Podsticaji u privredi Republike Srpske

Podsticaji za ulaganja se додјељују na republičkom i lokalnom nivou. U циљу objedinjavanja podataka i боље razmjene informacija, Vlada Republike Srpske je pokrenula aktivnosti na izradi jedinstvenog Registra podsticaja, koji je dostupan na portalu www.regpodsticaja.vladars.net

Podsticaji na republičkom nivou

Institucije na nivou Republike Srpske додјељују brojne podsticaje privredi, izdvajamo кључне:

Подстицаји Министарства привреде и предузетништва

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 52/19, 78/20, 37/22, 56/22) предвиђена су подстицајна средства за развој привреде и то:

 • free trade area
  Подстицаји за повећање плате радника запослених у привредним субјектима
 • Привредна друштва остварују право на подстицај за повећање плате у висини новчаних средстава који одговарају вриједности 70% или 30% од уплаћених доприноса на повећање плате, у зависности од почетних износа плате радника. Овај вид подршке користи велики број привредних субјеката и показао се као веома ефикасан, како за државу тако и привреду. Поврат уплаћених доприноса се реализује на полугодишњој основи. Садржај, облик и начин подношења захтјева за подстицај за повећање плате радника прописан је Правилником о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника („Службени гласник гласник Републике Српске“, број: 106/19).

 • free trade area
  Подстицаји за директна улагања за нове технологије
 • Подстицаји за директна улагања имају за циљ обезбиједити услове за постизање веће конкурентности привреде, а посебно су фокусирани на увођење нових технологија и савремене опреме. Додјела средстава се врши на основу инвестиционог пројекта, а средства су на располагању након расписивања јавног позива. Предмети пројеката за директна улагања, исправе за доказивање испуњености услова за остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењивање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле подстицаја за директна улагања дефинисани су Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/21).

 • free trade area
  Подстицаји за директна улагања од посебног значаја
 • Директна улагања од посебног значаја подразумијевају реализацију пројеката којима се постиже сљедеће: 1) Запошљавање најмање 100 радника или инвестиције од најмање 10.000.000 КМ у материјална и нематеријална средства на територији развијене и средње развијене јединице локалне самоуправе. 2) Запошљавање најмање 50 радника или инвестиције од најмање 5.000.000 КМ у материјална и нематеријална средства на територији неразвијене и изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.

  Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања од посебног значаја („Службени гласник Републике Српске“, број: 87/22) утврђују се посебни услови за остваривање права на подстицај за директна улагања од посебног значаја, критеријуми и начин утврђивања износа подстицаја, начин контроле и извјештавања, као и друга питања од значаја за вођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања од посебног значаја.

Подстицаји Завода за запошљавање

Завод за запошљавање Републике Српске проводи пројекте подршке запошљавању у привреди Републике Српске, на бази Правилника о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања, а путем јавног позива послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по програмима запошљавања за сваку годину појединачно. Постоји више различитих категорија програма запошљавања, а програм који овом приликом посебно истичемо је „Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” који је доступан на ЛИНКУ. Иначе, сви актуелни јавни позиви Завода налазе се на порталу www.zzzrs.org.

ПОДСТИЦАЈИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Подстицаји Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за пољопривредни и рурални развој. Сваке године Министарство доноси Правилник о захтјевима и начинима добијања новчаних подстицаја за пољопривредни и рурални развој.

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15, 1/17, 58/19) predviđeno je da poreski obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za овављање registrovane proizvodne дјелатности ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21, 56/22) sadrži pogodnosti za investitore. Ovim zakonom ukinut je porez na dividendu, te su uvedene i značajne novine za oporezivanje dohotka od stranih izvora u pozitivnom smislu. Definisani su uslovi dobijanja statusa kvalifikovanog investitora na osnovu čega investitor stiče poreske povlastice za godišnji dohodak (članovi 42−50).

Закон о порезу на непокретности („Службени гласник РС“, бр. 91/15) прописује да у случају обављања дефицитарне производно-занатске дјелатности, порески обвезник може бити ослобођен обавезе, о чему посебну одлуку доноси скупштина општине, односно града. Од плаћања пореза на непокретности, између осталог, ослобођени су: обрађено пољопривредно земљиште и непокретности које служе за властиту пољопривредну производњу.

Подстицаји у сектору текстила - Радници у сектору текстила, одјеће, коже и производа од коже који су остварили плату мању од просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, имају мању основицу за обрачун доприноса, која износи 25% просјечне бруто плате исплаћене у Републици у претходној години. На овај начин стимулише се улагање у овај сектор који запошљава велики број радника (радно интензиван сектор).

Измјенама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12, 123/20 и 119/21) укинута је обавеза пословних субјеката, правних лица и предузетника да плаћају на годишњем нивоу таксу за истицање пословног имена. Ова мјера има за циљ додатно растерећење привреде смањењем непореских давања, што ће донијети значајне уштеде пословним субјектима.

Такође, у циљу олакшавања инвестирања у изградњу производних објеката, измјенама Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), омогућено је да се изградња објеката у области прерађивачке индустрије, ослобађа од обавезе плаћања накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, независно од тога да ли се градња планира у градској зони или у сеоском подручју, што до сада није био случај.

Закон о аудио-визуелним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/22) у члану 17. предвиђа да у циљу подстицања инвеститора да у Републици Српској финансирају производњу аудио-визуелних дјела, инвеститору се, у складу са средствима обезбијеђеним буџету Републике, исплаћује 30% укупно утрошених средстава за производњу аудио-визуелног дјела на територији Републике.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина - Одредбама члана 207. Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 58/15), прописани су случајеви ослобађања од плаћања увозних и извозних дажбина. Поступак ослобађања је регулисан Одлуком о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина („Службени гласник БиХ“, број 24/18). Од плаћања увозних даџбина ослобађа се:
 • free trade area

  Опрема која се ставља у слободан промет, а представља улог стране особе, осим путничких возила, аутомата за забаву и за игре на срећу;

 • free trade area

  Опрема за производњу, која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње, увођење нове односно модернизацију постојеће производне технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност;

 • free trade area

  Производна средства и друга опрема која припада предузећу које дефинитивно прекида своју дјелатност у другој држави и премјешта се у царинско подручје Босне и Херцеговине ради обављања сличне дјелатности.

Investiciono razvojna banka RS: Više kreditnih linija od kojih izdvajamo kreditnu linija za uvođenje novih tehnologija

Nova kreditna linija za nabavku novih tehnologija i opreme usmjerena je na razvoj privrede Republike Srpske i održavanje njene konkurentnosti. Fiksna kamatna stopa ove kreditne linije je tri odsto na iznos od 30.000 do pet miliona KM, sa rokom otplate od 12 godina, te grejs-periodom od 24 mjeseca. Više informacija o svim IRBRS kreditnim linijama dostupno je na sajtu https://www.irbrs.org/

Подстицаји Министарства енергетике и рударства

У циљу подршке унапређењу пословних активности и побољшања пословања привредних друштава из своје ресорне надлежности, Министарство енергетике и рударства, у складу са Правилником о додјели подстицаја из области енергетике и рударства („Службени гласник Републике Српске“, број 98/19) и расположивим буџетским средствима додијељује средства привредним субјектима из своје ресорне надлежности.

Средства која се додијељују на овај начин намијењена су за:

 • free trade area

  улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне или продајне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и

 • free trade area

  улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, система контролинга или обиљежавања производа „CE“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна, односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Garantno kreditne linije Garantnog fonda Republike Srpske

Garantni Fond Republike Srpske izdaje garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtijeva. Postoji više vrsta garantnih linija, kao što su za početne poslovne aktivnosti, za privredna društva, za preduzetnike, za podršku izvozu, za пољопривреду i sl, a успостављен je i Garantni program podrške privredi za ublažavanje посљедица pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2”. Više informacija o garantnim linijama Garantnog fonda Republike Srpske moguće je pronaći na internet stranici www.garantnifondrs.org

Podsticaji na lokalnom nivou

Podsticaji na lokalnom nivou se razlikuju, te se informacije o istima mogu pronaći na jedinstvenom portalu www.regpodsticaja.vladars.net kao i na službenim stranicima jedinica lokalne samouprave.