Podsticaji u privredi Republike Srpske

Podsticaji za ulaganja se додјељују na republičkom i lokalnom nivou. U циљу objedinjavanja podataka i боље razmjene informacija, Vlada Republike Srpske je pokrenula aktivnosti na izradi jedinstvenog Registra podsticaja, koji je dostupan na portalu www.regpodsticaja.vladars.net

Podsticaji na republičkom nivou

Institucije na nivou Republike Srpske додјељују brojne podsticaje privredi, izdvajamo кључне:

Program podrške запошљавању u privredi

Завод за запошљавање Републике Српске је кључна организација на тржишту рада, која учествује у припреми, изради и реализацији пројеката запошљавања који су у складу са Стратегијом запошљавања Републике Српске као и Акционим планом запошљавања за реализацију Стратегије за сваку годину појединачно. Завод проводи пројектe подршке запошљавању у привреди Републике Српске, на бази Правилника о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања, а путем јавног позива који се по овом програму расписује за сваку годину појединачно. Сви актуелни јавни позиви Завода налазе се на порталу www.zzzrs.net

Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 52/19, 78/20) predviđena su podsticajna sredstva za razvoj privrede i to:

  • free trade area
    Podsticaji za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima

Iznos podsticaja za povećanje plate radnika se utvrđuje prema slјedećim kriterijumima:

  • 1. ako je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 70% vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate,
  • 2. ako je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 30% vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate.
  • Prava na podsticaje za povećanje plata radnika imaju sva privredna društva i preduzetnici koji posluju u Republici Srpskoj iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga, kao i poslovne jedinice privrednih društava čija su sjedišta izvan Republike Srpske.

  • free trade area
    Podsticaji za direktna ulaganja
  • Podsticaji za direktna ulaganja imaju za циљ obezbijediti uslove za postizanje veće konkurentnosti privrede, radi obezbjeđenja održivog privrednog rasta i запошљавања u Republici Srpskoj. Predmeti projekata za direktna ulaganja, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak додјеле podsticaja za direktna ulaganja definisani su Uredbom o postupku додјеле podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 86/19).

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15, 1/17, 58/19) predviđeno je da poreski obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za овављање registrovane proizvodne дјелатности ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 60/15, 5/16, 66/18, 105/19) sadrži pogodnosti za investitore. Ovim zakonom ukinut je porez na dividendu, te su uvedene i značajne novine za oporezivanje dohotka od stranih izvora u pozitivnom smislu. Definisani su uslovi dobijanja statusa kvalifikovanog investitora na osnovu čega investitor stiče poreske povlastice za godišnji dohodak (članovi 42−50).

Investiciono razvojna banka RS: Više kreditnih linija od kojih izdvajamo kreditnu linija za uvođenje novih tehnologija

Nova kreditna linija za nabavku novih tehnologija i opreme usmjerena je na razvoj privrede Republike Srpske i održavanje njene konkurentnosti. Fiksna kamatna stopa ove kreditne linije je tri odsto na iznos od 30.000 do pet miliona KM, sa rokom otplate od 12 godina, te grejs-periodom od 24 mjeseca. Više informacija o svim IRBRS kreditnim linijama dostupno je na sajtu https://www.irbrs.org/

Podsticaji Ministarstva пољопривреде, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo пољопривреде, šumarstva i vodoprivrede svake godine додјељује novčane podsticaje za razvoj пољопривреде i sela. Ministarstvo donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj пољопривреде i sela. Pravilnik za 2021. godinu објављен je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 8/21, 17/21).

У оквиру подршке капиталним инвестицијама корисник подстицаја остварује право на новчани подстицај у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2021. години („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/21, 17/21).

Garantno kreditne linije Garantnog fonda Republike Srpske

Garantni Fond Republike Srpske izdaje garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtijeva. Postoji više vrsta garantnih linija, kao što su za početne poslovne aktivnosti, za privredna društva, za preduzetnike, za podršku izvozu, za пољопривреду i sl, a успостављен je i Garantni program podrške privredi za ublažavanje посљедица pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2”. Više informacija o garantnim linijama Garantnog fonda Republike Srpske moguće je pronaći na internet stranici www.garantnifondrs.org

Podsticaji na lokalnom nivou

Podsticaji na lokalnom nivou se razlikuju, te se informacije o istima mogu pronaći na jedinstvenom portalu www.regpodsticaja.vladars.net kao i na službenim stranicima jedinica lokalne samouprave.