Pokretanje poslovanja

Proces osnivanja preduzeća u Republici Srpskoj prošao je brojne reformske procese, a kao najznačajniji izdvaja se jednošalterski sistem, čije je успостављање skratilo vrijeme potrebno za registraciju poslovnog subjekta, smanjilo broj procedura, te umanjilo troškove poslovanja. Takođe, успостављање sistema e-registracije u Republici Srpskoj je u završnoj fazi, a obezbjeđenje uslova za primjenu ovog sistema dodatno će olakšati osnivanje, odnosno registraciju poslovnih subjekata.

Prema važećim propisima u Republici Srpskoj poslovni subjekti se mogu registrovati ili kao privredna društva ili kao preduzetnici. Proces osnivanja, registracije, rada i prestanka poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj, regulisan je Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13, 15/16, 84/19). Uslovi, početak, načini i prestanak обављања zanatsko-preduzetničke дјелатности, obrazovanje i оспособљавања preduzetnika regulisani su Zakonom o zanatsko preduzetničkoj дјелатности ("Službeni glasnik Rrepublike Srpske", br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16, 84/19).

U zavisnosti od izbora pravne forme zavisiće i sam postupak registracije, zbog čega treba razlikovati korake u registraciji privrednih društava i korake u registraciji samostalnih preduzetnika.

Детаљну proceduru osnivanja privrednog društava (najjednostavniji oblik organizovanja) kao i детаљну proceduru osnivanja preduzetnika pogledajte ispod.

Registracija jednočlanog d.o.o. sa minimalnim osnivačkim kapitalom

Registracija najjednostavnijeg oblika organizovanja privrednog društva obuhvata nekoliko bitnih koraka i procedura.

BROJ KORAKA: 2
BROJ PROCEDURA: 4
BROJ DANA: 5
КОШТАЊЕ REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja);

 • free trade area
  notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica,
 • free trade area
  taksa APIF-u – 35 KM,
 • free trade area
  taksa Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova =42 KM,
 • free trade area
  izrada pečata – 40 KM

UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH – 40 KM

Potrebno je posjetiti sledeće institucije:

 • 1. notara,
 • 2. gradsku /opštinsku uslužnu kancelariju,
 • 3. banku – radi uplate osnivačkog kapitala i otvaranja bankovnog računa;
 • 4. šalter APIF-a,
 • 5. pečatoreznicu,
 • 6. područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 • 7. distributera fiskalnih uređaja,
 • 8. Poresku upravu RS, radi podnošenja zahtjeva za potvrdu o registraciji i prijave zaposlenih radnika.

KORAK 1

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.

Notar ovjerava osnivački akt, tj. Ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta gradskoj/opštinskoj uslužnoj kancelariji ili notaru radi ovjere kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjere potpisa budućeg odgovornog lica (10 KM).

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

 • free trade area
  Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, Odluka o imenovanju odgovornog lica, Izjava o prihvatanju dužnosti odgovornog lica, Potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, Potvrda o prebivalištu za osnivača ili odgovornog lica, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava, dozvola za privremeni boravak ako je lice ovlašteno za zastupanje strani држављанин) – prva registracija besplatna;
 • free trade area
  Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;
 • free trade area
  taksa APIF-u – 35 KM.

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. Da je додијељен JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji дјелатности.

KORAK 2

Procedura 3: Registracija privrednog društva

Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji дјелатности kod APIF-a.

Procedura 4: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja 1 dan.

Nakon ovih koraka, privredno društvo dužno je da izvrši i:

 • free trade area
  Uplatu komunalne takse za isticanje poslovnog imena - plaćanja komunalne takse vrši se u PJ Poreske uprave Republike Srpske.
 • free trade area
  PDV registraciju - Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.

  Potrebna dokumentacija:

  • 1. Zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1),
  • 2. rješenje o upisu u sudski registar,
  • 3. uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave,
  • 4. lična karta vlasnika i odgovornih lica,
  • 5. punomoć kojom se ovlašćuje држављанин BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog држављанина;
  • 6. dozvola za rad i prijava boravišta za stranog држављанина,
  • 7. karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren,
  • 8. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
   • - 10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju,
   • - 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji,
   • - 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji
 • free trade area
  Fiskalizaciju - Da bi privredno društvo počelo sa radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.
 • free trade area
  Preuzimanje potvrde o registraciji i prijavi zaposlene Poreskoj upravi RS na već propisanim obrascima
 • free trade area
  Otvaranje bankovnog račuна - Posjeta banci radi otvaranja žiro računa uz podnošenje potrebne dokumentacije i zahtjeva za prebacivanje osnivačkog kapitala na žiro račun privrednog društva.
 • free trade area
  Ispuni uslove iz oblasti zaštite i здравља na radu - Privredno društvo može da обавља дјелатност u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i здравља na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.
Registracija samostalnog preduzetnika

Registracija samostalnog preduzetnika obuhvata ukupno sedam koraka.

KORAK 1

Registracija preduzetnika u одјељењу za privredu grada/opštine

Rješenje o registraciji preduzetnika donosi одјељење za privredu grada/opštine (registracioni organ) na osnovu достављене сљедеће dokumentacije:

 • 1. Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 (obrazac se dobija kod registracionog organa);
 • 2. Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog држављанина;
 • 3. Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane обављања tražene дјелатности i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • 4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanje u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • 5. Ugovor o osnivanju ortačke radnje (samo ukoliko su osnivači dva, ili više fizičkih lica);
 • 6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi maksimalno 30,00 KM.

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od dva dana, od dana достављања urednog zahtjeva.

KORAK 2

Izrada pečata

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, гдје je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji preduzetnika. Izrada pečata iznosi 20 – 50 KM.

KORAK 3

Регистрација предузетника код пореске управе

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši kod mjesno nadležne organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika, u roku od pet dana, od dana izdavanja rješenje o registraciji preduzetnika.

Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 • 1. Popunjen obrazac prijave   PR2;
 • 2. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • 3. Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane држављане);
 • 4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).

Potvrda o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan ukoliko je достављена kompletna dokumentacija.

KORAK 4

Отварање банковног рачуна

Žiro račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa banci je potrebno dostaviti:

 • 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • 2. Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);
 • 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

KORAK 5

Fiskalizacija

Preduzetnik je dužan da prije početka rada uvede fiskalnu kasu. Cijena fiskalnog uređaja je od 400 – 800 KM.

Ovu obavezu preduzetnik nema ako обавља zanatske дјелатности i дјелатности starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

KORAK 6

Registracija kod uprave za indirektno oporezivanje

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu preduzetnika.

Obavezi пријављивања obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM.

Uz Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR -1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju сљедећих dokumenata:

 • 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • 2. Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 • 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave Republike Srpske;
 • 4. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune);
 • 5. Dozvolu za rad i prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – preduzetnika, stranog држављанина;
 • 6. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
  • free trade area
   10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju; Vrsta prihoda: 722801;
  • free trade area
   10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722802;
  • free trade area
   20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722814.

KORAK 7

Početak обављања дјелатности

Preduzetnik je dužan da počne sa обављањем дјелатности najkasnije u roku od 30 dana, od dana достављања rješenja o registraciji.

Ispunjenost uslova za обављање дјелатности provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana достављања rješenja o registraciji preduzetnika.