Porezi i doprinosi

Direktni porezi i doprinosi

Poreska politika u Republici Srpskoj je među najstimulativniijim u regionu.

2023. godina RS FBiH Srbija Hrvatska Crna Gora Sjeverna Makedonija
Stopa poreza na dohodak 8% 10%

10%

20% на доходак до 47.780,28€ годишње

30% на доходак изнад 47.780,28€ годишње

9% на бруто зараде од 700-1.000 €

15% на бруто зараде преко 1.000€

10%
Основни лични одбитак (u evrima) 511 153 185 531 Бруто зарада до 700€ се не опорезује 146
Stopa poreza na dividendu 20% 10% 15% 10%
Stopa poreza na dobit 10% 10% 15%

10% за приходе до 995.421,06€

18% за приходе једнаке или веће од 995.421,06€

9% за добит до 100.000 €

9.000 € фиксно + 12% за добит од 100.000 €-1.500.000 €

177.000 € фиксно + 15% за добит преко 1.500.000€

10%
Zbirna stopa doprinosa na bruto platu 31% 41,5% 35,05% 36,5% 21,5% 28%
Стопа ПДВ-а 17% 17% 20%, 10% 25%, 13%, 5%, 0% 21%, 7%, 0% 18%, 10%, 5%

Direktni porezi isključiva su odgovornost entiteta i Distrikta Brčko.

  • free trade area
    Стопа пореза на доходак износи 8%, док се порез на приход од самосталне дјелатности обрачунава по стопи од 10%, а порез на доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и праву индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка по стопи од 13%.
  • free trade area
    Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.
  • free trade area
    Porez na nepokretnost -Svaka jedinica lokalne samouprave utvrđuje stopu poreza na nepokretnosti na svojoj teritoriji i ona može iznositi najviše do 0,20%. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno обавља proizvodna дјелатност iznosi do 0,10%.

Детаљне informacije o porezima i poreskoj legislativi u Republici Srpskoj dostupne su na sajtu Poreske uprave Republike Srpske

Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 31% na bruto platu, od čega se: za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%, za zdravstveno osiguranje 10,2%, za дјечију zaštitu 1,7% i za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

Indirektni porezi

Stopa PDV-a od 17% je među najnižim u Evropi.

U indirektne poreze spadaju porez na dodanu vrijednost (PDV), akcize (posebni porezi koji se plaćaju na naftne derivate, duvan i duvanske prerađivine, bezalkoholna pića, alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija, pivo i vino, kafu), putarine, carine.

Carine

Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH. Carinska tarifa sadrži raspon stopa od 0-15%. Uprava za indirektno oporezivanje BiH odgovorna je za прикупљање svih carina. U BiH postoje 4 glavna regionalna centra za carinjenje robe: CI Banja Luka, CI Sarajevo, CI Tuzla i CI Mostar. Granični prelazi: Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Šamac, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište, Zupci, Uvac, Ivanica, Bratunac, Donja Gradina. Carinski prelazi: Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma.

BiH je potpisnik i CEFTA Sporazuma o slobodnoj trgovini sa земљама: Albanija, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo. CEFTA sporazumom se zamjenjuju, ali i dopunjuju postojeći sporazumi o slobodnoj trgovini sa pojedinim земљама iz regije. Time se omogućava veća transparentonst i pravila igre približna standardima EU, kao i pristup tržištu od oko 30 miliona lјudi. Takođe, potpisan je i Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazum o preferencijalnoj trgovini sa Iranom, te Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA-e (Švajcarska, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Indirektni porezi kao i carinska politika u nadležnosti su zajedničkih institucija BiH. Više informacija dostupno na sajtu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.