1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Хан Пијесак

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића је дио јединствене културноисторијске баштине у вези са српским краљевским династијама и једини те врсте у Босни и Херцеговини. Објекат је валоризован и заштићен као културно-историјско насљеђе. Објекат је изграђен 20-тих година прошлог вијека. Користио се као љетна резиденција краља Александра Карађорђевића, у којој је он проводио доста времена, долазио у Хан Пијесак ради лова (имао је сопствено ловиште) и гдје је према историјским изворима дочекао тадашњег предсједника Турске Кемала Ататурка, а сматра се и да је Видовдански устав потписан у Хан Пијеску. Циљ пројекта је изналажење стратешког партнера за улагање у реконструкцију, рехабилитацију и адаптацију љетне резиденције краља Александра Карађорђевића у јединствени туристички производ.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о пројекту заједничког улагања путем јавно-приватног партнерства и дугорочне концесије на кориштење од стране потенцијалног инвеститора на период од најмање 20 година.

5.2 Статус пројекта

Заједно са Заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа пројекат је припреман за апликацију за средства из Љубљанског процеса II – Пројекат финансирања обнове културно-историјске баштине у југоисточној Европи. Према захтјевима пројекта, право на кандидовање су имали пројекти који имају културноисторијску вриједност валоризовану од стране националног завода те да имају комплетно урађену грађевинско-техничку документацију, студију изводљивости и бизнис план. Према смјерницама, студија изводљивости и бизнис план су морали доказати одређен ниво комерцијализације пројекта у смислу његове самоодрживости уз поштовање принципа очувања културно-историјске вриједности. У складу с тим, Општина је у сарадњи са Заводом израдила комплетну грађевинско-техничку документацију за реконструкцију, рехабилитацију и адапатацију објекта, студију изводљивости и бизнис план.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

У студији изводљивости и бизнис плану је детаљно разрађена пословна идеја улагања у предложени објекат, са економским и финансијским процјенама. Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића је конципирана као ексклузивна планинска дестинација која интегрише традиционална природна и културна богатства у модерни систем доживљаја и искуства. Планирани концепт дестинације акцентира значај регионалне и прекограничне сарадње кроз синергетско дјеловање са комплементарним дестинацијама (промоција културног туризма, други објекти породице Карађорђевић, друге туристичке дестинације у региону).

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

992.500 евра

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно-приватно партнерство/концесија

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Досадашња улагања у израду пројектне докуменатције, обезбјеђивање потребних дозвола и сагласности, интервентне активности и истражни радови (112.500 евра).

6.4 Инпути од стране инвеститора

Радови на конструктивној санацији, реконструкцији, рестаурацији и адaптацији објекта (880.000 евра).

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат лоциран у центру Хан Пијеска у улици Александра Карађорђевића, дефинисан је свим релевантним просторно-планским и стратешким документима на нивоу општине Хан Пијесак и Републике Српске: Просторни и Урбанистички план, Стратегија развоја општине Хан Пијесак, документ под називом „Валоризација културно-историјског насљеђа у општини Хан Пијесак“ који је израдио Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске 1999. године. Објекат се такође налази на листи споменика културе Републике Српске и Стратегији развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. године. Објекат је идентификован као један од четири кључна елемента развоја туризма у источносарајевској регији. Имовинско правни односи су ријешени, објекат и земљиште су у цијелости у власништву Општине Хан Пијесак. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске је доставила историјат власништва, те из наведених докумената је видљиво да нема спорних имовинско-правних односа.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, урађен је комплетан грађевинско-технички пројекат, студија изводљивости и бизнис план. Објекат је ограђен и извршене су одређене конзерваторске активности на очувању објекта.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК
Адреса: Александра Карађорђевића 4,
71.360 Хан Пијесак
Контакт: Славица Ашоња
Телефон: 057-557-511;
Факс: 057-557-285;
Моб: 065/982-746
E-mail: javne.nabavke@hanpijesak.org
Web: www.hanpijesak.org

Фотографија из 1935. године