Građevinska i ekološka dozvola

Građevinska dozvola

Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 03/16, 84/19) definiše postupak i nadležnost izdavanja građevinske dozvole. Građevinskom dozvolom se obezbjeđuje zakonita, bezbjedna i planska izgradnja.

Građevinsku dozvolu izdaje organ uprave nadležan za poslove građenja u jedinici lokalne samouprave na čijem području se zahtijeva izgradnja, osim u slučaju izgradnje objekata koji se izvode na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave i složenih objekata iz člana 60. stav 2. Zakona, za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Postupak izdavanja građevinske dozvole koja se izdaje na republičkom nivou: http://pscsrpska.vladars.net/sr/Pages/_Formalnosti/Gra%C4%91evinska-dozvola.aspx

Građevinske dozvole koje se izdaju na lokalnom nivou

Procedure su dostupne na zvaničnim sajtovima jedinica lokalne samouprave.

Neke od jedinica lokalne samouprave su u proteklom periodu realizovale značajan napredak reformama u ovoj oblasti. Tako je npr. Gradska uprava Grada Banja Luka od 1. januara 2018. godine uvela jednošalterski sistem za predmete iz oblasti prostornog uređenja: izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, izvoda iz prostorno planske dokumentacije, te prijem svih zahtjeva kojima se pokreću administrativni postupci koji se odnose na predmete iz oblasti prostornog uređenja. Na osnovu sporazuma закључених između Grada Banja Luka i komunalnih i javnih preduzeća investitoru je omogućeno da potrebne saglasnosti za njegov račun прибaвља Grad Banja Luka.

Ekološka dozvola

Prema Zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske u sklopu procedure izdavanja građevinske dozvole, investitor za čiji projekat se smatra da ima ili može imati negativan uticaj na životnu sredinu, dužan je prethodno pribaviti ekološku dozvolu. Ekološkom dozvolom nalažu se mjere za sprečavanje ili kad to nije изводљиво, smanjenje emisija u vazduh, vodu i земљиште i sprečavanje stvaranje otpada, da bi se ostvario visok nivo zaštite životne sredine kao cjeline. Izdavanje ekološke dozvole je definisano je:

 • free trade area
  Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15)
 • free trade area
  Pravilnikom o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/12)

Postupak izdavanja ekološke dozvole:
http://pscsrpska.vladars.net/sr/Pages/_Formalnosti/Ekolo%C5%A1ka-dozvola.aspx

Procjena uticaja na životnu sredinu

Procjena uticaja na životnu sredinu je postupak ocjenjivanja прихватљивости zahvata, s obzirom na životnu sredinu, kao i određivanje potrebnih mjera zaštite životne sredine, kako bi se negativni uticaji sveli na najmanju moguću mjeru, te postigao visok nivo zaštite životne sredine.

Procedura procjene uticaja na životnu sredinu propisana je:

 • free trade area
  Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15)
 • free trade area
  Pravilnikom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/12).
 • free trade area
  Uputstvo o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 108/13)

Детаљне informacije i pojašnjenja vezana za proceduru procjene uticaja na životnu sredinu dostupni na linku: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Pages/dozvole.aspx