Radna i boravišna dozvola

Radna dozvola

Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranaca i izdaje se u formi rješenja od strane filijale Zavoda za запошљавање Republike Srpske, nadležne prema sjedištu poslodavca, na osnovu utvrđene kvote radnih dozvola u Republici.

Godišnju kvotu radnih dozvola za Republiku utvrđuje Zavod za запошљавање, uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, uslova određenih kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, stranac mora da ispunjava i poseban uslov da ima radnu dozvolu izdatu od strane Zavoda za запошљавање Republike Srpske. Izdavanje radnih dozvola, prestanak njihovog važenja, posebni uslovi, kao i postupak i način запошљавања stranih држављана i lica bez држављанства u Republici Srpskoj definisan je Zakonom o запошљавању stranih држављана i lica bez држављанства („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/09, 117/11 i 56/22).

Dozvola boravka i boravišna dozvola

Dozvola boravka izdaje se u formi наљепнице o odobrenom boravku i u smislu Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) smatra se rješenjem o odobrenom boravku. Наљепница dozvole boravka unesena u važeći pasoš stranca služi kao dozvola za prelazak državne granice BiH u periodu važenja.

Po sticanju tehničkih uslova наљепница dozvole boravka zamjenjuje se boravišnom dozvolom kao posebnim dokumentom sa biometrijskim podacima stranca, koji personalizira i izdaje Služba za poslove sa strancima.

Strano lice koje radi u Republici Srpskoj dužno je pored radne, posjedovati i boravišnu dozvolu. Izdavanje boravišnih dozvola ima zakonsko uporište u Zakonu o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15).

Potrebna dokumentacija za odobrenje/produženje privremenog boravka u BiH stranim држављанима.