1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Хотел са пратећим садржајима у склопу тврђаве „Кастел”

2. СЕКТОР

Туризам и угоститељство

3. ЛОКАЦИЈА

Бања Лука

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Бањалучка тврђава „Кастел“, како је дефинисано у Стратегији развоја града Бања Лука, треба да постане окосница развоја туристичке понуде и центар културних дешавања у граду на Врбасу, а кроз реконструкцију и рехабилитацију свих простора унутар тврђаве, дефинисаних кроз 9 функционаних цјелина.
Цјелина 1 – Хотел са пратећим садржајима, представља дио комплекса тврђаве који обухвата простор унутар бедема тврђаве и просторе изван бедема који су омеђени са запада и сјевера улицом Теодора Клокотрониса, са источне стране лијевом обалом рјечице Црквене од моста до ушћа и са југа обалом ријеке Врбас, до моста Патре.
Локација будућег хотела налази се у непосредној близини моста, обухвата простор од уласка у тврђаву „Кастел“ код „Капи куле“ до горње терасе обале Врбаса.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield локација, у власништву Града Бање Луке. Постојећи објекат је потребно реконструисати уз могућност доградње пратећих садржаја. Нова функција објекта је Хотел са пратећим садржајима.
У наставку је приказ рјешења, а према извођачком пројекту који је Град Бања Лука обезбиједио након проведеног међународног конкурса за одабир архитектонско урбанистичког рјешења за реконструкцију и ремоделацију тврђаве Кастел. Рјешење је у потпуности испоштовало елементе које је прописао Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.
Архитектонско рјешење
Објекат се састоји од двије грађевинске цјелине које чине јединствену функционалну и обликовно архитектонски обједињену цјелину.
Један дио цјелине чини постојећи објекат Артиљеријске касарне, предвиђен за реконструкцију, у коме су претежно планиране смјештајне хотелске јединице, а други дио, новопројектовани, у којем су смјештени потребни пратећи садржаји неопходни за правилно функционисање овог технолошки захтјевног програма.
Осим основне смјештајне функције овај простор је намијењен одржавању различитих друштвених догађаја, свечаних пријема, вјенчања, промоција…
Хотел је дефинисан кроз неколико основних функционалних цјелина:

  •  Смјештајни дио (укупан број смјештајних јединица 20);
  •  Угоститељски простори (ресторан, кухиња са пратећим простором);
  • Јавни простори.

У зони између објекта који се реконструише и Бастиона 9, у зони постојећег склоништа, предвиђа се изградња свечане сале, погодне за мање конференције, презентације и сл.
Овај простор заједно са рестораном у подрумској етажи, чини цјелину гдје се истовремено може одржавати читав низ друштвених догађања.

  • Помоћни простори (гардероба, тоалети, гаража, пријемни деск).

У Бастиону 9 који је физички повезан са хотелом у нивоу подземне етаже, планирани простор је намијењен одржавању различитих друштвених догађаја – мала камерна сцена, одржавање промоција из области културног живота, кафе клуб за младе и посјетиоце тврђаве „Кастел“ и сл.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Након проведеног међународног конкурса за реконструкцију и ремоделацију тврђаве „Кастел“, урађен је идејни пројекат, а након тога, Град Бања Лука је финансирао и израду извођачког пројекта. Комисија за очување националних споменика БиХ, маја 2014. године, прогласила је Историјско подручје – Тврђаву Кастел у Бањој Луци као национални споменик у Босни и Херцеговини.
На извођачки пројекат је прибављена и сагласност Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. До сада је, уз подршку Европске уније која је препознала значај пројекта, у обнову тврђаве „Кастел“ кроз грант средства, уложено је више од 7 милиона КМ и то у Цјелини 2 обновљен је дио Културног центра са пратећим садржајима у Цјелини 9 је обновљен Историјски музеј – едукативни центар са пратећим садржајима (видљиво на фото прилозима испод).

Цјелина 2- Културни центар са пратећим садржајима

Цјелина 9 – Историјски музеј-едукативни центар са пратећим садржајима

Истовремено, град Бања Лука је уложио око 2,1 милион КМ.
Резиме расположиве документације:

  •  Урбанистичка сагласност за реконструкцију и ревитализацију тврђаве „Кастел“ (за свих 9 цјелина);
  •  Извођачки пројекат за реконструкцију и ревитализацију тврђаве „Кастел“ (за свих 9 цјелина);
  •  Еколошка дозвола;
  • Сагласност Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.
5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Тврђава „Кастел“ је ембрион настанка града Бање Луке. У менталној мапи, како становника града, тако и свих посјетилаца, заузима централну позицију у граду.
Недостатак адекватних смјештајних капацитета за високо захтјевне туристичке потребе, оставља могућност да хотелски садржај у оквиру бедема тврђаве „Кастел“, буде на листи најтраженијих локација за смјештај туриста, одржавање мањих конференција, свадбених церемонија и читав низ других друштвених дешавања.
Тврђава Кастел је такође центар одржавања културних манифестација у форми крилатице „Сва дешавања у Бањој Луци на једном мјесту“као нпр: Музички фестивал, „Kastel Rock Fest“, музичко-сценска манифестација, „Fresh Wave Festival“, интернационани фестивал фолклора „Дукат фест“, „Љето на Врбасу“ и низ других вишедневних културних и туристичких манифестација, које подразумијевају да су учесници програма доминантно особе које допутују и које се задржавају у Бањој Луци, те имају потребу за смјештајем.
Локација на којој је планиран Хотел са пратећим садржајима је у потпуности инфраструктурно опремљена, са екслузивним погледом и изласком на дио приобаља. У оквиру тврђаве, тренутно је у функцији један угоститељски садржај, ресторан „Казамат“, без смјештајних капацитета.. Како је Бања Лука универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар Републике Српске, те како у опусу средњошколских капацитета у Бањој Луци егзистира Средња угоститељско-трговинско-туристичка школа, расположива радна снага је осигурана.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

5.300.000,00 евра (Износ је подложан промјенама у складу са актуелним тржишним условима)
Вриједност Хотела са пратећим садржајима (4.500.000,00 евра) + простор Бастиона 9 (800.000,00 евра), а укључени су грађевински и грађевинско занатски радови, партерно уређење, технолошка опрема, хидроинсталације, електроинсталације, термотехничке инсталације, лифтовско постројење, противпожарна опрема).

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Јавно-приватно партнерство или концесија.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

150.000,00 евра
(инфраструктура, урбанистичка сагласност, пројектно-техничка документација, грађевинска дозвола, еколошка дозвола)

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

5.150.000,00 евра
(Хотел са пратећим садржајима + Бастион 9; грађевински и грађевинско-занатски радови, партерно уређење, технолошка опрема, хидроинсталације, електро инсталације, термотехничке инсталације, лифтовско постројење, противпожарна опрема).

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација тврђаве „Кастел“ се налази у централном урбаном подручју града, а у обухвату Регулационог плана за простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (Радни назив: Југ 7). Предметно земљиште и објекат је у власништву Града Бање Луке. Пратећа инфраструктура је доступна.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је пројектно-техничка документација, прибављена Урбанистичка сагласност и еколошка дозвола за цјеловити комплекс тврђаве „Кастел“.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД БАЊА ЛУКА
Одјељење за привреду и локални економски развој
Контакт: Верица Кунић
Телефон: 051/220-282

E-mail: verica.kunic@banjaluka.rs.ba