Rad i zapošljavanje

Tržište rada Republike Srpske tokom proteklih desetak godina доживљава bitne promjene i još uvijek je vrlo dinamično. Karakteriše ga određena stopa nezaposlenosti, koju sa stanovništa investitora možemo posmatrati kao potencijal.

С обзиром да је запошљавање један од приоритета Владе Републике Српске, Акциони план запошљавања за 2022. годину се фокусира на четири статешка циља:

  • 1. Повећање запослености продуктивније радне снаге кроз усклађивање понуде и потражње на тржишту рада,
  • 2. Повећање унутрашње мобилности и расположивости радне снаге,
  • 3. Унапређење функционисања тржишта рада и социјалног дијалога,
  • 4. Унапређење социјалне укључености и осигурање једнаких могућности.

Издвајамо неке од подстицајних мјера с посебним акцентом на привреду, као што су:

  • free trade area
    Програм подршке развоју привреде, побољшању ефикасности пословања и увођењу нових технологија,
  • free trade area
    Програм подршке привреди за ново запошљавање радника путем поврата уплаћених пореза и доприноса.

У Републици Српској дјелује јавна служба за запошљавање - ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, те 23 приватне агенције за посредовање у запошљавању. Према анкетама Завода за запошљавање око 70% послодаваца остварује своју сарадњу са овом Службом.

Zavod za запошљавање Republike Srpske čine centralna služba, 7 filijala i 59 biroa u gotovo svim gradovima i opštinama Republike Srpske. Više o Zavodu za запошљавање kao i o aktuelnim projektima запошљавања moguće je naći na сљедећој internet adresi www.zzrs.org.

Radni odnosi

Zakonom o radu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16, 66/18, 91/21, 119/21) uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovoronosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom, a pravilnikom o radu i ugovorom o radu samo kada je to Zakonom o radu Republike Srpske određeno.

Запошљавање - ugovori i uslovi

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti između poslodavaca i radnika.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa закључивањем ugovora o radu između poslodavca i radnika, uređeni su Законом о раду („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16 i 66/18, 91/21, 119/21).

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa se utvrđuju u odnosu na konkretno radno mjesto i utvrđuju se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, uslova određenih kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, stranac mora da ispunjava i poseban uslov da ima radnu dozvolu za закључивање ugovora o radu izdatu od Zavoda za запошљавање Republike Srpske.

Forma i sadržina ugovora o radu definisana je članom 35. Zakona o radu i Pravilnikom o obrascima ugovora o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/18). Детаљније o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast možete saznati na internet stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Odmori i odsustva

Детаљи o odmorima radnika su propisani članom 75. do 95. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18, 91/21, 119/21).

Otkaz ugovora

Prestanak ugovora o radu je moguć iz više razloga, shodno članu 175. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21). Prestanak radnog odnosa детаљније je definisan članovima 175. do 197. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21).

Penzijsko-invalidsko osiguranje

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), установљено je obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i uređena su prava i obaveze po osnovu tog osiguranja. Takođe, zakonom je установљена i mogućnost da se lica koja nisu obuhvaćena obaveznim osiguranjem osiguraju na добровољно penzijsko i invalidsko osiguranje. Sistem obaveznih doprinosa za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, uređen je Zakonom o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/17, 112/19), a uplatilac doprinosa u smislu ovog zakona je isplatilac prihoda (primanja) koji представља osnov za plaćanje doprinosa u skladu sa ovim zakonom.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica niti насљеђивати. Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovica osiguranja na koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osigurani rizici u smislu Zakona su starost, invalidnost i smrt osiguranika ili korisnika prava. U zavisnosti od nastupanja osiguranog rizika, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su za slučaj starosti – starosna penzija, za slučaj invalidnosti – invalidska penzija i prava po osnovu preostale radne sposobnosti, za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika lične penzije – porodična penzija. Uslovi za sticanje ovih prava utvrđeni su Zakonom.

Za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i utvrđenih potreba i interesa u oblasti ovog osiguranja, osnovan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na internet stranici Fonda обављају se novosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a mogu se pronaći odgovori na različita pitanja iz ove oblasti.

Strani држављанин i lice bez држављанства, koji je na teritoriji Republike zaposlen kod stranog pravnog ili fizičkog lica, je osiguranik radnik u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i lice zaposleno kod međunarodne organizacije, diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

Kada je u pitanju penzijsko i invalidsko osiguranje, strani држављанин i lice bez држављанства, koji je na teritoriji Republike zaposlen kod domaćeg pravnog ili fizičkog lica, ima identičan tretman kao држављанин Republike Srpske.

Zdravstveno osiguranje

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeni su svi građani Republike Srpske i druga lica u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09, 39/16, 110/16, 94/19, 44/20). Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju држављани земаља sa kojima je закључен međunarodni ugovor o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj u obimu koji je utvrđen ugovorom. Trenutno BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa сљедећим državama: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Turska, Holandija, Austrija, Њемачка, Italija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Češka, Slovačka. Држављани ovih земља imaju pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj. Da bi to pravo ostvarili potrebno je da prije dolaska u Republiku Srpsku pribave odgovarajuću potvrdu zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi i da se sa tom potvrdom prijave na zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj.

Osiguranici Austrije i Slovenije koji imaju Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu da je koriste i za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj, odnosno BiH. To znači da nije potrebno da austrijski i slovenački osiguranici prije dolaska u Republiku Srpsku vade obrasce A/BIH 3, odnosno SI/BIH 3, kao što je to bio slučaj ranije. Naime, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske austrijskim i slovenačkim osiguranicima za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj, radi korišćenja zdravstvene zaštite, izdaje bolesnički list na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC) ili potvrde koja privremeno zamjenjuje EHIC - PRC. U izuzetnom slučaju, kada je strani osiguranik примљен u bolnicu, a nije izvadio bolesnički list, zdravstvena ustanova će potrebne podatke obezbijediti iz EHIC/PRC (fotokopija EHIC/PRC) i iste proslijediti organizacionoj jedinici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koja će joj potom dostaviti bolesnički list.

Korišćenje evropske kartice zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj za osiguranike Austrije i Slovenije omogućeno je захваљујући dogovoru koji je postignut sa ovim земљама, dok za sada osiguranici iz drugih земаља sa kojima BiH ima potpisane sporazume moraju da izvade odgovarajuće obrasce prije dolaska u Republiku Srpsku, odnosno BiH.

Više informacija o zdravstvenom osiguranju stranih држављана i uopšte o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj možete pronaći na internet adresi http://www.zdravstvo-srpske.org/

Zaštita i здравље na radu

Zaštitu i здравље na radu obezbjeđuje i sprovodi svako pravno i fizičko lice koje запожљава jednog ili više radnika. Zaposleno lice /radnik/ca ostvaruje zaštitu i здравље na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/08 i 13/10), i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite i здравља radnika.

Više informacija iz ove oblasti nalazi se na sajtu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite (oblast zaštita i zdravlje na radu).