1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Хидроелектране на Средњој Дрини

Средња Дрина је дио тока ријеке Дрине који се налази на државној граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине (Републике Српске). Низводна граница ове дионице се налази непосредно узводно од постојеће акумулације ХЕ „Зворник”. Узводна граница ове дионице је постојећа ХЕ „Бајина Башта”. Планиране су три хидроелектране: ХЕ Рогачица, ХЕ Тегаре и ХЕ Дубравица. Систем од три наведене хидроелектране налазио би се између постојећих ХЕ „Бајина Башта” (узводно) и ХЕ „Зворник” (низводно), тако да се и систем од предметне три хидроелектране може третирати као дио још већег система
хидроелектрана на Дрини. По својим карактеристикама ХЕ „Рогачица”, ХЕ „Тегаре” и ХЕ „Дубравица” су проточна, постројења, која користе дјелимично изравнате протицаје у узводним акумулацијама. Својим акумулацијама могу да врше само дневно регулисање протока. Хидроенергетски потенцијал се дијели у односу 50 : 50 са Републиком Србијом.

2. СЕКТОР

Енергетски сектор

3. ЛОКАЦИЈА

Локација хидроелектрана са акумулацијама обухвата дио водотока од Бајине Баште до Дубравице. Мјеста су Рогачица, Тегаре и Дубравица. Територијално, заузимају општине: Братунац (Република Српска), Љубовија
(Србија) и Бајина Башта (Србија).

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

ХЕ РОГАЧИЦА

Инсталисана снага 113,28 МW.
Просјечна годишња производња 413,42 GWh.

Параметри:

Тип бране бетонска гравитациона
Кота круне бране 223 mnm
Дужина бране у круни 401 m
Грађевинска висина бране 42 m
Прелив 8 поља
Кота нормалног успора акумулације 220 mnm
Средњи годишњи проток 330,2 m3 /s
Гарантовани проток 60,5 m3 /s
Тип електране прибранска, проточна
Кота доње воде електране 201,9 mnm
Инсталисани проток електране 800 m3 /s
Рачунски пад 17,39 m
Тип агрегата цијевни
Број агрегата 4

 

ХЕ ТЕГАРЕ

Инсталисана снага 120,94 МW.
Просјечна годишња производња 448,05 GWh.

Параметри:

Тип бране бетонска гравитациона
Кота круне бране 203 mnm
Дужина бране у круни 649 m
Грађевинска висина бране 44,3 m
Прелив 8 поља
Кота нормалног успора акумулације 200 mnm
Средњи годишњи проток 333,5 m3 /s
Гарантовани проток 61,6 m3 /s
Тип електране прибранска, проточна
Кота доње воде електране 180,5 mnm
Инсталисани проток електране 800 m3 /s
Рачунски пад 18,68 m
Тип агрегата цијевни
Број агрегата 4

 

ХЕ ДУБРАВИЦА

Инсталисана снага 87,23 МW.
Просјечна годишња производња 335,48 GWh.

Параметри:

Тип бране бетонска гравитациона
Кота круне бране 178 mnm
Дужина бране у круни 348 m
Грађевинска висина бране 39 m
Прелив 8 поља
Кота нормалног успора акумулације 175 mnm
Средњи годишњи проток 340,4 m3 /s
Гарантовани проток 63,8 m3 /s
Тип електране прибранска, проточна
Кота доње воде електране 160,4 mnm
Инсталисани проток електране 800 m3 /s
Рачунски пад 13,71 m
Тип агрегата цијевни
Број агрегата 4
5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Актуелно рјешење Хидроелектране на Средњој Дрини, Идејно рјешење са претходном студијом оправданости израдила је компанија Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд. 2010.год.

Изабране хидроелектране су у Студији анализиране појединачно и као систем. ХЕ Тегаре и ХЕ Рогачица имају веома добре економске показатеље. ХЕ Дубравица као самостална хидроелектрана има нешто слабије параметре од двије поменуте хидроелектране. Међутим како се ради о потенцијално највећем
хидроенергетском објекту у региону, систем у цјелини има прихватљиве економско социјалне параметре.

5.1 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Изградња ХЕС Средња Дрина представља развојни пројекат Републике Српске и Републике Србије, који би прије свега утицао на енергетску независност и тржишни потенцијал обје државне заједнице, затим на покретање привредне активности, повећање запослености, друштвеног производа и националног дохотка. С друге стране, изградњом ових хидроенергетских постројења, обезбеђују се додатни енергетски капацитети, омогућава производња електричне енергије из домаћих, обновљивих извора, уз испуњење високих стандарда заштите животне средине, што заједно обезбеђује одрживи развој. Сви објекти се налазе у просторним плановима Републике Српске и Србије.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА:

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Према актуелној пројектној документацији, процјењене укупне инвестиције за поједине хидроелектране износе:

ХЕ Рогачица                             243,26 мил. евра
ХЕ Тегаре                                  281,94 мил. евра
ХЕ Дубравица                          344,93 мил. евра

Односно, процјењене укупне инвестиције за ХЕС Средња Дрина износе 870,13 мил. евра.

6.2 Планирани извори финансирања

Стратегијом развоја енергетике РС предвиђени су различити модели финансирања у енергетски сектор:

  • Јавно финансирање – подразумијева доминантну улогу јавног сектора, односно финансирање на      основу постојеће акумулације капитала Мјешовитог Холдинга и зависних предузећа у комбинацији са кредитним средствима;
  • Мјешовито финансирање – партнерство јавног и приватног сектора и
  • Приватно финансирање – инвестирање приватних компанија због ограничених финансијских могућности јавног сектора и у циљу либерализације тржишта.

О начину реализације и финансирања пројеката на средњој Дрини коначну одлуку донијеће Влада Републике Српске и Влада Републике Србије

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Преградни профил ХЕ Рогачица, налази се на стационажи km 173+250 од ушћа Дрине у ријеку Саву уз регионални пут Зворник – Бајина Башта (Србија). Планирана локација бране ХЕ Тегаре налази се на ријечној стационажи km 148 + 750 од ушћа у ријеку Саву уз регионални пут Зворник – Бајина Башта (Србија). Профил ХЕ Дубравица налази се на ријечној стационажи km 118 + 700 од ушћа у ријеку Саву уз регионални пут Зворник – Бајина Башта (Србија).

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је техничка документација на нивоу идејног рјешења. Пошто је ријеч о граничном потезу ријеке Дрине између Републике Српске и Србије, обје државе равноправно располажу хидроенергетским потенцијалом средње Дрине, тако да су двије електропривреде МХ ЕРС (Република Српска) и ЈП ЕПС (Србија) заједнички улагале у досадашњу пројектну документацију.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Адреса: Трг Рeпублике Српске 1, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 339 581
Факс: +387 51 339 651
E-mail: mier@mier.vladars.net