Сектор осигурања и тржиште капитала

СЕКТОР ОСИГУРАЊА

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ?

 • free trade area
  Република Српска има успостављен адекватан нормативно-правни оквир у сектору осигурања, у значајној мјери усклађен са прописима Европске уније.
 • free trade area
  Република Српска има установљен функционалан регулаторно-надзорни орган (Агенција за осигурање Републике Српске).
 • free trade area
  У наредном периоду предвиђено је стварање системских претпоставки за развој нових услуга осигурања, усвајање порески стимулативног законодавства за услуге осигурања (животно и пензијско осигурање), као и даљи развој домаћег тржишта капитала.
 • free trade area
  Република Српска биљежи континуиран раст сектора осигурања у укупној активи финансијског сектора.
 • free trade area
  Примјетно је квалитативно побољшање структуре запослених у сектору.
 • free trade area
  Повећањем животног стандарда и свијести физичких и правних лица о потреби заштите од нежељених и непредвидивих догађаја, а имајући у виду ниско учешће необавезних осигурања у укупној премији осигурања, постоји тржишни потенцијал за увођење нових врста, као и за већу промоцију постојећих осигурања.

ПРИЛИКЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

 • free trade area
  У структури обрачунате премије друштава за осигурање ниско је учешће осигурања имовине од пожара и природних сила, осигурањa осталих штета на имовини и осигурањa возила која се крећу по копну осим шинских, као и ниско учешће животног осигурања у укупном осигурању, што указује на сегменте са значајним потенцијалом раста.

Реализација инвестиција је могућа кроз:

 • free trade area
  Докапитализацију друштава за осигурање,
 • free trade area
  Greenfield инвестиције.

ОНИ СУ ВЕЋ ИНВЕСТИРАЛИ

Поред домаћих инвеститора, сектор осигурања био је занимљив и за стране инвеститоре, као што су:

 • free trade area
  GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG A.G. Vienna (Grawe осигурање а.д. Бања Лука),
 • free trade area
  VIENNA INSURANCE GROUP AG (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group а.д. Бања Лука),
 • free trade area
  Triglav INT. D.D. Ljubljana (Triglav osiguranje а.д. Бања Лука),
 • free trade area
  DUNAV STOCKBROKER АД БЕОГРАД и ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд (Дунав осигурање а.д. Бања Лука).

РАСПОЛОЖИВИ ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕКТОРСКУ АНАЛИЗУ

Друштва за осигурање

У Републици Српској тренутно послује 14 друштава за осигурање.

У наставку је списак друштава за осигурање у Републици Српској које имају дозволу за рад издату од Агенције за осигурање Републике Српске:

drustva za osiguranje u RS

Корисни линкови

Добровољно пензијско осигурање

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ?

 • free trade area
  У Републици Српској постоји потреба за увођењем нових облика осигурања у циљу обезбјеђења додатних прихода у старости.
 • free trade area
  Постоји велики број потенцијалних корисника услуга добровољних пензијских фондова (пољопривредници, самозапослени, становништво које остварује доходак, а није укључено у систем обавезног пензијског осигурања, као и становништво укључено у обавезно пензијско осигурање међугенерацијске солидарности, а које жели диверсификовати изворе својих прихода у старости).
 • free trade area
  Поред постојеће законске могућности појединачног учлањења запослених лица у добровољни пензијски фонд, створене су правне претпоставке за њихово колективно укључивање.
 • free trade area
  Правна регулатива из области добровољног пензијског осигурања је уређена Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.
 • free trade area
  Законом о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број: 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21) утврђена је пореска олакшица грађанима у виду умањења пореске основице за износ уплаћеног пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање до 1.200 КМ годишње.
 • free trade area
  Законoм о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број: 114/17,112/19,49/21, 119/21) утврђено је да се на приходе од пензијског доприноса до 1.200 КМ годишње исплаћене обвезнику доприноса од уплатиоца доприноса, у складу са законом којим се уређују добровољни пензијски фондови у Републици Српској, не плаћају доприноси.
 • free trade area
  Могуће је заједничко дјеловање са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске, као и са Пензијским резервним фондом Републике Српске.

ПРИЛИКЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Према подацима о радној снази Републичког завода за статистику Републике Српске за 2021. годину, у Републици Српској има 282.702 запослених, од чега се 30% налази у пољопривредној дјелатности. Мали број пољопривредника, као и самозапослених, према подацима Фонда ПИО, регистрован је на обавезно пензијско осигурање. Осим тога, значајан број радно способног становништва, које је запослено у другим дјелатностима, остварује одређени доходак, али није укључен у обавезно пензијско осигурање, те се јавља потреба за алтернативним обезбјеђењем додатних прихода у старости.

ОНИ СУ ВЕЋ ИНВЕСТИРАЛИ

У 2017. години основан је први добровољни пензијски фонд у Републици Српској под називом Европски добровољни пензијски фонд- ЕПФ.

Акционари ЕПФ су:

 • free trade area
  ”SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA“ д.д.
 • free trade area
  ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука
 • free trade area
  ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (енг. European bank for Reconstruction and Development- ЕБРД)
 • free trade area
  ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА (енг. Enterprise Expansion Fund- ЕНЕФ).

РАСПОЛОЖИВИ ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕКТОРСКУ АНАЛИЗУ

Бањалучка берза хартија од вриједности а.д. Бања Лука

Интернет портал Бањалучке берзе је поуздан сервис који пружа информације о хартијама од вриједности (акције, обвезнице, трезорски записи), њиховим емитентима, финансијским извјештајима емитената, ревизорским извјештајима емитената, информације о исплатама дивиденди, скупштинама акционарских друштава, власничким и управљачким структурама, као и читав низ других информација које су значајне за инвестирање.

Пружањем свеобухватних информација о пословању емитената хартија од вриједности и инвестиционих фондова на јединственом порталу www.blberza.com, тржиште капитала Републике Српске је једно од најорганизованијих тржишта у региону по питању доступности информација о тржишту потребних за доношење инвестиционих одлука.