1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Хидроелектране на Доњем Врбасу

2. СЕКТОР

Енергетика

3. ЛОКАЦИЈА

На доњем току Врбаса, на потезу од града Бања Луке до ушћа Врбаса, планирана је изградња четири хидроелектране: ХЕ Tрн, ХЕ Лакташи, ХЕ Косјерево и ХЕ Разбој. На овој дионици Врбас је дужине око 69 m и има расположиви пад од 62 m. Све планиране хидроелектране се налазе на територији града Бања Лука.

Сателитски снимак хидроелектрана: ХЕ Трн, ХЕ Косјерево, ХЕ Лакташи и ХЕ Разбој

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Први подаци о коришћењу хидроенергетског потенцијала доњег тока ријеке Врбас урађени су за потребе израде Водопривредне основе из 1987.год. Главна карактеристика ове дионице ријеке Врбас је да се на њoj могу изградити четири хидроелектране са малим запреминама акумулација, а које сe формирају ради пада. Све четири хидроелектране су проточне са деривационим каналима. Свако рјешење се састоји од ниске бетонске бране која усмјерава воду у деривациони канал који је предвиђен да омогућава пловидбу.
Водопривредна основа је омогућила пружање основних информација о потенцијалним локацијама за хидроелектране, а које су накнадно биле испитиване за потребе различитих корисника.
2013.год. урађена је Интегрална водно-енергетска студија развоја слива ријеке Врбас, као новелација Водопривредне основе.

У наставку се дају преглед техничких и енергетских карактеристика хидроелектрана према Водопривредној основи.

ХЕ Трн

Брана ХЕ Трн се састоји од улазне грађевине, доводног канала у десном боку и четири проточна поља са ниским бетонским прагом која служе за евакуацију великих хиљадугодишњих вода. Акумулациони базен је незнатне запремине и дужине 5,15 km. За обезбјеђење коте нормалног радног нивоа од 145 mnm, која је уједно и кота максималног успора, потребно је изградити насип дуж акумулације како би се избјегло плављење плодних површина и насеља. Насипе је потребно извести у дужини око 4,00 km на лијевој обали и око 1,00 km на десној обали, са максималном висином од 7,00 m. На десној обали је потребно извршити надвишење постојећег пута у дужини око 2,00 km. За довод воде до турбина предвиђен је доводни канал рубом поља дужине 1450,00 m. Нормална дубина воде у каналу је 5,00 m. На крају доводног канала је надземна машинска зграда у којој су смјештена два агрегата са Каплан турбинама и осталом електромашинском опремом.

Основни подаци ХЕ Трн


НазивХЕ

Тип постројења Qi (m3/s) Hbr  (m) Pi  (KW) Esr  (GWh/god)

КНУ(mnm)

Трн

Проточно-деривационо 160,00 18,00 24,01 139,90

145,00


 

Енергетске карактеристике хидроелектране:

Средњи вишегодишњи проток 116,32 m 3 /s
Кота нормалног успора 145,00 m
Кота минималног радног нивоа 142,00 m
Кота доње воде 127,00 m
Бруто пад Hb 18,00 m
Нето пад Hn 17,45 m
Инсталисана снага Pi 24,01 MW
Број агрегата 2

 

ХЕ Лакташи

Низводно од мјеста Клашнице до ушћа, ријека Врбас протиче кроз Лијевче поље и Србачко-Ножичку раван, са много меандара и са врло благим падом од 0,73 ‰. Укупан пад на ових најнизводнијих 53,00 m је 39,00 m.
Пројектним задатком за израду Водопривредне основе слива ријеке Врбас, предвиђено је да се анализира и могућност пловидбе. Према предложеној варијанти предвиђено је да пристаниште буде у Клашницама, па је и рјешење хидроенергетског кориштења воде на овом потезу било потребно прилагодити захтјевима пловидбе.

У ту сврху су анализиране двије варијанте:

  • Прва варијанта са шест прибранских хидроелектрана у низу, тако да је доња вода узводне хидроелектране уједно и горња вода низводне хидроелектране,
  • Друга варијанта са три деривационо-каналске хидроелектране.

 

Усвојена је и разрађена друга варијанта са три хидроелектране са истим бруто падом (13.0 m) и истом инсталисаном снагом. То су ХЕ Лакташи, ХЕ Косјерево и ХЕ Разбој. Изградњом бране и бочних насипа формира се акумулациони базен дужине 4,60 km и минималне запремине за безбједан рад хидроелектране. Максимална висина насипа је 4,50 m и предвиђен је у дужини око 8,50 m. Насипи за формирање ове акумулације, као и за двије низводне хидроелектране, су истих карактеристика као и за узводну хидроелектрану.
Брана се састоји од улазне грађевине, доводног канала на лијевој обали и четири проточна поља са ниским бетонским прагом.
Димензије канала су одређене на основу захтјева за пловидбом.

Доводни канал је дужине 18,00 m и трапезног је попречног пресјека. Доводни канал је предвиђен у насипу, са минималном висином 6,00 m, а максималном 8,00 m. Круна насипа је за 1,00 m изнад коте максималног нивоа. Кроз доводни канал се пропуштају воде до величине инсталисаног протицаја, а за све веће протицаје воде се пропуштају кроз проточна поља у корито ријеке Врбас.
Одводни канал је дужине 4300,00 m и предвиђено је да се изведе на цијелој дужини у усјеку.
Машинска зграда је надземна и у њој је предвиђено да се смјесте два агрегата са Каплан турбинама и осталом електромашинском опремом. Уз машинску зграду је предвиђено да се изведе као њен саставни дио бродска преводница.

Основни подаци ХЕ Лакташи


НазивХЕ

Тип постројења Qi (m3/s) Hbr  (m) Pi  (KW) Esr  (GWh/god)

КНУ(mnm)

Лакташи

Проточно-деривационо 160,00 13,00 16,18 95,20 127,00

 

Енергетске карактеристике хидроелектране:

Средњи вишегодишњи проток 121,65 m 3 /s
Кота нормалног успора 127,00 m
Кота минималног радног нивоа 126,00 m
Кота доње воде 114,00 m
Бруто пад Hb 13,00 m
Нето пад Hn 12,34 m
Инсталисана снага Pi 16,18 MW
Број агрегата 2

 

ХЕ Косјерево

ХЕ Косјерево је проточно-деривационо постројење. Брана се састоји од улазне грађевине, доводног канала на лијевој обали и четири проточна поља. Кроз проточна поља се евакуишу велике воде, као и све воде веће од инсталисаног протицаја у корито ријеке Врбас.
Акумулациони базен се формира изградњом насипа и минималне је запремине са којом је омогућен безбједан рад хидроелектране. Дужина акумулације је 6,45 km. За формирање акумулације потребно је изградити насипе у дужини 8,00 km са максималном висином 8,00 m. Насипе је потребно градити, јер су ниске обале ријеке Врбас на овом најнизводнијем, равничарском доњем току. Остале карактеристике насипа су исте као и за двије узводне хидроелектране.

Доводни канал је дужине 1400,00 m и трапезног је попречног пресјека, предвиђен да се изведе у насипима. Минимална висина насипа је 2,50 m, а максимална је код машинске зграде и износи 8,00 m. Остале карактеристике одводног канала су исте као и за узводну хидроелектрану.
Машинска зграда је надземна и у њој су предвиђена три агрегата са Каплан турбинама и осталом електромашинском опремом. Уз машинску зграду као њен саставни дио предвиђена је бродска преводница.

 

Основни подаци ХЕ Косјерево:


НазивХЕ

Тип постројења Qi (m3/s) Hbr  (m) Pi  (KW) Esr  (GWh/god)

КНУ(mnm)

Косјерево

Проточно-деривационо 160,00 13,00 13,30 102,20

114,00


 

Енергетске карактеристике хидроелектране:

Средњи вишегодишњи проток 125,29 m 3 /s
Кота нормалног успора 114,00 m
Кота минималног радног нивоа 113,00 m
Кота доње воде 101,00 m
Бруто пад Hb 13,00 m
Нето пад Hn 12,34 m
Инсталисана снага Pi 13,3 MW
Број агрегата 2

 

ХЕ Разбој

Најнизводнија предвиђена хидроелектрана на ријеци Врбас је ХЕ Разбој, са котом нормалног и максималног радног нивоа 101,00 mnm и доњом водом 88,00 mnm.

Брана ове хидроелектране, као и три узводне хидроелектране, се састоји од улазне грађевине, доводног канала и четири преливна поља која су димензионисана за евакуацију великих хиљадугодишњих вода од 2360.00 m3 /s.
Акумулациони базен је дужине 4,70 km и због ниских обала потребно је да се изведу насипи у дужини 6,50 km са максималном висином од 7,0 m, а осталих карактеристика као насипи око узводних акумулација.

За доводни и одводни канал важи све као и за канале узводне двије хидроелектране, с тим да се разликују у дужинама и висинама насипа и усјека. Доводни канал је дужине 2200,00 m са максималном висином насипа од 6,50 m. Одводни канал је дужине 2500,00 m и са максималном висином усјека код машинске зграде од 11,00 m. Машинска зграда је такође надземна са два агрегата и са Каплан турбинама, чија снага зависи од разматране варијанте хидроенергетског коришћења вода, а иста је као и за двије узводне хидроелектране. У машинској згради је предвиђено да се смјести и остала помоћна турбинска и генераторска опрема. Као саставни дио машинске зграде предвиђено је да се изведе и бродска преводница.

 

Основни подаци ХЕ Разбој:


НазивХЕ

Тип постројења Qi (m3/s) Hbr  (m) Pi  (KW) Esr  (GWh/god)

КНУ(mnm)

Разбој

Проточно-деривационо 160,00 13,00 16,87 102,10

101,00


 

Енергетске карактеристике хидроелектране:

Средњи вишегодишњи проток 126,65 m 3 /s
Кота нормалног успора 101,00 m
Кота минималног радног нивоа 100,00 m
Кота доње воде 88,00 m
Бруто пад Hb 13,00 m
Нето пад Hn 12,26 m
Инсталисана снага Pi 16,87 MW
Број агрегата 2

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

5.2 Статус пројекта

Хидроенергетско коришћење слива ријеке Врбас се разматрало у различитим студијама интегралног коришћења водних ресурса у сливу Врбаса. Од највећег значаја за доњи ток Врбаса је „Водопривредна основа слива ријеке Врбас из 1987.год.“. Главни проблем у погледу коришћења података из овог документа лежи у чињеници да је од његове припреме прошло доста времена и промјене које су у међувремену настале (друштвене, еколошке, законодавне и др.) морају бити узете у обзир, будући да могу утицати на предвиђена рјешења.

Због тога је обављено ажурирање Водопривредне основе слива ријеке Врбас 2013. год. (Cowi AS Норвешка), а у циљу евалуације различитих развојних опција водних ресурса и хидроенергетског развоја у сливу Врбаса. Препорука ове Студије је да се у циљу планирања конкретних инвестиција морају сачинити потпуне студије изводљивости за сваку хидроелектрану као и процјене утицаја на друштво и животну средину.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Електрична енергија је добро као и свака друга роба, и сходно томе има своју тржишну цијену. Потражња за енергијом у свијету, укључујући и овај регион, рапидно расте. У условима дерегулисаног тржишта, „задовољавање сопствених потреба“ свакако није једини критеријум за изградњу нових постројења. Приликом укупне валоризације пројекта ХЕС Доњи Врбас, треба имати у виду да поред производње електричне енергије, овај хидроенергетски систем са својим техничким рјешењима омогућава и пловидбу у деривационим каналима.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Према подацима преузетим из студије „Концесиони модел изградње енергетских
објеката у Републици Српској“, (Енерго Нор, август 2000.год.), процјењене инвестиције
за хидроелектране на доњем Врбасу износе:

  • ХЕ Трн                   154,44 мил US$
  • ХЕ Лакташи         119,21 мил. US$
  • ХЕ Косјерево         78,46 мил. US$
  • ХЕ Разбој               86,48 мил. US$

 

Односно, процјењене укупне инвестиције за ХЕС Доњи Врбас износе 438,59 мил. US$ (подаци из 2000.год.)

6.2 Планирани извори финансирања

Стратегијом развоја енергетике РС предвиђени су различити модели финансирања у енергетски сектор:

  • Јавно финансирање – подразумијева доминантну улогу јавног сектора, односно финансирање на    основу постојеће акумулације капитала Мјешовитог Холдинга и зависних предузећа у комбинацији са кредитним средствима;
  • Мјешовито финансирање – партнерство јавног и приватног сектора и
  • Приватно финансирање – инвестирање приватних компанија због ограничених финансијских        могућности јавног сектора и у циљу либерализације тржишта.

 

О начину реализације и финансирања пројеката на доњем Врбасу коначну одлуку донијеће Влада РС.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

На потезу ријеке Врбас од ХЕ Делибашино село до мјеста Клашнице, тј. у дужини од око 12,40 km предвиђено је проточно-деривационо постројење ХЕ Трн. Брана ХЕ Трн је код мјеста Трн на ст. 58,100 km. Низводно од мјеста Клашнице, у Лијевче пољу, предвиђена је изградња ХЕ Лакташи на на ст. 48,400 km ријеке Врбас.

ХЕ Косјерево се протеже од стационаже 40,25 до 24,40 m ријеке Врбас, тј. на дужини од 15,85 km. Брана ХЕ Косјерево је предвиђена непосредно низводно од мјеста Косјерево на ст. 33,800 km ријеке Врбас, у подручју простране равни Лијевче поља и Србачко-Ножичке равни.
Подручје постројења ХЕ Разбој захвата у дужини 13,10 km, од ст. 25,200 до ст. 12,10 km, а низводни дио ријеке Врбас који је неопходно регулисати за потребе је под успором ријеке Саве. Брана ХЕ Разбој је предвиђена на ст. 20,500 km, у оквиру најниже алувијалне заравни ријеке кроз коју Врбас меандрира.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ
9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Адреса: Трг Рeпублике Српске 1, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 339 581
Факс: +387 51 339 651
E-mail: mier@mier.vladars.net