Notarske i advokatske usluge

Циљеви koje ostvaruje notarijat kao dio pravnog sistema Republike Srpske jesu pravna sigurnost, rasterećenje pravosuđa i organa javne uprave, ažurnost i pouzdanost javnih registara. Notarima je dato u искључиву nadležnost vršenje notarske obrade isprava o pravnim poslovima koji za predmet imaju sticanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i osnivačkih akata privrednih društava. Takođe, notarski obrađenim ispravama koje mogu biti i izvršne isprave, izbjegavaju se sporovi i preskaču se eventualni dugi parnični postupci, a učesnicima u pravnom prometu štedi vrijeme i novac.

Više o notarskim uslugama možete pročitati na internet stranici Ministarstva pravde i Notarske komore Republike Srpske.

Domaćim i stranim privrednim subjektima na raspolaganju je i širok dijapazon advokatskih usluga, u svim oblastima poslovnog prava (pravo privrednih društava, bankarsko pravo, porezi, radni odnosi, nepokretnosti, intelektualna svojina…).

U skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske cijene advokatskih usluga su određene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/05).

Više informacija dostupno na sajtu Advokatske komore Republike Srpske.