1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Уградња соларних панела на објекте јавних институција

2. СЕКТОР

Енергетика

3. ЛОКАЦИЈА

Градско подручје општине Теслић

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

На подручју општине Теслић се налазе објекти јавних институција на којима постоји могућност уградње соларних панела. Од објеката у власништву општине постоје сљедећи: зграде општине (на двије локације) површине 2.658 m2, дио зграде у којој се налази сала СО Теслић површине око 200 m2, зграда политичких партија површине око 700 m2, зграда биоскопа површине око 800 m2, спортска дворана површине 4.540 m2. На подручју града постоје двије средње школе. Укупна површина ових објеката је 7.311 m2.
Из презентованих података се може видјети да је површина кровова који су подесни за инсталисање соларних електрана око 15.000 m2. То потенцијалном инвеститору омогућава да инсталирањем електрана на овим мјестима оствари значајан економски ефекат. Пројектом је предвиђено да се кровови поменутих зграда понуде за изнајмљивање фирмама које би вршиле уградњу соларних панела и вршиле њихову експлоатацију.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о greenfield инвестицији коју би реализовао заинтересовани инвеститор. Постоје два модела за власништво над пројектом: да инвеститор изнајми кровне површине (једну или више) и да буде 100% власник инвестиције или да се реализује заједничко улагање инвеститора и општине у односу који би био предмет договора двију страна

5.2 Статус пројекта

Тренутно, ради се само о пословној идеји.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Интерес инвеститора се огледа у профитабилности овакве инвестиције јер поврат инвестиције у овом сектору је веома брз захваљујући и субвенцијама за обновљиве изворе енергије које обезбјеђује Електропривреда.

Такође, постојање трансформаторских постројења у близини ових објеката омогућава смањење трошкова спајања на електро мрежу и смањују трошкове реализације инвестиције.

Интерес локалне заједнице је прије свега утицај на повећање прихода у буџету кроз изнајмљивање кровних површина, повећање енергетске независности државе, те утицај на привредне активности у локалној заједници. Такође, омогућава испуњење високих стандарда заштите животне средине, што заједно обезбјеђује одрживи развој.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процијењена вриједност укупног пројекта је око 2.500.000 евра. С обзиром да се ради о више локација постоји могућност реализације у фазама или једног или више сегмената пројекта од чега зависи и вриједност инвестиције.

6.2 Планирани извори финансирања

Планирано је да пројекат финансира инвеститор у 100% износу и да буде његов власник (у том случају би општина изнајмила кровну површину) или да улагање буде заједничко гдје би удио општине у инвестицији била кровна површина и потребне дозволе.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

Потенцијални инвеститор може очекивати локацију на којој ће бити реализована изградња соларне елктране (коју ће изнајмити или ће она бити учешће општине у пројекту). Такође, може очекивати подршку локалне управе кроз процес прибављања неопходних дозвола за извођење инвестиције.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инвеститор треба да обезбиједи средства за изградњу соларне електране и да прибави неопходне дозволе (које укључују и пројекат). Такође, инвеститор ће одлучити о технологији коју ће примијенити (уз поштивање еколошких стандарда). Инвеститор треба да обезбиједи инвестиционо одржавање електране.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Одређена је физичка локација. То су објекти јавних иниституција који се налазе на ужем градском подручју општине Теслић. Објекти који улазе у овај пројекат су: зграда Скупштине општине Теслић, зграда биоскопа, зграда политичких партија, двије средње мјешовите школе: „Јован Дучић“ и „Никола Тесла“ и Спортска дворана „Радолинка“.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не. Ради се о пројектној идеји.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
Адреса: Карађорђева бр.18.
Теслић
Телефон: +387 53 411-500
Факс: +387 53 411-541
Е-mail: nacelnikopstine@opstinateslic.com
razvoj@opstinateslic.com