1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Фабрика текстилне индустрије Мекоте

2. СЕКТОР

Текстилна индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Мекоте, Хан Пијесак

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат се односи на поновно покретање производње у објекту који је намјенски изграђен као фабрика текстилне индустрије. Ради се о бившој фабрици текстилне индустрије „Планинка“ који је у процесу приватизације припао Општини Хан Пијесак. Фабрика није у функцији већ више од 15 година. Објекат је грађевински очуван, неопходне су поправке свих инсталација (гријање, вода, струја), улагање у опрему и обртна средства.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о brownfield инвестицији, односно улагању у напуштени објекат и његовој ревитализацији у циљу покретања индустрије. Општина Хан Пијесак у складу са законом објекат може дати у закуп или продати, што зависи од заинтерeсованости инвеститора. Општина је разрадила сет критерија за давање у закуп објекта.

5.2 Статус пројекта

Пројекат је само у фази пословне идеје. Потенцијални инвеститор на бази расположивих капацитета и сопствене тржишне позиције израђује сопствени бизнис план.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Потенцијалним инвеститорима стоји на располагању намјенски објекат са комплетно изграђеном инфраструктуром. Што се тиче радне снаге, с обзиром на карактер производње (лака индустрија) релативно брзо се може извршити доквалификација и преквалификација радне снаге, првенствено жена, што значи да постоји расположива радна снага уз конкурентну цијену. Незапосленост у општини Хан Пијесак је 37%, а већину незапослених (60%) чине жене. Могућност запослења би био мотивирајући фактор за стицање знања и вјештина за рад у фабрици текстилне индустрије. Објекат се налази поред магистралног пута Сарајево-Зворник, саобраћaјно-комуникацијски је добро повезан са већим центрима у околини (Сарајево 70 km, Зворник 70 km, Тузла 90 km), као и са Србијом и Хрватском. Што се тиче тржишта, конкуренција, сировинске базе и осталих елемената инвестиције, разрадом бизнис плана ће се детаљно утврдити могућности и оправданост инвестиције. У сваком случају, на бази позитивних искустава из околних мјеста, неспoрно је да текстилна индустрија има потенцијала за развој у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Н/а

6.2 Планирани извори финансирања

Објекат се може продати или дати у закуп. У случају давања у закуп, уговором се дефинише сет критерија које закупац мора задовољити (карактер индустрије, број запослених, дужина закупа итд).

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске, односно Републичког завода за запошљавање за ново запошљавање, подстицаји Општине Хан Пијесак за унапређење пословања и запошљавање, убрзане административне процедуре на нивоу општине.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Куповина индустријског комплекса или плаћање закупнине у складу са унапријед дефинисаним критеријима. Улагање подразумијева поправку и прикључење инсталација, набавку нове опреме, улагање у обртна средства. У случају давања у закуп, за износ улагања у инфраструктуру би се умањила закупнина.

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Фабрика се налази на локацији Мекоте – индустријска зона, 3 km од центра Хан Пијеска према Сарајеву. Фабрика је изграђена на земљишту означеног као к.ч. бр. 378/197 к.о. Мркаљи 2, у површини 4.000 m2
(стари премјер).

Фабрика се састоји из сљедећих непокретности:

  1. Главног објекта, приземног слободно-стојећег од чврстог материјала, укупне корисне површине од 1.106,95 m2, намјенски пројектован и изведен за текстилну индустријску производњу са свим инсталацијама (водовод, канализација, електро-инсталација, громобранска инсталација, телефонска и централно гријање),
  2. Помоћног објекта портирнице са подстаницом, укупне корисне површине 49,20 m2,
  3. Асфалта у кругу фабрике, површине 1.080,24 m2,
  4. Металне ограде, укупне дужине 231,55 m,
  5. Трафостанице, слободно-стојећи објекат, са прикљученим далеководом,
  6. Грађевинског земљишта, површине 3.800 m2. Објекат и околно земљиште је 100% у власништву Општине Хан Пијесак, укњижено и без спорних имовинско-правних односа.

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Општина Хан Пијесак проводи активности на тражењу потенцијалног улагача у куповину или закуп фабрике.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК
Адреса: Александра Карађорђевића 4,
71.360 Хан Пијесак
Контакт: Славица Ашоња
Телефон: 057-557-511;
Факс: 057-557-285;
Моб: 065/982-746
E-mail: javne.nabavke@hanpijesak.org
Web: www.hanpijesak.org