1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Спортско-рекреативни центар JU ергела „Вучијак“

2. СЕКТОР

Рурални туризам, спорт, рекреација и здравство

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Прњавор, Јавна установа ергела „Вучијак“ Прњавор

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Јавна установа ергела „Вучијак“ је једина ергела коња липицанске расе у Босни и Херцеговини, а поред словеначке Липице, ергеле Ђаково и Липик у Републици Хрватској и ергеле Карађорђево у Србији има функцију очувања и ширења у свијету релативно мале популације липицанског коња, свега до 10.000 коња. Ергела „Вучијак“ тренутно посједује 149 коња свих узрасних категорија, али се тежи ка смањењу бројног стања основног стада на око 90 грла за које ће се у потпуности омогућити квалитетан смјештај, исхрана и радни ангажман. Смањење основног стада врши се продајом коња купцима чија је намјера узгој и кориштење коња у рекреативне сврхе.
ЈУ ергела „Вучијак“ Прњавор у власништву посједује имовину (земљиште и девастиране грађевинске објекте) на самом локалитету ергеле липицанског коња, који за потребе самог узгоја коња неће имати никакву улогу.

У девастиране грађевинске објекте, који морају промијенити своју намјену спадају:

  • Стаја за говеда саграђена 1949. године, димензија око 90m x 14m, изграђена од чврстог грађевинског материјала, са огромним таванским простором;
  • Три типска објекта за тов јунади димензија 50m х 20m;
  • Два бетонска објекта за смјештај сточне хране (силаже) која су била у функцији претходних смјештаних капацитета;

 

Сагледавајући будућност таквих објеката који ће имати значајну улогу у развоју ЈУ ергела „Вучијак“ и развоја и промоције коња липицанске расе и коњичког спорта за коју је ова раса предодређена, закључено је да се морају прилагодити прије свега потребама корисника услуга које ергела може понудити.
ЈУ ергела „Вучијак“ је база за развој ресурса потребних коњичком спорту у Босни и Херцеговини и као таква је постала придружени члан Савеза коњичких организација БиХ за FEI дисциплине ( олимпијске дисциплине у коњичком спорту).
Сам географски положај ергеле „Вучијак“ недвосмислено пружа исте могућности свим грађанима регије, а нарочито велику улогу има изградња ауто пута Бања Лука – Добој што је гаранција добре путне комуникације са ергелом „Вучијак“ која је лоцирана у непосредној близини петље наведене путне комуникације.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

ЈУ ергела „Вучијак“ је једина ергела коња у Босни и Херцеговини која има довољно велику популацију коња заштићену и Законом о сточарству Републике Српске, властиту имовину, од чега је земљиште око 8,5 хектара и око 250 хектара ливада и пашњака у поступку концесионог рјешавања, налази се у изразито мултиетничкој средини, по којој је Прњавор добио синоним мала Европа, географска позиција изузетно повољна, близина лијечилишта бања Кулаши, изузетно богатство флоре и фауне, близина језера Дренова површине 110 хектара, брдско и побрдско подручје са доста уређених стаза за шетање и рекреацију итд.
Наведени ресурси чине темељ за развој здравствено рекреативног туризма, лов, риболов итд. Такође конфигурација и нагиб терена дају могућност пуне искористивости сунчеве свјетлости кроз кориштења исте за производњу електричне енергије постављањем соларних панела.
Претварањем горе наведених девастираних објеката у потребну намјену и то таванске просторије објекта под бројем 1. обезбиједили би се смјештајни капацитети са 120 -150 лежаја (хостел), док оспособљавање три типска објекта у затворену јахаоницу, затворене спортске терене за мале спортове и изградњу тениских терена на темељима постојећих објеката за силажу створили би се узајамна повезаност наведених објеката.
Комерцијални интерес улагача зависи од процентуалног учешћа улагача у реконструкцији наведених објеката. У окружењу од око 50 километра не постоји хотелски смјештај који својим капацитетима може задовољити потребе смјештаја већих група туриста.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процјењену вриједност пројекта је тешко изразити јер је на бази идеје, али сматрамо да је 650.000 евра сума која задовољава потребе реконструкције објеката.

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно – приватно партнерство и концесија

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Израда пројектне документације и комунална инфраструктура, ангажовање радне снагe.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Остало

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Физичка локација пројекта је на имовини ЈУ ергела Вучијак, локација је дефинисана регулационим планом општине Прњавор за намјену која се уклапа са овом идејом, сва имовина је власништво ЈУ ергела Вучијак, односно Владе Републике Српске као 100% власника ергеле, инфраструктура је задовољавајућа (струја, градска вода, приступни путеви,…).

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Чишћење околине од корова и уклањање уништених дијелова објеката.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ЈУ ЕРГЕЛА „ВУЧИЈАК“ ПРЊАВОР
Адреса: Вида Њежића 3
78430 Прњавор
Телефон: +387 51 663 216