1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Топлификација градског подручја Теслића – децентрализована котловска постројења на биомасу

2. СЕКТОР

Енергетика

3. ЛОКАЦИЈА

Уже градско подручје општине Теслић

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

На подручју општине Теслић не постоји организован систем снабдијевања топлотном енергијом, него се загријавање објеката проводи путем индивидуланих система гријања за сваки објекат. Из тог разлога је урађена предстудија чији је циљ да дефинише потребе града Теслића за топлотном енергијом, да приједлоге
технички и економски изводљивих рјешења, имајући у виду расположиве енергетске ресурсе на територији општине и њеном окружењу. Предстудија је обухватила само ужи дио градског подручја Теслића. Економска анализа узела је у обзир четири могућа техничка рјешења за топлификацију ужег градског подручја Теслића. Четврта варијанта – Децентрализована котловска постројења на пелет, се показало као оптимално техничко-технолошко рјешење.

  1. Реализација овог пројекта подразумијева провођење сљедећих група активности:
  2. Избор варијантног рјешења топлификације ужег градског подручја Теслић (ова активност је урађена);
  3. Израда пројектно техничке документације;
  4. Обезбјеђење финансијских средстава;
  5. Успостава оперативних и институционалних структура за управљање системом топлификације;
  6. Извођење радова на топлификацији ужег градског подручја Теслића у првој фази;
  7. Извођење радова на топлификацији ужег градског подручја Теслић у другој фази;
  8. Тестирање система топлификације и пуштање у рад.
5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о greenfield пројекту који може бити реализован на два начина:

  1. Као инвестиција заинтересованог инвеститора у пуном износу (100% власништво) или
  2. Као заједничко улагање инвеститора и локалне управе. У овом случају општина би имала учешће у пројекту кроз земљиште за постројења и инсталације, дозволе, пројектну документацију и сл. Удио у власништву би био ствар договора двију страна.

5.2 Статус пројекта

Тренутно је урађена предстудија изводљивости топлификације градског подручја општине Теслић. Предстудија је завршена у новембру 2015.године. Реализована је у оквиру Иностране развојне сарадње Републике Чешке и финансирана је из средстава Чешке развојне агенције. Документ је дао варијантна рјешења за реализацију пројекта и процијењене трошкове сваке од варијанти.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

С обзиром да на градском подручју Теслића не постоји централизован систем гријања, потенцијални инвеститор не би имао конкуренцију у сектору испоруке топлотне енергије и то представља значајан фактор који утиче на комерцијални интерес инвеститора. На подручју града Теслића живи око 10.000 становника у више од 200 колективних објеката становања који су погодни за централизован систем гријања. Урбанистички план града је такав да је повољан за пројекте топлификације (због релативно кратких водова за снабдијевање енергијом). Осим тога, у ближем окружењу постоје системи снабдијевања биомасом-пелетом и сл. који могу утицати на економичност инвестиције. У самом Теслићу постоји неколико снабдјевача пелетом.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процијењена вриједност пројекта је око 5.000.000 евра. (10.000.000 КМ).

6.2 Планирани извори финансирања

Пројекат би се могао финансирати као потпуно приватна инвестиција или као заједничко улагање инвеститора и општинске управе.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

Потенцијални инвеститор може очекивати подршку локалне управе кроз процес прибављања неопходних дозвола за извођење инвестиције, кроз обезбјеђење локације за постројење те код повезивања инвеститора са добављачима. Такође, општина може помоћи код проналаска радне снаге.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од инвеститора се очекује да властитим средствима омогући реализацију пројекта кроз фазно ширење система топлификације или реализацију у једном кораку (у случају да општина не учествује у новом предузећу). Очекује се да инвеститор изабере рјешење које ће бити еколошки прихватљиво. Такође, очекује се да изабрани систем гријања омогући цијену за потрошаче која ће бити у складу са просјечним цијенама на тржишту (очекује се да инвеститор прихвати да код одређивања цијене гријања локална власт има утицаја).

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Пројектом су утврђене локације за реализацију пројекта. Зона обухвата је дефинисана са градском управом Теслића и подразумијевала је уже градско језгро, као и објекте дуж улице Св. Саве. Породичне куће нису обухваћене. Од јавних објеката обухваћени су: објекти јавне администрације, школе, вртићи, спортски објекти и објекат Дома здравља. У прилогу Предстудије приказани су табеларно сви  обухваћени објекти и карта са позицијама објеката.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, тренутно је урађена Предстудија изводљивости топлификације ужег градског подручја општине Теслић.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
Адреса: Карађорђева бр.18
Теслић
Телефон: +387 53 411-500
Факс: +387 53 411-541
E-mail: nacelnikopstine@opstinateslic.com
razvoj@opstinateslic.com