Влада Републике Српске је на 144.сједници одржаној 04.11.2021. године усвојила Стратегију подстицања страних улагања у Републику Српску за период 2021-2027.године. Стратегија привлачења страних инвестиција у Републику Српску 2021-2027. године представља скуп циљева и мјера за имплементацију политика Владе Републике Српске у привлачењу страних инвестиција у Републику Српску.

Стратегијом су дефинисана три стратешка циља:

  1. Спријечити губитак постојећих инвеститора услијед промјена изазваних пандемијом COVID 19 и зауставити негативне трендове тј. повећати кумулативни прилив СДИ у Републику Српску у периоду 2021-2027. године
  2. Повећати учешће СДИ у БДП-у Републике Српске и број новооснованих компанија са ино капиталом
  3. Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у складу са циљевима одрживог развоја

 

Стратегија је рађена је на основу анализе стања у Републици Српској, БиХ, региону и свјетских трендова, те досадашњих искустава, анализе међународних извјештаја и сарадње са кључним партнерима, тј. институцијама на републичком и локалном нивоу, те представницима пословне заједнице.