brownfield” инвестицији, финансирање по моделу јавно-приватно партнерство. Постројење ће бити постављено на мјесту постојећег, које је у власништву општине (локација и постојећи капацитети), укупне вриједности 230.081€.

5.2 Статус пројекта

Студија оправданости урађена је у октобру 2015. године. Конзорциј „CMS ReichRohrwig Hainz“ d.o.o.,„CETEOR“ d.o.o. Sarajevo, i „GreenMax Capital Advisors“ радили су на изради исте. Eвропска банка за обнову и развој (EBRD) финансирала је израду пројектне документације за овај пројекат, који ће бити реализован путем јавноприватног партнерства. Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава. Влада Републике Српске је 30. децембра 2015. године, дала сагласност за реализацију пројекта „Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом“.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

При опредјељењу за ову инвестицију, полазимо од чињенице да се ради о пројекту који има своју друштвену и економску оправданост, чиме се стварају услови за максималну заинтересованост и јавног и приватног сектора за успостављање партнерских односа. Јавни партнер има за циљ да успостави функционалан систем гријања који ће корисницима истог обезбиједити потребан ниво поузданости и комфора, по прихватљивој цијени. Приватни партнер жели, узимајући у обзир све факторе ризика који прате сваки инвестициони подухват, да оствари очекивану зараду, за коју вјерује да ће бити већа од улагања истих средстава у неке друге подухвате. Пројекат генерише два прихода и то приход од корисника система даљинског гријања и приход од продаје електричне енергије по тзв. feed-in тарифи.
Укупни приход пројекта варира зависно од величине конзума и креће се од 3 милиона КМ/год до 4,1 милиона КМ/год. Анализа исплативости улагања у пројекат указује на висок степен атрактивности имајући у виду врло високу нето садашњу вриједност (4,3 милиона КМ за посматрани период од 15 година) и релативно повољну интерну стопу рентабилности (10,35%) са дисконтованим периодом поврата од 10,5 година.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Вриједност пројекта је 7.771.636 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно-приватно партнерство.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

Израда пројекта и припрема тендерске документације у вриједности од 153.387 €, локација и постојећи капацитети, вриједност 230.081€.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Неке од планираних активности: вреловод 455.337 €, топлотне подстанице 592.587€, топловод 1.272.537 €, опрема у топлани потребна за рад мреже 69.024 €.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Планирана локација је на мјесту постојеће топлане (у самом центру града), која је у власништву Општине Соколац. Постоји сва инфраструктура, струја, вода, канализација, приступне саобраћајнице.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Поред Студије оправданости до сада је припремљен нацрт Уговора о ЈПП и тендерска документација чиме су стечени сви предуслови за објаву јавног позива, односно покретање тендерског поступка.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА СОКОЛАЦ
Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Контакт особа: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије
Телефон: +387 66 271 572, +387 57 448 056
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net
Web: www.opstinasokolac.net